Pediatrie pro praxi, 2011, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Milan Lasica

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 375

Přehledové články

Nové možnosti diagnostiky příčin mentální retardace u dětí

New diagnostic tools in mental retardation

MUDr.Andrea Hladíková, Ph.D., MUDr.Dagmar Grečmalová, Mgr.Dita Černá, MUDr.Eva Šilhánová

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 380-384

Mentální postižení dětí i dospělých představuje závažný zdravotní i sociální problém. Příčiny mentální retardace mohou být jak vrozené, tak i získané, neobjasněných však zůstává až 75 % případů. Moderní pokrok v cytogenetických rozlišovacích metodách dovolil objasnit etiologii až 10 % dosud nejasných mentálních retardací vyšetřením tzv. subtelomerických přestaveb, které nejsou detekovatelné klasickým cytogenetickým vyšetřením. Autoři referují o možnostech této nové diagnostiky a popisují kazuistiku 4letého chlapce sledovaného od kojeneckého věku s klinickými projevy těžké mentální retardace. Při zavedení multiprobe FISH metody autoři pro upřesnění...

Nejčastější záněty horních cest dýchacích u dětí

The most common upper respiratory tract infections in children

MUDr.Katra Rami

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 385-388

Záněty horních cest dýchacích v dětském věku jsou velmi časté, některé, jako např. záněty středního ucha, mají významnou prevalenci – udává se, že ve věkové skupině do 3 let až 84 % jedinců prodělá alespoň jeden středoušní zánět. Jiné, jako např. akutní epiglotitida, jsou stavy velmi vzácné, zato extrémně nebezpečné vyžadující transport na specializované pracoviště s rychlou možností zajištění dýchacích cest. Většina katarů horních cest dýchacích jsou infekty, které vyžadují základní diagnostické znalosti a přístupy. Sdělení podává stručný přehled nejčastěji se vyskytujících zánětů horních cest dýchacích zvláště v dětském věku. Jednotlivá...

Léčebná hypotermie v léčbě hypoxickoischemické encefalopatie u novorozenců

Therapeutic hypothermia for neonates with hypoxis-ischemic

MUDr.Jan Hálek, MUDr.Lubomír Dubrava, MUDr.Lumír Kantor

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 390-393

Hypoxicko-ischemická encefalopatie zůstává významnou příčinou mortality a pozdní morbidity donošených novorozenců. Léčebná opatření byla donedávna omezena pouze na obecně podpůrnou a symptomatickou terapii. Léčebná hypotermie je proto vítanou možností, jak pozitivně ovlivnit osud novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií. Sdělení přináší základní informace o použití metody v této indikaci.

Celkově podávaný isotretinoin v léčbě akné

Overall given isotretinoin in the treatment of acne

MUDr.Alena Machovcová, MBA

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 394-397

Článek pojednává o celkově podávaném isotretinoinu v léčbě akné, off-label indikacích, optimálním dávkování, monitoraci vedlejších účinků. Článek je doplněn dvěma kazuistikami.

Využití bakteriálních lyzátů v klinické praxi

Use of bacterial lysates in clinical practice

doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 398-404

Autor předkládá přehled historie i současnosti klinického použití bakteriálních lyzátů. Uvádí nejnovější poznatky o mechanizmech účinků těchto přípravků a následně se zaměřuje na indikace a nejčastější problematiku s používáním bakteriálních lyzátů v klinické praxi.

Výživa kojence a prevence alergických onemocnění

Infant nutrition and prevention of allergic disease

MUDr.Jiří Novák

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 406-410

Výlučné kojení bez výživových přídavků je doporučeno pro první 4 měsíce, nejdéle do 6 měsíců života. Navazovat má zavádění relativně pestré nemléčné stravy v období tzv. „imunologického okna“, vhodného k navození imunitní tolerance. Oddalování příjmu nemléčných i mléčných alergenů zvyšuje riziko alergizace dotyčnými i ostatními alergeny.

Pozdní morbidita po operaci atrézie jícnu

Long-term morbidity in patients operated for esophageal atresia

MUDr.Jana Kalousová, MUDr.Jitka Stýblová, MUDr.Petra Kuklová, MUDr.Blanka Rousková

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 411-413

dětí. Přežití operovaných dětí je 90 %, chronická morbidita ale zůstává poměrně vysoká. Zahrnuje polykací potíže, neprospívání, tvorbu striktur v anastomóze, gastroezofageální reflux, ale i respirační potíže, projevy tracheomalacie, opakované respirační infekty, problémy psychické i sociální. Některé problémy mohou přetrvávat do dospělosti. V článku jsou uvedeny nejvýznamnější pozdní komplikace a chronické problémy po operaci atrézie jícnu, jejich příznaky, diagnostika a léčba.

Běžné streptokokové infekce - mýty a omyly

Common streptococcal infections - myths and mistakes

MUDr.Jan Pavelka, MUDr.Pavel Horník, MUDr.Peter Mikolášek, MUDr.Lukáš Homola, MUDr.Lenka Krbková, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 414-415

Uvádíme odpovědi na základní otázky týkající se běžných streptokokových infekcí: asymptomatické nosiče pyogenního streptokoka není třeba identifikovat ani léčit. Provádět kontrolní kultivace po terapii akutních tonzilitid/faryngitid není doporučeno. Provádět výtěr z krku rodinným příslušníkům pacienta s opakovanými streptokokovými infekty není indikováno. Neodebírat ASLO, pokud není podezření na akutní revmatickou horečku. Při léčbě tonzilitidy je vhodné se vyhýbat aminopenicilinům a cefalosporinům II. generace.

Sdělení z praxe

Atypická manifestace těžké vrozené imunodeficience

Atypical manifestation of severe combined immunodeficiency

MUDr.Petr Smíšek, MUDr.Aleš Janda, MSc., Ph.D., MUDr.Ester Mejstříková, Ph.D., MUDr.Petra Keslová, MUDr.Martina Suková, prof.MUDr.Petr Sedláček, CSc., prof.MUDr.Jan Starý, DrSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 416-418

Prezentujeme kazuistiky dvou pacientek s těžkou vrozenou imunodeficiencí, u kterých se onemocnění primárně manifestovalo závažnými kožními změnami a méně typickými příznaky, jako jsou trombocytopenie a leukocytóza.

Otrava kouřovými plyny

Flue gas poisoning

MUDr.Petr Vojtíšek

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 419-421

Autor prezentuje zajímavý případ otravy kouřovými plyny s převahou CO2, a to jak z hlediska přednemocniční péče, tak jejího průběhu. Velká pozornost je v současné době věnována „čisté“ otravě CO, v praxi ale převažuje otrava kouřovými plyny s různým poměrem CO/CO2. Přednemocniční diagnostika spočívá ve stanovení etCO2 a v měření procentuálního zastoupení karbonylhemoglobinu. Terapie je založena na symptomatické intenzivní péči. U dětí je průběh otravy většinou horší.

Neoperační přístup k léčbě primární i recidivující ileokolické invaginace

Nonoperative management of reccurent intussusception

MUDr.Lucie Kavalcová, MUDr.Marcela Pýchová, MUDr.Karel Pýcha, MUDr.Lenka Mrázková

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 422-424

Invaginace je nejčastější příčinou střevní neprůchodnosti u dětí kolem druhého roku věku. Neoperační léčba hydrostatickou nebo pneumatickou desinvaginací je v současné době metodou první volby a její úspěšnost se pohybuje kolem 90 %. U přibližně 10 % pacientů dochází k recidivě invaginace. Většina opakujících se invaginací je idiopatických a patologický vedoucí bod bývá nalezen jen u 8 % z nich. Recidivující invaginace, u které není prokázaná přidružená patologie, je indikována k opětovné hydrostatické desinvaginaci.

Lichen sclerosus et atrophicus u dětí

Lichen sclerosus et atrophicus in children

MUDr.Jana Valíčková, MUDr.Hana Bučková, Ph.D., prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 425-426

Lichen sclerosus et atrophicus, u chlapců balanitis xerotica obliterans, je chronické onemocnění kůže postihující v dětském věku ve většině případů oblast genitálu. U pacientů vyvolává nespecifické klinické obtíže, a proto často dlouhou dobu uniká správné diagnostice a pacienti nezřídka podstupují invazivní zákroky. Přesná diagnostika a dobře vedená terapie mohou zabránit vzniku trvalých změn na genitálu. Vzhledem k častým recidivám je nutná dlouhodobá dispenzarizace pacientů.

Pro sestry

Ošetřovatelská diagnostika strachu u dětí

Nursing diagnosis of fear in children

Mgr.Lenka Mazalová, doc.PhDr.Jana Marečková, Ph.D., Mgr.Zdeňka Mikšová, Ph.D., Mgr.Jana Kameníčková

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 434-436

Strach je v dětském věku často spojován s nemocí a pobytem dítěte v nemocnici. Proto je třeba, aby byla dětská sestra schopna kvalitně posoudit a vyhodnotit situaci dítěte v této oblasti. Důležitým předpokladem k tomu je využití standardní ošetřovatelské terminologie mezinárodní klasifikace ošetřovatelských diagnóz NANDA-International (dále NANDA-Int.), ve které je také zařazena aktuální ošetřovatelská diagnóza Strach – 00148. Pro fundované rozhodnutí o ošetřovatelském diagnostickém závěru v praxi je vhodné využít precizující diagnostický nástroj, tzv. algoritmus autorky Marečkové. Uvedená východiska byla vstupem pro výzkumné šetření,...

Klinickoradiologická diagnóza

Spontánní regrese jaterního infantilního hemangiomu

Spontaneous regression of liver infantile hemangioma

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 431-432

Tumory jater u dětí tvoří jen 1–5 % ze všech dětských nádorů. Jaterní hemangiom je nejčastější benigní nádor jater v dětství. Autoři popisují případ postnatální diagnostiky jaterního hemangiomu, který byl nalezen při prvním ultrazvukovém vyšetření. U dítěte nebyly přítomny žádné kožní léze – hemangiomy ani petechie. Infantilní jaterní hemangiom byl opakovaně vyšetřený pomocí ultrazvuku, který u dítěte ve věku 15 měsíců potvrdil jeho předpokládanou spontánní regresi.

Ve zkratce

Vulvovaginitidy v dětském věku

Vulvovaginitis in children´s age

MUDr.Miroslav Havlín

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 437-438

Vulvovaginitida je nejčastější gynekologické onemocnění dětského věku. Článek probírá jejich etiologii, rizikové faktory vzniku, diagnostiku a léčbu a zdůrazňuje urogynekologickou problematiku.

Informace

Podzimní setkání na Hukvaldech

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 439

Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. - šedesátiletý

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 440

Orbis Pictus Medicus

TINU syndrom

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Katarína Pramuková, MUDr. Dana Dostálková, MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 433

Firemní informace

První zkušenosti s Nutrilonem Anti-Colics

Initial experience with Nutrilon Anti-Colics

 

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 428-430

Kojenecké koliky jsou definovány neklidem, podrážděností a nadměrným a neutěšitelným pláčem. Vyskytují se u jinak zdravých a prospívajících podle různých pramenů od 10 do 40 % kojenců (5). V uvedených kazuistikách byly koliky doprovázeny flatulencí a někdy i obtížemi s vyprazdňováním, ale všichni kojenci byli bez zjevné patologie. Užití deflatulencií bylo bez účinku. Dobrým řešením se ukázalo zavedení kojeneckého mléka Nutrilon Anti-Colics, které díky nízkému obsahu laktózy, částečně hydrolyzované bílkovině a unikátní směsi prebiotických oligosacharidů nejenže zmírňuje až odstraňuje symptomy koliky, ale též u dětí, které nemohou být kojené,...

Autodidaktický test

Autodidaktický test 6/2011

Pediatr. praxi 2011; 12(6): 441-442


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.