Pediatrie pro praxi, 2012, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Oskar a růžová paní

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 3

Přehledové články

laÚčinná léčba respiračních onemocnění spojených s kašlem u dětí

Effective treatment of respiratory disorders associated with cough in children

doc.MUDr.Jiřina Chládková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 8-11

Kašel je nejčastějším příznakem u dětí, pro který rodiče vyhledají lékařskou péči. Podle doby trvání se kašel dělí na akutní (< 2 týdny), protrahovaný (2–4 týdny) a chronický (> 4 týdny). Většina dětí s akutním kašlem má virovou infekci horních dýchacích cest. Vždy je třeba vyloučit závažnější onemocnění dýchacích cest. U dětí s chronickým kašlem je nezbytné provést pečlivé vyšetření včetně zadopředního rtg snímku hrudníku. Kašel může u rodičů vyvolat i úzkost a vést tak k neúčelné farmakoterapii, která je spojena s rizikem nežádoucích účinků. V současné době není k dispozici prokazatelně účinná symptomatická farmakoterapie kašle u dětí....

Komplexní metabolické změny u obézních dětí

Komplex metabolic changes in children with obesity

MUDr.Zlatko Marinov, MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 12-15

Podle současných statistických údajů je průměrně v ordinaci praktického dětského lékaře registrováno okolo sedmdesáti dětí s obezitou, z toho je padesát dětí indikováno k dlouhodobé léčbě obezity ze zdravotní indikace a patnáct dětí je určeno k cílené úpravě jídelníčku. V současné době jsme vystaveni pandemii běžné obezity, která je chronickým metabolickým onemocněním s celospolečenskými následky. Běžná obezita se projevuje především časným nástupem kardiometabolického rizika, ale klinický obraz komplikací dětské obezity je širší a zahrnuje vedle tohoto život omezujícího rizika i komplikace respirační, gastrointestinální, neurologické, ortopedické,...

Bariérová funkce kůže - nový pohled při péči o dětskou pokožku

Skin barrier function: a new perspective in child skin care

MUDr.Kateřina Macháčková

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 16-18

Péče o nejsvrchnější vrstvu kůže je klíčem k udržení stability kožního ekosystému, prevencí vzniku mnohých kožních onemocnění a hraje zásadní roli v léčbě a stabilizaci chronických dermatóz s dysfunkční kožní bariérou, z nichž nejrozšířenější je atopická dermatitida. V ČR je atopický ekzém zjišťován v anamnéze přibližně u 0,8 milionu obyvatel, přibližně 0,6 milionu lidí ve své anamnéze udává asthma bronchiale. Ačkoli je onemocnění geneticky predisponováno, je porucha bariérové funkce kůže jedním z důležitých patogenetických faktorů.

Specifika výživy nejen předčasně narozených dětí

Particularity of nutrition not only by prematures infants

MUDr.Petr Tláskal, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 20-24

Autor shrnuje současné poznatky o časné výživě dítěte a jejím vlivu na růst, vývoj a zdravotní stav člověka od dětství do dospělosti. Výživa plodu, v závislosti na stavu výživy a výživě těhotné ženy, epigenetické aspekty časné výživy a význam jednotlivých složek výživy pro vývoj mozku a jeho schopností vnímání, pro aktivaci imunitního systému a stabilizaci kostry dítěte jsou hlavním předmětem sdělení. Praktický dětský lékař má významnou úlohu v edukaci rodiny a vedení výživy dítěte zvláště v počátečním období jeho života.

Onemocnění slinných žláz v dětském věku

Salivary glands diseases in childhood

MUDr.Milan Urík, prof.MUDr.Ivo Šlapák, CSc., MUDr.Peter Mikolášek

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 26-28

Cílem autorů článku je podat ucelený přehled o skupině onemocnění slinných žláz v dětském věku, informovat o nejnovějších možnostech diagnostiky a terapie, o případných úskalích a diagnostických omylech.

Vrozené poruchy a anatomické variace pately u dětí a dospívajících

Congenital defects and anatomical variations of the patella in children and adolescents

MUDr.Vojtěch Havlas, Ph.D., MUDr.Jan Kotaška, MUDr.Richard Paděra, MUDr.Alena Schejbalová

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 29-32

Kongenitální a habituální luxace pately, patela bipartita a syndrom symptomatické mediopatelární pliky patří mezi diagnosticky a terapeuticky nejčastější patologie v oblasti dětského patelo-femorálního kloubu vzniklé na podkladě vrozené poruchy, abnormality či vrozené anatomické variace. Terapie jednotlivých afekcí závisí na klinickém projevu patologie. Ve většině případů lze postupovat jak konzervativně, tak chirurgicky. Vrozená luxace pately je většinou indikována k časné chirurgické revizi. Patela bipartita je ve většině případů léčena konzervativně. Syndrom symptomatické mediopatelární pliky může být zaměněn za nález na chrupavce či menisku,...

Sdělení z praxe

Intrakraniální krvácení u donošených novorozenců

Intracranial hemorrhage in term infants

MUDr.Hana Burčková, MUDr.Renáta Poláčková

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 33-35

Intrakraniální krvácení se významně podílí nejen na novorozenecké mortalitě, ale i morbiditě, která představuje závažná motorická, psychická i senzorická postižení pro tyto děti. Častěji se vyskytuje u předčasně narozených dětí než u dětí narozených v termínu. Tyto dvě skupiny se odlišují lokalizací i etiologií krvácení. U předčasně narozených dětí se nejčastěji vyskytuje krvácení do mozkových komor a okolního parenchymu, které vzniká porušením cévních struktur na úrovni germinální matrix na podkladě změn krevního tlaku nebo při koagulopatiích. U termínových novorozenců se jedná častěji o krvácení subdurální, subarachnoidální nebo subtentoriální,...

Léčba polohového plagiocefalu pomocí kraniální remodelační ortézy

Treatment of positional plagiocephaly using a cranial molding orthosis

MUDr.Radim Lipina, Ph.D., Ing.Jiří Rosický, CSc., Bc.Štěpánka Golová

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 36-39

Úvod: Polohový plagiocefalus je tvarová abnormita lebky vznikající z prenatálních i postnatálních příčin. V kojeneckém období může dojít k úpravě spontánně či polohováním, v některých případech ale deformita přetrvává do vyššího věku. V článku autoři prezentují zkušenosti s léčbou polohového plagiocefalu pomocí kraniální remodelační ortézy. Materiál a metoda: V době od února do prosince 2010 bylo na Neurochirurgické klinice FN Ostrava a Ortopedické protetice ve Frýdku-Místku léčeno pomocí kraniální remodelační ortézy celkem 18 pacientů. Kritériem úspěšnosti léčby byla hodnota CVA indexu před a po léčbě. Výsledky: Čtyři pacienti léčbu ortézou...

A-V malformace vena Galeni u novorozence

Vein of Galen aneurysmal malformation

MUDr.Tomáš Jimramovský, MUDr.Dan Wechsler

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 40-41

V textu se zabýváme patofyziologiií, diagnostikou a terapií vzácné kongenitální arteriovenózní malformace vena Galeni u novorozenců a připojujeme zkušenost z našeho pracoviště.

Využití DIEP laloku v rekonstrukci vrozené asymetrie prsou

Use of the DIEP flap in congenital breast asymmetry reconstruction

MUDr.Tomáš Kempný, Ph.D., MUDr.Alica Hokynková, MUDr.Iva Hufová, MUDr.Zuzana Chaloupková, MUDr.Martin Fiala, MUDr.Christian Papp, MUDr.Břetislav Lipový

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 43-44

Využití volných laloků při rekonstrukci prsu je v současné době zaměřeno zejména na onkologickou problematiku u pacientek po mastektomii. Stále častěji se dnes používají volné laloky také v rekonstrukci prsu pro neonkologickou diagnózu, zejména v případě vrozených vad či asymetrii prsů. V řadě klinických případů představuje použití mikrovaskulárního přenosu tkáně nezastupitelnou a zároveň elegantní metodu, která přináší časný kosmetický efekt snižující riziko sociální smrti postižených žen či dívek. Otázkou však zůstává zvážení poměru benefit/riziko a limitů u konkrétních pacientek. Kazuistika se týká 15leté pacientky s vrozenou hypoplazií...

Cizí tělesa v uchu u dětí

Foreign bodies in the ear

MUDr.Kateřina Sobotková, MUDr.Alice Fryčková, MUDr.Petra Marková

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 45-46

Cizí tělesa (dále jen CT) v uchu nalézáme převážně u dětí. U dospělých se cizí tělesa do ucha dostávají vesměs náhodně, hlavně při provádění ušní hygieny, u dětí spíše uvědoměle, většinou při hře. Formou retrospektivní studie za devítileté období 2000–2008 jsme zhodnotili soubor 403 pacientů vyšetřených s podezřením na cizí těleso v uchu. Jednalo se o 150 dívek a 253 chlapců v průměrném věku 6,8 let. Cizí těleso bylo nalezeno v 368 (91 %) případech. Nejvíce byla zastoupena anorganická cizí tělesa. Ve 16 (4 %) případech muselo být CT odstraněno v celkové anestezii (CA).

Pro sestry

Péče o centrální venózní katétry

Care of central venous catheters

Bc.Martina Petlachová

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 52-54

Zajištění intravenózní léčby pomocí centrálních venózních katétrů (CVK) je vysoce specializovaná oblast ošetřovatelské péče, která vyžaduje znalosti klinické spolu se zvládnutím techniky. S intravenózní léčbou jsou spojeny komplikace, z nichž nejčastěji hlášené jsou infekce. Prevencí katétrových infekcí se intenzivně zabývá Center for Disease Control and Prevention – Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) se sídlem v USA. Vydávají doporučené postupy s cílem podpořit bezpečnost pacientů a snížit riziko infekcí.

Klinickoradiologická diagnóza

Léčba infikovaného hemangiomu propranololem a antibiotiky

Treatment of infected hemangioma with propranolol and antibiotics

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Jiří Houda, MUDr.Martin Zápalka

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 47-49

Infantilní hemangiom je nejčastější cévní tumor kojenců. Povrchová ulcerace a infekce jsou jeho nejčastější komplikace. Autoři prezentují ročního kojence s infikovaným hemangiomem hrudní stěny, který byl úspěšně léčen kombinací propranololu a antibiotik.

Etika v pediatrii

Limity péče o těžce postižené a těžce nemocné děti

Limits in care of disabled and seriously ill children

MUDr.ThLic.Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 55-56

V článku se zabýváme limity péče o těžce postižené a těžce nemocné děti. Klademe si otázky po manipulaci s okamžikem smrti a ptáme se, co může rodič v péči o své dítě odmítnout. Řešení nacházíme v úvaze o řádných a mimořádných prostředcích v medicíně. Mimořádné prostředky pak odmítnout lze. To však znamená, že není nutné pro záchranu života svého dítěte podstupovat naprosto všechna opatření, které nynější medicína nabízí. Klade se otázka, nakolik známe skutečná přání rodičů takových dětí.

Informace

Vyšetření v laboratoři chůze (instrumentální pohybová analýza)

Examination in the gait laboratory

prof.MUDr.Jan Poul, CSc., Bc.Jan Jadrný, Bc.Aneta Fedrová, MUDr.Karel Urbášek, MUDr.Jaroslava Bajerová, MUDr.Ludmila Kaiser-Šrámková

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 57-59

Autoři předkládají základní popis nové diagnostické jednotky Laboratoře chůze, založené na 3-D (trojrozměrné) optické dokumentaci pohybu, umožňující sofistikovaným způsobem „motion analysis“ (instrumentální analýzu pohybu) dynamický záznam rozsahu pohybů v jednotlivých kloubech dolních končetin ve třech rovinách v celém krokovém cyklu v reálném čase. Cílem jsou kineziologické studie hlavně u pacientů s dětskou mozkovou obrnou, ale i u dětí se závažnými vrozenými nebo získanými vadami pohybového aparátu. Návrh nového výkonu pod názvem „Komplexní analýza pohybových poruch u dětí a mladistvých do 18 let“ byl již komisí...

Orbis Pictus Medicus

Avaskulární nekróza u dítěte s akutní lymfoblastickou leukémií

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Zbyněk Novák, MUDr.Petr Kamínek, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 50-51

Firemní informace

Nové trendy v používání probiotik

Dr. Lenka Čadová

Pediatr. praxi 2012; 13(1): 60-62

Bifidobacterium BB-12® a jeho účinky při snižování rizika vzniku respiračních onemocnění


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.