Pediatrie pro praxi, 2012, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

„Přijel pán ve žlutým autě…“ aneb Transporty dětí v sanitních vozech

MUDr. Petr Vojtíšek

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 67

Přehledové články

Primární prevence kardiovaskulárních onemocnění v dětství

Prevention of cardiovascular disease in childhood

doc.MUDr.Zuzana Urbanová, CSc., prof.MUDr.Milan Šamánek, DrSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 72-74

Uvádí se, že 75–90 % kardiovaskulárních onemocnění je způsobeno dyslipidemií, hypertenzí, diabetes mellitus, obezitou, kouřením a fyzickou inaktivitou. Základní příčinou těchto rizikových faktorů je špatná výživa a nezdravý životní styl. Ateroskleróza začíná v dětství a její vývoj je dokončen vytvořením aterosklerotických plátů ve 3. až 4. deceniu, a proto zdravý životní styl, dostatek pohybu a přiměřená fyzická aktivita od raného dětství může zabránit vývoji aterosklerózy, nebo ji oddálit.

Syndrom třeseného dítěte a jeho chirurgické aspekty

Shaken baby syndrome and its surgical aspects

prof.MUDr.Petr Havránek, CSc., MUDr.Helena Homolková, MUDr.Pavel Tomek

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 76-78

Syndrom třeseného dítěte („shaken baby syndrom“, SBS) byl popsán v 70. letech minulého století Caffeym. Je způsoben agresivním třesením kojence, drženého pevně za trup nebo paže, hlava přitom vykonává pohyb od prudké flexe do násilné hyperextenze. Syndrom je charakterizován triádou poškození centrálního nervového systému (CNS): 1. plášťovým subdurálním či subarachnoidálním krvácením; 2. akutní encefalopatií, otokem či difuzním axonálním poraněním mozku a 3. krvácením do sítnice. Na skeletu lze často nalézt sériové zlomeniny žeber nebo pažních kostí. Diagnostika SBS je mnohdy problematická pro možnost falešně negativní, ale vzácně...

Biologická léčba juvenilní idiopatické artritidy

Biological treatment of juvenile idiopathic arthritis

MUDr.Dana Němcová, doc.MUDr.Pavla Doležalová, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 80-82

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je systémové autoimunitní zánětlivé onemocnění vedoucí k progresivním změnám kloubů se snížením jejich pohyblivosti a omezením denní aktivity. Jsou uvedeny indikace a postupy k nasazení biologické léčby, další možnosti a doporučení léčby závažných forem JIA.

Současný stav léčby poruch růstu

Current status of treatment of growth disorders

MUDr.Renata Pomahačová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 83-87

Vyšetření dítěte s růstovou poruchou musí být vždy komplexní. Současné indikace k léčbě růstovým hormonem jsou: deficit růstového hormonu u dětí, deficit růstového hormonu u dospělých (těžká forma deficitu), Turnerův syndrom, růstové selhání u dětí s chronickou renální insuficiencí, syndrom Pradera-Williho, růstové selhání navazující na intrauterinní růstovou retardaci (SGA/IUGR, small for gestational age/intrauterine growth retardation), deficit SHOX genu (například Léri-Weillův syndrom). Léčba ostatních příčin poruch růstu spočívá v odstranění základní příčiny (například léčba hypotyreózy, bezlepková dieta u celiakie).

Novinky v přístupu k dětskému pacientovi s alergickou rýmou a asthma bronchiale

New approach to children with allergic rhinitis and asthma bronchiale

MUDr.Jarmila Turzíková

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 88-93

Alergická rýma a průduškové astma jsou podle nových poznatků považovány za součást „alergického syndromu jednotných dýchacích cest“. Alergická rýma je nejen jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů pro rozvoj astmatu, ale může průběh astmatu negativně ovlivňovat. Včasná diagnostika a léčba obou chorob podle současných mezinárodních doporučení pro dětský věk je předpokladem jejich kvalitního života bez závažnějších příznaků a omezení.

Celoroční péče o dětskou pokožku

Year-round care of a child’s skin

MUDr.Stanislava Polášková

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 96-100

Článek pojednává o aspektech péče o dětskou pokožku z hlediska nových poznatků o epidermální bariéře a ovlivnění její funkce různými zevními faktory (vodou, detergenty, povětrnostními vlivy) a hledá možnosti, jak zabránit jejímu poškození a zachovat, případně podpořit plnou funkčnost epidermální bariéry.

Hypertyreóza u dětí

Hyperthyroidism in children

MUDr.Božena Kalvachová, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 101-102

Přestože poruchy tyroidální osy v populaci plynule narůstají, hypertyreóza v dětství patří k onemocněním vzácným. Incidence se zvyšuje s věkem, více než 60 % imunogeneticky podmíněných hypertyreóz vzniká mezi 10.–15. rokem, u dívek častěji. Pozitivní rodinná anamnéza tyroidálních autoimunit, klinické příznaky a laboratorní ověření činí záchyt hypertyreózy v první linii poměrně jednoduchým. Diferenciální diagnostika, léčba a dispenzarizace těchto pacientů patří do kompetence dětského endokrinologa.

Současný pohled na anestezii dětí

The current view of paediatric anaesthesia

MUDr.Vladimír Mixa

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 103-106

V České republice je podáno přibližně 100 tisíc anestezií ročně pacientům v dětském věku. Indikace jsou jak chirurgické, tak nechirurgické (diagnostické). Přibývá radikálních operačních výkonů a výkonů v nejnižší věkové skupině (novorozenci a nedonošení). Předoperační vyšetření odpovídá závažnosti výkonu. U elektivních výkonů do středního rozsahu postačí vyšetření pediatrem. Úvodní kapitoly shrnují fyziologické a farmakologické odlišnosti dětského věku a jejich dopad na plánovanou anestezii. Předoperační lačnění je zkráceno na 2 hodiny pro čiré tekutiny a 4 hodiny pro kojení. Premedikace obsahuje převážně sedativní složku midazolam. Úvod...

Sdělení z praxe

Užívání probiotik u akutních gastroenterokolitid

Using probiotics in acute gastroenterocolitis in children. Results of a clinical study

MUDr.Peter Mikolášek, MUDr.Lenka Krbková, CSc., MUDr.Tomáš Habanec, Ph.D, MUDr.Marta Trnková, MUDr.Jan Pavelka, MUDr.Lukáš Homola, Dr.Lenka Čadová

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 107-110

Indikace k užívání probiotik si postupně nachází své místo v denní praxi nejen pediatrických oborů. Doporučovány jsou z důvodu rekolonizace a pozitivního vlivu na mikroklima a osídlení aborálních partií gastrointestinálního traktu s úpravou a podporou fyziologického metabolizmu střeva. V poslední době se klade čím dál větší důraz na imunomodulační potenciál probiotik, prebiotik a paraprobiotik a tím jejich využití u dalších typů onemocnění. Nejvíce indikací však zatím zůstává v terapii gastroenterokolitid nejrůznější etiologie. Tuto indikaci a pozitivní efekt jsme ověřili i klinickou studií u dětských pacientů s akutní infekční gastroenterokolitidou...

Konglobátní akné na obličeji

Acne conglobata in the face

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 112-115

Je uvedena kazuistika chlapce s těžkou konglobátní akné na obličeji. Pacient byl léčen nejdříve perorálně doxycyklinem a lokálně adapalenem, následně pak perorálním izotretinoinem. Přes úvodně velmi závažný stav došlo ke kompletnímu zhojení. Následně byla aplikována udržovací léčba lokálním adapalenem. Jsou rozebrány současné možnosti léčby akné a zdůrazněna nutnost aplikace správné dermokosmetiky a dlouhodobé následné udržovací léčby i po zhojení pacientů vzhledem k předpokládanému trvání mikrokomedonů.

Meckelův divertikl

Meckel’s diverticulum

MUDr.Simona Boráňová, MUDr.Michal Žáčik, MUDr.Jaromír Bernátek

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 116-117

Je prezentována kazuistika 17leté dívky přijaté pro zvracení, bolesti břicha od útlého věku, zvažována i mentální anorexie. Dívka byla opakovaně vyšetřována s negativním nálezem, vyloučena psychogenní etiologie, v závěru překvapivý nález Meckelova divertiklu.

Benigní paroxyzmální torticollis

Benign paroxysmal torticollis

MUDr.Jan Hálek, MUDr.Marta Neklanová

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 118-119

Autoři uvádějí kazuistiku dítěte, která výstižně ilustruje obvyklý průběh benigní paroxyzmální torticollis (BPT), relativně vzácné příčiny nekongenitální torticollis dětského věku. Znalost tohoto onemocnění umožní jeho včasnou diagnostiku a může zabránit nadbytečným diagnostickým úkonům.

Opaření u batolat, stále aktuální problém?

Scalds in toddlers, still curren problem?

MUDr.Břetislav Lipový, MUDr.Radomír Mager, MUDr.Ivan Suchánek

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 120-122

Hlavním cílem práce je získat základní epidemiologická data pacientů s opařením ve věku 1–3 roky. Jedná se o monocentrickou retrospektivní studii, do které byli zařazeni všichni pacienti přijatí na JIP Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2009. Základní podmínkou pro zařazení do studie byl mechanizmus úrazu opařením a věk odpovídající batoleti, tedy 1–3 roky. Celkem bylo do studie zařazeno 93 dětí s opařením. Průměrný věk pacientů v souboru byl 22,89 měsíců, průměrný rozsah popálené plochy byl 13,34 % TBSA (total body surface area) a průměrná délka hospitalizace byla 16,54 dní. V...

Orbitocelulitida u dětí

Orbital cellulitis in children

MUDr.Petr Adam, MUDr.Štěpán Rucki, CSc., MUDr.Jan Szwarc

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 123-125

Je prezentován případ pravostranné orbitocelulitidy u 10letého chlapce, která vznikla jako komplikace stejnostranné sinusitidy. Etiologicky byl prokázán Streptococcus pneumoniae. Přes intenzivní léčbu antibiotiky byla nutná chirurgická intervence ve smyslu endonazální drenáže abscesu v orbitě. S odstupem asi 5 měsíců došlo k recidivě onemocnění, která byla zvládnutá intenzivní antibiotickou léčbou. Orbitocelutitida je zánětlivé onemocnění tkáně očnice, které vzniká často jako komplikace sinusitidy. Při klinické klasifikaci onemocnění mají význam moderní zobrazovací metody, jako je CT s vysokým rozlišením a NMR. Orbitocelulitida bývá spojena...

Pro sestry

Život dítěte s cystickou fibrózou očima dětské sestry a rodičů

The life of a child with cystic fibrosis seen through a paediatric nurse´s and parents´ eyes

Mgr.Anna Martynková, PhDr.Lucie Sikorová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 131-133

Příspěvek předkládá případ pětileté dívky s cystickou fibrózou (CF). Zabývá se různými obdobími života holčičky s CF a její rodiny, od narození, přes stanovení diagnózy, postižení orgánů a komplikacemi typickými pro onemocnění CF, jejich průběhem a dopadem na celou rodinu. Z vyprávění rodičů je zřejmé, jak zdravotnický profesionál – dětská sestra – svým přístupem a dále náročná léčba ovlivňují kvalitu života celé rodiny.

Klinickoradiologická diagnóza

Ewingův sarkom - vzácná příčina bolestí kloubů a kostí

Ewing sarcoma - a rare cause of joint and bone pain

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., doc.MUDr.Dagmar Pospíšilová, Ph.D., MUDr.Zbyněk Novák, MUDr.Barbora Ludíková, MUDr.Jana Mathonová, prof.RNDr.Mgr.Marie Jarošová, CSc., MUDr.Tomáš Tichý, Ph.D., MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 126-129

Prezentujeme klinický průběh 15leté pacientky s metastazujícím Ewingovým sarkomem do kostní dřeně. MR vyšetření potvrdilo změny ve dřeni dlouhých kostí a molekulárně genetické analýzy odhalily charakteristickou a specifickou translokaci pro Ewingův sarkom (11;22) (q24;q12) s vytvořením fuzního genu EWSR1.

Informace

Šátkování (nošení dětí v šátku) - 1. část

Babywearing

MUDr.Luděk Ryba, Věra Adamová, prof.MUDr.Jan Janda, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 135-137

Šátkování – nošení dětí v šátku – se v posledních letech těší pozornosti laické i odborné veřejnosti. Odborné stanovisko k této problematice vydal v roce 2011 výbor České pediatrické společnosti. Z tohoto stanoviska vychází i tento článek, rozšířený a obohacený o zkušenosti maminky – spoluautorky článku. V druhé části textu vás názorně seznámíme s návody k jednotlivým úvazům.

Orbis Pictus Medicus

Tuberózní skleróza

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Zdeňka Ráčilová, MUDr. Denisa Pavlovská, MUDr. Dana Dostálková, MUDr. Eva Kocánová

Pediatr. praxi 2012; 13(2): 130


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.