Pediatrie pro praxi, 2012, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Kniha smíchu a pláče

prof. MUDr. Karel Křepela, DrSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 143

Přehledové články

Primární imunodeficity u dětí, současné možnosti léčby

Primary immunodeficiencies in children, current therapeutic options

MUDr.Pavel Rozsíval, doc.MUDr.Eva Pařízková, CSc., MUDr.Pavlína Králíčková

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 149-152

Autoři prezentují přehled současných možností léčby primárních imunodeficitů u dětí. Největší pozornost je v textu věnována antimikrobiální terapii a substituci protilátek, což jsou nejčastější postupy, se kterými se primární pediatři setkávají.

Kožní a slizniční kandidóza u novorozence a kojence

Skin and mucosa candidosis in infants

MUDr.Eva Dortová, doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 153-154

V přehledovém článku jsou popsány projevy kvasinkových infekcí u novorozenců a kojenců, jejichž nejčastější lokalizace je na sliznicích, především dutiny ústní, a na kůži v oblasti plen a kožních záhybů. Je zdůrazněna možnost prevence již během gravidity i po narození a jsou popsány možnosti léčby včetně současných názorů k podávání gentianové violeti.

Výživa u dětí s onkologickým onemocněním

Nutritional supportive care in children with cancer

MUDr.Petr Říha, MUDr.Petr Smíšek

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 155-159

Dostatečná nutriční podpora je důležitou součástí komplexní onkologické léčby. Jejím cílem je omezení výskytu malnutrice. Pacienti ve špatném nutričním stavu mají vyšší výskyt infekčních i toxických komplikací léčby, horší kvalitu života. Systematické posuzování stavu výživy a včasná nutriční intervence mohou vést v konečném důsledku ke zlepšení výsledků onkologické léčby. V článku se zabýváme definicemi, etiologií a epidemiologií malnutrice a praktickými možnostmi nutriční podpory u dětských onkologických pacientů.

Idiopatická muskuloskeletální bolest u dětí

Idiopathic musculoskeletal pain in children

MUDr.Vladimír Němec, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 160-163

Autor podává přehled o idiopatické muskuloskeletální bolesti (IMB) u dětí. V přehledné tabulkové formě uvádí kritéria pro diagnostiku idiopatické bolesti a kritéria pro diagnózu fibromyalgie, komplexního regionálního bolestivého syndromu, hypermobility a benigních nočních bolestí dolních končetin. V obecné formě se zabývá etiologií, klinickým obrazem, diferenciální diagnostikou a terapií IMB v dětském věku.

Primární motorické stereotypie v dětském věku

Primary stereotypic movements in children

MUDr.Lydie Koumarová

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 164-166

Primární motorické stereotypie (PMS) jsou opakující se rytmické, zdánlivě neúčelné pohybové vzorce, které se vyskytují u dětí s normálním vývojem. PMS lze rozdělit do tří podskupin: a) jednoduché stereotypie (např. dumlání palce a prstů, okusování nehtů, skřípání zuby), b) stereotypie typu head nodding (rytmické kývání hlavou), c) komplexní pohybové stereotypie, které mohou být velmi rozmanité (např. třesení, mávání, třepání rukama, kroucení prsty, vlasů, kývání hlavou i celým tělem, otvírání úst), ale vždy vázané v typickém, opakujícím se vzorci. Častá je komorbidita s tikovou poruchou, poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a obsedantně-...

Prebiotika a probiotika v pediatrii

Prebiotics and probiotics in paediatrics

prof.MUDr.Jiří Nevoral, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 167-173

Probiotikům je v posledních letech věnována zvýšená pozornost. Existuje velké množství prací, které hodnotí jejich účinek u různých onemocnění, ale jen poměrně málo studií je skutečně kvalitních. Probiotika účinkují několika mechanizmy, jako je snížení pH ve střevě, snížená kolonizace patogenními mikroorganizmy a modifikace imunitní odpovědi. Pozitivní účinek jednoho probitioka v určité situaci nemusí však být nutně patrný při použití jiného probiotika. Bylo zjištěno, že probiotika jsou prokazatelně účinná při léčbě gastrointestinálních onemocnění, jako jsou akutní virové gastroenteritidy, průjmy při léčbě antibiotiky, průjmová onemocnění cestovatelů...

Atopická dermatitida u dětí

Atopic dermatitis in children

MUDr.Miroslav Kobsa, MUDr.Nina Benáková, MUDr.Marie Selerová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 176-180

Autoři rekapitulují současné poznatky o vzniku a rozvoji atopické dermatitidy, zhodnocují vliv vnějších faktorů. Zaměřením na dětské pacienty podávají přehled o strategii diagnostiky a komplexní péče. Podtrhují zásadní význam dobré edukace pacientů a vytvoření podmínek pro jejich maximální spolupráci při léčbě.

Sdělení z praxe

Komplikovaný průběh pneumonie u 16letého chlapce

Complicated pneumonia in a 16 years old boy

MUDr.Jiří Fremuth, Ph.D., doc.MUDr.Jiří Kobr, Ph.D., MUDr.Renata Vondráková, MUDr.Lucie Šperlová, MUDr.Vladimír Špidlen, MUDr.Kateřina Pizingerová, Ph.D., MUDr.Lumír Šašek, MUDr.Marcela Kreslová, MUDr.Jana Zamboryová

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 182-184

Autoři prezentují kazuistiku 16letého chlapce konzervativně léčeného pro rozsáhlou nekrotizující pravostrannou pleuropneumonii s empyémem hrudníku.

Pneumorachis

Pneumorrhachis

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Zdeňka Ráčilová, MUDr.Igor Jíra, MUDr.Martina Jobová, MUDr.Tereza Pinkasová

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 185-187

Pneumorachis (PNR) je stav, kdy se v páteřním kanále nachází vzduch. Jde o situaci neobvyklou, většinou diagnostikovanou náhodně při zobrazovacích vyšetřeních zaměřených na jiné orgánové systémy. PNR je diagnóza radiologická, ne klinická. Vzduch se do páteřního kanálu dostává šířením měkkými tkáněmi a podél vertebrálních nervověcévních svazků nejčastěji u pacientů, u nichž došlo k rozvoji pneumomediastina, pneumotoraxu nebo pneumoperitonea. Ve většině případů je PNR asymptomatické a není provázeno žádnými komplikacemi. Uveden je případ adolescenta, kde ke vzniku PNR došlo na podkladě spontánního pneumomediastina.

Deprese a antidepresivní terapie matek z pohledu neonatologa

Depression and maternal antidepressant therapy from the perspective of neonatologist

MUDr.Alice Mocková, MUDr.Veronika Nováková, MUDr.Zuzana Lucková, doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 188-192

Depresivní onemocnění i užívání antidepresiv těhotnou ženou může negativně působit na vývoj plodu a způsobit poruchy poporodní adaptace novorozenců. Cílem práce bylo zjistit vliv antidepresivní farmakoterapie rodiček, užívané v průběhu celé gravidity, na incidenci vrozených vývojových vad a poruchu poporodní adaptace u jejich dětí. U souboru 42 novorozenců matek s depresivní poruchou byla nalezena vyšší incidence prematurity, hyperbilirubinemie, děti měly statisticky významně menší hodnoty obvodu lbi (p < 0,05). Diskontinuální syndrom byl přítomen u 26 % dětí (z toho 2 děti s křečemi), pouze 52 % bylo plně kojeno. U 12 % novorozenců byla zjištěna...

Pro sestry

Hodnocení bolesti u dětí. Využití měřicích nástrojů v ošetřovatelské praxi

Pain assessment in children. The use of measurement tools in nursing practice

PhDr.Ilona Plevová, Mgr.et Mgr.Regina Slowik, DiS., Bc.Jarmila Kulhánková, Bc.Dana Buchwaldková, Mgr.Renáta Tydlačková

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 193-197

Příspěvek kromě praktického hodnocení bolesti a kazuistiky přináší také teoretický přehled hodnocení bolesti u dětí včetně mýtů a bariér v managementu bolesti, uvádí techniky, které se dají při hodnocení bolesti zdravotnickými zařízeními využít, včetně topologie bolesti.

Ve zkratce

Prevence a léčba opruzenin

Prevention and treatment of diaper rash

PharmDr.Iveta Rohová

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 199-202

Pokožka novorozenců, kojenců a batolat je v určitých místech náchylnější ke tvorbě opruzenin. Kůže dětí se liší morfologicky i funkčně od dospělých a vyžaduje individuální přístup. Správná diagnostika, prevence a léčba vede ke sníženému riziku vzniku závažných komplikací.

Fotoprotekce u dětí

Photoprotection in children

MUDr.Ivana Krajsová, MBA

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 204-205

Dětská kůže citlivě reaguje na oslunění a musí být před působením UV záření intenzivně chráněna. Základním principem je používání opalovacích krémů s ochrannými filtry, které jsou určené právě pro děti, a dodržování zásad správného opalování. Nedostatečná ochrana dětské kůže před slunečním zářením je jednou z příčin vzniku kožních nádorů v dospělosti.

Informace

Karcinom děložního čípku a HPV vakcinace

MUDr. Harald Čadílek

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 206-207

odpovědi na nejčastější otázky v ordinaci praktického dětského lékaře

Šátkování (nošení dětí v šátku), 2. část

Babywearing

MUDr.Luděk Ryba, Věra Adamová, prof.MUDr.Jan Janda, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 208-210

Šátkování – nošení dětí v šátku – se v posledních letech těší pozornosti laické i odborné veřejnosti. Odborné stanovisko k této problematice vydal v roce 2011 výbor České pediatrické společnosti. Z tohoto stanoviska vycházela i první část tohoto článku (minulé číslo), rozšířená a obohacená o zkušenosti maminky (spoluautorky článku). Tato druhá část obsahuje návody k jednotlivým úvazům a praktické zhodnocení jejich výhod a nevýhod.

Nové doporučení ESPGHAN pro diagnostiku celiakie

European society for pediatric gastroenterology, hepatology and nutrition new guidelines for the diagnosis

MUDr.Pavel Frühauf, CSc., MUDr.Peter Szitányi, Ph.D., MUDr.Radim Vyhnánek

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 211-213

a výživy VFN 2Dětská klinika TN Praha Diagnostická kritéria celiakie Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) byla publikována v r. 1990. Od té doby byl identifikován autoantigen celiakie – tkáňová transglutamináza, změnilo se pojetí celiakie – z enteropatie na multiorgánové onemocnění, které souvisí s haplotypy HLA-DQ2 a HLA-DQ8, a zvýšila se výpovědní hodnota protilátkových testů.

Komentář

Novější poznatky o paracetamolu ve vztahu k hepatální toxicitě, senzitivě a vzniku astmatu

prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., FCMA

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 163

Komentář k článku: Novák J. Vox Pediatriae 2012; 12(2): 23–26

Orbis Pictus Medicus

Neobvyklý nález - perforace nosní přepážky

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Marcel Schüller, Ph.D., MUDr. Marie Macků, MUDr. Jana Fráňová

Pediatr. praxi 2012; 13(3): 198


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.