Pediatrie pro praxi, 2012, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Školy při nemocnicích - slavná tradice a neveselá současnost

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 287

Přehledové články

Rotavirové gastroenteritidy a možnosti prevence

Rotavirus gastroenteritis and prevention

MUDr.Jan Smetana, Ph.D., doc.RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr.Pavel Kosina, Ph.D., prof.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 294-295

Rotavirovou gastroenteritidu (RVGE) prodělá alespoň jednou do 5 let věku více než 95 % dětí. Nejvyšší incidence se udává průměrně ve věku 6–24 měsíců. První nákaza bývá zpravidla klinicky nejzávažnější, každá další bývá mírnější. Nejčastější komplikací je dehydratace, která je častější než u rotavirus negativních akutních gastroenteritid. Rovněž riziko hospitalizace je u RVGE vyšší. K dispozici jsou dnes dvě živé atenuované vakcíny s perorální aplikací určené ke specifické prevenci RVGE u dětí od 6 týdnů věku. Očkování je doporučováno všem dětem.

Současné trendy v léčbě hemofilie u dětí

Current trends in haemophilia treatment for children

MUDr.Světlana Köhlerová

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 296-298

Základem léčby hemofilika i v současnosti zůstává substituční podání chybějícího faktoru krevního srážení formou intravenózní injekce. Od plazmatických krevních derivátů se u dětí přechází na nejmodernější léčbu rekombinantními přípravky FVIII/FIX. Zlatým standardem léčby těžkých hemofiliků je profylaktická léčba a s tím související autoaplikace a domácí léčba.

Následná ambulantní fyzioterapie nezralých dětí

Follow ambulatory physiotherapy for infants with premature history

PaedDr.Irena Zounková, Ph.D., doc.PaedDr.Libuše Smolíková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 299-303

Fyzioterapie nedonošených novorozenců je v dnešní době nedílnou součástí komplexní léčby. Je indikována a aplikována už v době pobytu nezralého dítěte na jednotce intenzivní péče. Včasnost zahájení fyzioterapie a její pravidelné dávkování po určitou potřebnou dobu má rozhodující vliv pro další příznivý vývoj nedonošence. Článek informuje o současných fyzioterapeutických postupech, jejich provádění, dávkování, indikacích, o spolupráci s dalšími zdravotnickými odborníky a rodinou dítěte.

Imunoterapie dětí s recidivujícími respiračními infekcemi

Immunotherapy in children with reccurent respiratory tract infections

doc.MUDr.Vít Petrů, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 304-310

Recidivující respirační infekce u dětí jsou spojeny s jejich významnou nemocností a jsou také jedním z nejčastějších důvodů návštěvy u lékaře a hospitalizací. Dítě takto nemocné představuje pro pediatra problém terapeutický i preventivní. Je to on, kdo musí rozpoznat, zda recidivující infekce jsou zapříčiněny faktory dítěte (vrozenými či získanými), nebo jsou výsledkem vlivu životního prostředí. Vrozené nebo získané poruchy mohou mít původ neimunologický, nebo vznikají na podkladě imunodeficience. Léčba a prevence těchto infekcí má svoje pravidla a její součástí by měla být včasná cílená antibiotická terapie akutních atak (je-li indikována),...

Celoroční péče o atopickou a velmi suchou pokožku

Year-round care of atopic and very dry skin

MUDr.Lucie Růžičková Jarešová

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 312-314

Ambulance všeobecné a korektivní dermatologie, Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha Rok je doba, která je spojena s oběhem Země kolem Slunce. Uběhne mezi dvěma opakováními této události. Roční období se vyznačuje změnou počasí. Jedním ze základních faktorů, které se během roku mění, je vlhkost a teplota. Každý jedinec je různě vnímavý, individuální. Vznik suché kůže závisí na působení vnitřních a zevních faktorů. Při nedostatečné hydrataci nebo při porušení kontinuity kožního povrchu je omezena bariérová funkce kůže. Ta se stává suchou, dehydratovanou, ztrácí lesk a jemnost. Atopický ekzém je silně svědivé zánětlivé chronické kožní onemocnění....

Očkování dětí inaktivovanými chřipkovými vakcínami

Vaccination of children with inactivated influenza vaccines

MUDr.Daniel Dražan

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 316-318

Viry chřipky patří k nejčastějším vyvolavatelům infekcí u lidí všech věkových kategorií. Nejvyšší riziko komplikací chřipky mají malé děti, senioři a osoby s různými chronickými onemocněními. Chřipkové vakcíny jsou nejdůležitější součástí strategie prevence chřipky. Celosvětově se autority shodují v doporučení očkovat seniory, těhotné ženy a osoby všech věkových kategorií s chronickými onemocněními. V některých zemích v čele s USA se doporučuje plošná vakcinace všech dětí. V Evropě toto doporučení platí pouze v několika zemích, i když lze přepokládat, že se budou další země postupně přidávat s narůstajícím množstvím dat o prospěšnosti očkování...

Zácpa u dětí

Constipation in childhood

MUDr.Vladimír Volf, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 322-323

V článku jsou probrány základní projevy onemocnění gastrointestinálního systému u dětí. Podrobně je probrána problematika zácpy, která se může manifestovat kdykoli v dětském věku. Příčiny zácpy u dětí jsou většinou funkčního původu, ale v rámci diferenciální diagnostiky je třeba vždy provést kompletní vyšetření k vyloučení jiných organických příčin. Autor zdůrazňuje nutnost včasné diagnostiky a léčby nejčastějších příčin zácpy u dětí.

Screening sluchu u novorozenců - jaká je role dětských lékařů?

Screening for hearing loss in newborns - what is the role of pediatricians?

doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA, MUDr.Eva Havlíková, MUDr.Renata Poláčková, MUDr.Karol Zeleník, doc.MUDr.Zdeněk Kabelka, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 326-328

3Katedra chirurgických oborů, LF, Ostravská univerzita v Ostravě 4Klinika ušní, nosní a krční, 2. LF UK a FN Motol, Praha Význam časné detekce sluchové poruchy a včasná rehabilitace poruchy sluchu pomocí sluchadla či kochleárního implantátu byly prokázané v řadě prací. Výsledkem těchto poznatků bylo zavedení plošného screeningu sluchu u novorozenců v řadě zemí světa. V České republice není plošný screening všech novorozenců dosud prováděn. Autoři shrnují v práci své zkušenosti s postupným zaváděním screeningu v průběhu posledních tří let v Moravskoslezském kraji. Zaměřují se zejména na problémy související s organizací screeningu, a to...

Sdělení z praxe

Význam dietních a režimových opatření v prevenci aterosklerózy v dětském a adolescentním věku

Significance of dietary and regime measures for prevention of atherosclerosis among children and adolescents

MUDr.Jiří Hyjánek, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 329-331

Rozvoj aterosklerózy začíná již v dětském věku. Jedná se o geneticky determinované, etiologicky polygenní onemocnění. Aterogenezi ovlivňují genetické i environmentální faktory. Hyperlipidemie (dyslipidemie) je jedním z nejrizikovějších faktorů aterogeneze. U dětí je nezbytná správná interpretace laboratorních výsledků, aby nedocházelo k podcenění nebo na druhé straně ke zbytečnému přecenění získaných hodnot. Z výsledku předložené práce jednoznačně vyplývá pozitivní vliv dietních opatření na terapii hyperlipidemií v dětském věku. Největšího efektu poklesu jednotlivých parametrů lipidogramu bylo dosaženo předpokládaně u polygenních hyperlipidemií...

Ztráta palce u teenagera: možnosti řešení a dlouhodobé výsledky

Loss of a thumb in a teenager: options of management and long-term outcomes

MUDr.Tomáš Kempný, Ph.D., MUDr.Břetislav Lipový, MUDr.Martin Rozprým, MUDr.Alice Hokynková, MUDr.Jana Bartošková, MUDr.Nora Gregorová

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 332-334

Palec je funkčně i esteticky velmi důležitou součástí ruky. Jeho ztráta může vést nejen k psychické deprivaci, zvláště v dětském kolektivu, ale také ke značné kompromitaci v oblasti samotné funkce. V posledních letech se v oblasti rekonstrukce palce začínají významně prosazovat mikrochirurgické techniky. V kazuistice je popsán případ traumatické ztráty palce s jeho následnou rekonstrukcí, u které byly využity, pro lepší funkčnost a vzhled, hned dva volné laloky twisted two toe a muskulokutanní lalok m. serratus anterior.

Neuroblastom

Neuroblastoma

MUDr.Simona Boráňová, MUDr.Michal Žáčik

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 335-337

2Oddělení zobrazovacích metod Je prezentována kazuistika 9měsíčního kojence přijatého pro akutní retenci moči a obstipaci. Zobrazovacími metodami byla diagnostikována rozsáhlá tumorózní expanze postihující větší část retroperitonea a malou pánev od L4 po kostrč, infiltrující intraspinální prostor přibližně od roviny L5 kaudálně s prorůstáním do hýžďové oblasti vpravo. Na onkologii spádové FN byl verifikován neuroblastom, proběhlo došetření a byla zahájena odpovídající terapie.

„Mrňousek po mamince?!”

Minikin after mummy?!

MUDr.Jana Grebíková, MUDr.Eva Šipková, Mgr.Oldřich Šipka

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 338-341

U chlapce, dlouhodobě sledovaného pro familiárně podmíněný malý vzrůst, byla překvapivě ve věku 6 let potvrzena celiakie. Chlapec byl přitom od dvou do čtyř let celkem čtyřikrát vyšetřován sérologickým screeningovým vyšetřením endomyziálních protilátek (EMA) a protilátek proti tkáňové transglutamináze (anti-tTG) ve třídě IgA. Výsledky těchto vyšetření zůstávaly opakovaně negativní, ač nebyl prokázán IgA deficit. Stanovení diagnózy zhoršovala i problematická spolupráce s rodinou při hrubých nedostatcích ve stravovacích návycích, nezdravém jídelníčku a odmítnutí další dispenzarizace v gastroenterologické ambulanci. Z vyšetření rodinných příslušníků...

Pro sestry

Přístup romských a neromských matek k péči o novorozence

Approach of the Roma and non-Roma mothers to care for newborn

PhDr.Lucie Sikorová, Ph.D., Mgr.Jana Závěšická

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 342-344

Příspěvek představuje analýzu pohnutek a frekvenci opouštění novorozenců matkami v porodnici. Dále je porovnáván přístup matek romských a neromských k následné péči o jejich novorozence. Zaznamenána byla vyšší frekvence opouštění novorozenců romskými matkami, a to zejména v den porodu, nejčastěji z důvodu nezajištěné péče o další děti v domácnosti matek. Tendence romských matek opustit v porodnici i další narozené dítě u nich byla vyšší než u matek neromských. Mezi romskými a neromskými matkami byl zaznamenán signifikantní rozdíl v zajištění potřeb novorozenců v oblasti výživy (upřednostňování kojení před umělou výživou) a hygieny (frekvence...

Klinickoradiologická diagnóza

Opakované zduření krčního lymfangiomu po kompletní chirurgické eradikaci

Recurrence of cervical lymphangioma after complete surgical eradication

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., prof.MUDr.Ivo Stárek, CSc., MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Marie Geierová

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 346-349

Lymfatické malformace hlavy a krku jsou neobvyklé příčiny cervikofaciálních rychle rostoucích expanzivních procesů. Léčebné řešení těchto malformací závisí od jejich lokalizace a velikosti léze. Management dětí s rozsáhlou rekurující lymfatickou malformací vyžaduje často multidisciplinární péči zahrnující otolaryngologa a intervenčního radiologa. Autoři prezentují šestiletého pacienta s kongenitálním těžkým rekurujícím lymfangiomem a diskutují vhodný léčebný postup.

Ve zkratce

Správná péče o vlasovou pokožku u dětí

Proper care of the scalp in children

MUDr.Helena Michalíková

Pediatr. praxi 2012; 13(5): 350-353

Dětská kůže a vlásky se liší v mnoha ohledech od dospělých. Tyto rozdíly je třeba vzít v úvahu při volbě vhodné péče. Velice častým problémem, zvláště u kojenců, bývá seboroická dermatitida.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.