Pediatrie pro praxi, 2012, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Vánoční svátky - čas, kdy všechno hodnotíme jinak, s pokorou…

Věra Novotná

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 359

Přehledové články

Nervosvalová onemocnění v dětském věku

Neuromuscular diseases in childhood

MUDr.Dana Šišková

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 365-368

Článek přibližuje problematiku nervosvalových onemocnění dětského věku, poruch některé ze struktur tzv. periferního nervového systému (PNS), nebo jinak řečeno motorické jednotky. Ta začíná motoneuronem v předních rozích míšních, pokračuje axonem a přes nervosvalovou ploténku má spojení s buňkou kosterního svalu. Součástí periferního nervového systému jsou i nervová vlákna senzitivní a autonomní. Na všech těchto úrovních může dojít k lézi, buď vrozené, na genetickém podkladě (což ale neznamená, že se projeví hned při narození), a dále z mnoha dalších příčin – ischemie, zánět, úraz, toxické působení a podobně. Včasná a správná diagnóza...

Diferenciální diagnostika u psychických poruch v adolescenci - kdy odeslat adolescenta do psychiatrické ambulance?

Differential diagnosis for mental disorder in adolescence - when to send adolescent to psychiatric examination?

MUDr.Petra Uhlíková

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 369-371

Diagnostické rozvahy u dospívajících komplikuje prolínání symptomů duševních poruch a vývojových změn. K obtížnosti oboru přispívá i absence doporučených postupů a diagnostických kritérií pro dětský věk a nedostatek psychofarmak schválených pro použití v dětském věku.

Akutní rinosinusitidy u dětí

Acute rhinosinusitis in children

MUDr.Iva Bártová

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 372-376

Akutní rinosinusitida je jedním z nejčastějších onemocnění v ordinaci pediatra. Diagnostika je založena převážně na anamnestických údajích. Zobrazovací vyšetření (prostý rentgenový snímek, CT vyšetření) nejsou u nekomplikovaných stavů indikována. Nejčastějším původcem akutních bakteriálních rinosinusitid je Streptococcus pneumoniae. Léčba se řídí dle míry závažnosti a vývoje příznaků. Lokální léčba spočívá především v aplikaci solných roztoků a intranazálních kortikosteroidů. Při nasazení antibiotik je lékem volby v České republice amoxicilin v terapeutické dávce. Pokud mají obtíže jednostranný charakter nebo jsou přítomny známky komplikace,...

Současné možnosti diagnostiky infekcí horních cest dýchacích u dětí z pohledu otorinolaryngologa

Current options for diagnosing respiratory tract infections in children

MUDr.Petr Janoušek

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 379-382

Infekční onemocnění respiračního traktu u dětí jsou nejčastějšími onemocněními dětského věku. Od nejmenšího věku dochází u disponovaných jedinců k rozvoji chronických neinfekčních zánětlivých procesů (alergie, extraezofageální refluxní choroba), které oslabují primární bariérový a imunitní systém sliznice respiračního traktu a činí jej tak senzitivnějším k akutním infekcím. Respirační infekce můžeme anatomicky rozdělit na infekce horních cest dýchacích (rinosinusitidy, otitidy, tonzilofaryngitidy a laryngitidy) a dolních cest dýchacích (tracheobronchitidy a bronchopneumonie). Obsahem sdělení bude s ohledem na odbornost autora především problematika...

Lupénka v dětském věku

Psoriasis in childhood

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 383-386

Lupénka je chronické, zánětlivé, hyperproliferativní onemocnění postihující kůži, vlasy, nehty a klouby. Patří do skupiny papuloskvamózních kožních chorob, má řadu klinických obrazů. U dětí se vyskytují především gutátní, plakový a záhybový typ psoriázy. V malém procentu mohou být postiženy klouby nebo nehty. Lupénka je multifaktoriální choroba způsobená spolupůsobením mnohočetných genů u každého jednotlivce, spouštěčem jsou pak faktory zevního prostředí. Léčba je v mnoha směrech podobná léčbě dospělých. Základem léčby jsou kalcipotriol, lokální kortikosteroidy, dehet, ditranol, u závažných případů je někdy nutno užít acitretin či UVB záření,...

Zánětlivá střevní onemocnění u dětí

Inflammatory bowel disease in children

MUDr.Katarína Mitrová

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 388-390

Zánětlivá střevní onemocnění (inflammatory bowel disease, IBD) představují skupinu chronických, imunitně podmíněných onemocnění postihujících primárně gastrointestinální trakt. Mezi tyto nemoci řadíme Crohnovu nemoc, ulcerózní kolitidu a tzv. indeterminovanou kolitidu. Nezřídka se jedná o bolestivé a vysilující onemocnění, negativně ovlivňující nutriční stav dítěte. Včasná diagnostika a správně vedená terapie může významně ovlivnit nepříznivý průběh nemoci a zajistit tak optimální růst a vývoj dítěte.

Vulvovaginitidy u dětí

Vulvovaginitis in childhood

MUDr.Gabriel Jelenek, MUDr.Ingrid Rejdová, MUDr.Iva Vlašínová, MUDr.Kateřina Sedláková

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 392-394

Vulvovaginitidy jsou nejčastějším gynekologickým onemocněním dětského věku. Na jejich vzniku se podílejí početné faktory. Gynekologické vyšetření dětí se výrazně liší od vyšetření dospělých žen a vyžaduje individuální přístup. Nedílnou součástí je provedení vaginoskopie s odběrem kultivace z pochvy a lepex stolice. V dětské gynekologii posuzujeme veškeré potíže s ohledem na estrogenizaci dětského organizmu. Terapie vulvovaginitid u dětí se vždy posuzuje podle výsledků kultivace a stanovené citlivosti na antibiotika.

Problematika HIV/AIDS v dětství a adolescenci

HIV/AIDS issue in childhood and in adolescence

MUDr.Alena Zjevíková, MUDr.Šárka Matlerová, MUDr.Irena Martinková, MUDr.Lenka Olbrechtová, MUDr.Jitka Kolčáková

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 395-397

2Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Pandemie HIV/AIDS zůstává celosvětovým problémem. Počty nově HIV infikovaných osob se stále zvyšují. Vysoké procento HIV pozitivních žen úzce souvisí se stoupajícím počtem infikovaných dětí. V České republice je pouze 6 dětí nakažených transmisí od matky a 8 dětí bylo infikováno krevními deriváty před rokem 1986. U adolescentů je nejčastějším způsobem nákazy nechráněný sex nebo intravenózní aplikace drog. HIV pozitivní děti i adolescenti, pokud jsou včasně diagnostikováni a správně léčeni, se dožívají několika desítek let v celkově dobrém stavu. Kromě klinického průběhu...

Cytogenetické varianty v klinické pediatrické praxi

Cytogenetic variants in clinical pediatrics practice

MUDr.Antonín Šípek jr., MUDr.Romana Mihalová, Mgr.Lenka Celbová, MUDr.Aleš Panczak, CSc.

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 398-400

Vyšetření karyotypu zůstává i v dnešní době jednou z klíčových genetických vyšetřovacích metod a v rámci dětského lékařství je toto klasické cytogenetické vyšetření pravidelně indikováno. Pediatr se rovněž bezprostředně setkává i s výsledky prenatálně indikovaných cytogenetických vyšetření. Kromě základních cytogenetických abnormalit, tedy numerických či strukturních odchylek chromozomů, však existuje i celá řada klinicky nevýznamných cytogenetických nálezů – chromozomových variant (heteromorfizmů). Zápis karyotypu s takovouto variantou, pokud není doprovázen komentářem, může způsobit zbytečnou nejistotu u indikujícího lékaře, v horším...

Bio-psycho-sociální rizika vrcholového sportu dětí a mládeže

Biopsychosocial risks of top-level sport in children and youth

Mgr.et Mgr.Michal Šafář, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 401-403

Přehledový článek je zaměřen na problematiku rizik vysoké pohybové aktivity (PA) u dětí a mládeže. Vymezuje charakteristiky nevhodné PA dětí z hlediska jejího množství, intenzity a zaměření. Zdůrazňuje psychosociální proměnné vedoucí ke společnému primárnímu rizikovému faktoru předčasné sportovní specializaci (jednostranně zaměřenému intenzivnímu tréninku s cílem dosáhnout vrcholné výkonnosti). Popisuje nejčastěji se vyskytující zdravotní komplikace v oblasti biologické (hypotalamicko-hypofyzární dysfunkce, svalové dysbalance, mikrotraumata, chronické poškození pohybového aparátu, osteochondróza) a psychosociální (poruchy příjmu potravy, narušení...

Sdělení z praxe

Co se může skrývat pod obrazem parézy horní končetiny?

What may be hidden in the picture of the upper limb paresis?

MUDr.Jitka Škardová, MUDr.Eva Sládková, MUDr.Pavel Hořák, MUDr.Renata Vondráková

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 404-406

Předkládáme kazuistiku šestitýdenního kojence s akutní osteomyelitidou. V následující diskuzi jsou shrnuty nejdůležitější aspekty této nemoci. Většina případů akutní osteomyelitidy v dětském věku vzniká hematogenně. Hlavním etiologickým agens osteomyelitidy je Staphylococcus aureus, avšak léčba by měla být vždy individuální vzhledem k variabilnímu klinickému průběhu akutní hematogenní osteomyelitidy, který ztěžuje tvorbu standardizovaných terapeutických doporučení.

Syndrom arteria mesenterica superior

Superior mesenteric artery syndrome

MUDr.Simona Boráňová, MUDr.Michal Žáčik

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 407-408

2Oddělení zobrazovacích metod Autoři prezentují případ 14letého chlapce přijatého pro den trvající zvracení. Pro klinické podezření z náhlé příhody břišní byla provedena explorativní laparotomie, revize dutiny břišní, apendektomie. Peroperačně byla doplněna gastroskopie s nálezem enormní gastrektázie s těžkou gastritidou. Čtvrtý pooperační den opakované zvracení, dle rtg vyšetření pasáže kontrastní látky gastroduodenem suspektní arteriomezenteriální okluze v oblasti D3. Byla doplněna CT angiografie s potvrzením diagnózy, následně operační řešení – duodenojejunální anostomóza.

Pro sestry

Pertuse - role sestry v prevenci a léčbě

Pertussis - the role of nurses in the prevention and in the treatment

Ing.Iva Brabcová, Alena Machová

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 409-411

Incidence pertuse narůstá i přes systém očkování a představuje závažný problém nejen z epidemiologického a medicínského pohledu, ale také z pohledu ošetřovatelského. Sestra hraje významnou úlohu nejen v prevenci onemocnění, tedy při očkování, ale také v ošetřovatelské péči u dítěte hospitalizovaného s podezřením na černý kašel. Vzhledem k nakažlivosti je důležité zajistit bariérový přístup. Dále se sestra podílí na diagnostice zajištěním výtěru z krku na kultivaci a citlivost a odběru krve na sérologické vyšetření. Při léčbě zajišťuje podávání antibiotik intravenózní cestou, pečuje o kanylu a sleduje celkový stav dítěte. Nedílnou součástí ošetřovatelské...

Jak je sledováno riziko pádů u dětí v českých zdravotnických zařízeních?

How is the risk of paediatric falls monitored in Czech healtcare organizations?

Mgr.Eva Hlaváčková, Ph.D., Bc.Monika Klementová, Bc.Simona Macurová

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 412-414

Pády pacientů ve zdravotnických zařízeních jsou nejrizikovější a nejčastěji hlášenou mimořádnou událostí. Patří mezi významné indikátory kvality péče. Cílem sdělení je informovat o výzkumu zaměřeném na sledování rizika pádu u dětí v českých zdravotnických zařízeních (ZZ). Data byla získána od 56 ZZ prostřednictvím dotazníku a od 3 ZZ formou strukturovaného rozhovoru. Zjistili jsme, že téměř tři čtvrtiny ZZ vyhodnocují riziko pádu u dětí, přičemž většina z nich používá vlastní, výzkumem neověřený nástroj. Pouze třetina ZZ má vypracovaný standard pro prevenci pádu v pediatrii. Více než 90 % respondentů považuje sledování rizika pádu u dětí za důležité.

Klinickoradiologická diagnóza

Oslabené dýchání a kašel jako první příznaky kongenitální malformace dýchacích cest

Decreased breath sounds and cough as a first signs of a congenital pulmonary airway malformation

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D., MUDr.Martin Vyhnánek, prof.MUDr.Jiří Šnajdauf, DrSc., MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Petra Venháčová

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 415-417

Kongenitální malformace dýchacích cest (CPAM) a bronchopulmonální sekvestrace jsou hlavní, ale vzácné embryonální vývojové anomálie plic. Autoři popisují případ čtyřletého pacienta s CPAM, který se klinicky prezentoval kašlem a oslabeným dýcháním. Diagnóza byla potvrzena rentgenovým snímkem hrudníku a CT vyšetřením. Kongenitální léze byla úspěšně odstraněna chirurgickou excizí. Autoři diskutují vhodný léčebný postup.

Ve zkratce

Přehled lokální léčby akné

Overview of treatment of acne

MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 419-421

Akné je chronické zánětlivé onemocnění, které v období puberty postihuje až 90 % mladistvých. Má mnoho různých forem, od minimálních projevů až po těžké rozsáhlé postižení kůže obličeje a trupu. Výraznější zánětlivé projevy se vyskytují asi u 15 % postižených jedinců. K ústupu akné dochází většinou do 25 let věku, ale u určitého procenta postižených může akné přetrvávat až do dospělosti. V akutní fázi vyžaduje účinnou lokální, v některých případech i celkovou léčbu.

Informace

Streptococcus pneumoniae - vliv pneumokokových konjugovaných vakcín na výskyt antibiotické rezistence

Streptococcus pneumoniae - the influence of pneumococcal conjugate vaccines on antibiotic resistance

MUDr.Helena Žemličková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 424-426

Antibiotická rezistence u Streptococcus pneumoniae je celosvětový problém komplikující úspěšnou léčbu pneumokokových infekcí. Od zavedení očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou se s ohledem na složení vakcíny očekávala redukce výskytu penicilinnecitlivých pneumokoků. Ačkoliv došlo se snížení výskytu penicilin-rezistentních kmenů především u invazivních infekcí, snížení výskytu intermediárně citlivých/rezistentních kmenů obsažených ve vakcíně bylo kompenzováno nárůstem intermediární rezistence k penicilinu u nevakcinačních sérotypů. Poklesu antibiotické rezistence u pneumokoků nelze efektivně docílit bez současné implementace komplexních...

Orbis Pictus Medicus

Columna Bertini

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Zdeňka Ráčilová, MUDr. Dana Dostálková

Pediatr. praxi 2012; 13(6): 418


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.