Pediatrie pro praxi, 2013, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Česká pediatrická společnost vystřídala vedení

prof. MUDr. Jan Janda, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 3

Přehledové články

Herpetické infekce s důrazem na jejich projevy u dětí

Herpetic infections and their manifestations in children

doc.RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr.Miloslav Salavec, CSc., MUDr.Jan Smetana, Ph.D., prof.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D., Mgr.Lenka Kaislerová, MUDr.Petr Prášil, Ph.D., Mgr.Radek Sleha, prof.MUDr.Pavel Boštík, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 8-12

V současné době známe osm lidských herpetických virů – herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2, varicella zoster virus, cytomegalovirus, virus Epstein-Barrové, HHV-6 (typ HHV-6A a HHV-6B), HHV-7 a HHV-8. Tyto viry jsou rozšířeny celosvětově a jejich jediným hostitelem a zároveň rezervoárem je člověk. Po primoinfekci perzistují tyto viry v lidském organizmu celoživotně. Období latence může být v důsledku působení různých faktorů přerušeno reaktivací infekce. Jednotlivé viry vyvolávají široké spektrum onemocnění. Primoinfekce jsou povětšinou typické pro dětský věk a mají často asymptomatický průběh. V případě, že dojde k nákaze novorozence...

Akutní gastroenteritida u kojenců a batolat

Acute gastroenteritis

MUDr.Pavel Frühauf, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 13-14

Akutní gastroenteritida je častý problém v dětství, zvláště v prvních 3 letech života. Obvykle, nikoliv však vždy, probíhá mírně a úmrtí na ni je výjimečné. Je však spojena s častou hospitalizací.

Péče o zevní genitál chlapce

Taking care of the genitals in a boy

MUDr.Jan Kříž

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 16-17

Kryptorchizmus je porucha sestupu varlete, léčba je chirurgická. Rizikem kryptorchizmu je sterilita a vznik nádoru varlete u dospělého muže. Léčbu – stažení varlete do šourku (orchidopexe) doporučujeme provést před druhým rokem věku dítěte. Fimóza – zúžená předkožka – je do roku věku normální nález, poté doporučujeme lokální aplikaci kortikoidní masti po dobu 6 týdnů, při neúspěchu dle nálezu cirkumcizi. Konglutinace předkožky – dostatečně široká předkožka slepená s glandem – se neuvolňuje až do školního věku dítěte, kortikoidy nejsou indikované. Hypospadie je ventrálně rozštěpená močová trubice, léčba je operační...

Prejavy vrodených porúch imunity v ORL oblasti

Otolaryngologic manifestations of primary immunodeficiencies

MUDr.Karol Zeleník, Ph.D., doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 18-20

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Horný aerodigestívny trakt je najčastejším miestom vstupu mikroorganizmov do organizmu a prvým miestom vzájomnej interakcie mikroorganizmu a imunitného systému človeka. Pokiaľ imunitný systém pracuje správne, chráni organizmus pred závažnými dôsledkami zápalu v oblasti nosu, uší, hltanu a hrtanu a tiež pred prienikom infekcie zo slizníc do hlbších oblastí organizmu a z toho vyplývajúcich komplikácií. V prípade vrodených poruchy imunity sa tieto veľmi často manifestujú práve v oblasti horného aerodigestívneho traktu. Infekcie bývajú závažnejšie, ich liečba trvá dlhšie, častejšie sa vyskytujú...

Diagnostika a léčba tonzilitid u dětí

Diagnosis and treatment of tonsillitis in children

doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 21-25

Hltan představuje místo prvního styku organizmu s okolím, a proto zde probíhá řada zánětů. Jsou-li záněty lokalizovány především na oblast mandlí, mluvíme o angínách. Záněty hltanu jsou nejčastěji virové etiologie, z bakteriálních agens jsou záněty způsobeny nejčastěji pyogenním streptokokem sk. A. Diagnostika onemocnění je založena na klinickém vyšetření, dle potřeby i laboratorním (CRP, mikrobiologické vyšetření a další). Virové záněty jsou obvykle méně závažné a jsou léčeny symptomaticky, bakteriální záněty pak antibiotiky. Lékem volby u streptokokových infekcí je penicilin, který je třeba užívat 10 dní. Penicilin naopak není vhodný u recidivujících...

Akné a psychika

Acne and psychic

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 26-29

Acne vulgaris je nejčastější chorobou pilosebaceózní jednotky. Velmi zajímavý a v naší literatuře málo zmiňovaný je vztah akné a psychiky. Psychologické faktory mohou hrát signifikantní roli u akné nejméně ve třech směrech. Za prvé, emoční stres může vést k exacerbaci akné. Za druhé, těžká akné může vést k rozvoji psychiatrických chorob, jako jsou snížená sebeúcta, sociální fobie a deprese. Konečně, primárně psychiatrické choroby, jako obsedantně kompulzivní choroby a psychózy, mohou být způsobeny stížnostmi, které se soustřeďují na akné. V článku jsou rozebrány všechny tři možnosti.

Moderní terapie kašle

Current treatment of cough

PharmDr.Jan Juřica, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 30-38

Článek podává přehled o léčivých účinných látkách a léčivých přípravcích v terapii suchého i produktivního kašle aktuálně dostupných v ČR. V úvodu jsou shrnuta některá doporučení týkající se často nevhodného kombinování antitusik s léčivy produktivního kašle. První část článku je věnována antitusikům s centrálním i periferním mechanizmem účinku, jsou diskutovány nežádoucí účinky opioidních antitusik, mechanizmy účinků a farmakokinetika. Další část je věnována léčivům produktivního kašle se zaměřením na kategorizaci látek dle hlavního mechanizmu účinku, nežádoucí účinky, farmakokinetiku a terapeutické výhody a nevýhody jednotlivých látek. Závěrem...

Diagnostika a léčba dětí s ADHD a komorbidní úzkostí

Diagnosis and treatment of children with ADHD and comorbid anxiety

prof.MUDr.Ivana Drtílková, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 39-41

ADHD je často komorbidní s úzkostnými poruchami, s mírou dosahující 25–35 % ve většině zkoumaných vzorků pacientů. Nedávné studie ukazují, že anxieta u ADHD může částečně inhibovat impulzivitu a zhoršit deficit pracovní paměti. Tyto podskupiny mohou mít odlišný klinický průběh a reakci na farmakoterapii. Studie zkoumající reakci na stimulancia u dětí s ADHD a anxietou nedávno ukázaly konfliktní výsledky. Atomoxetin byl účinný v redukci symptomů ADHD u pacientů s komorbidním výskytem anxiety a byl dobře tolerován.

Sdělení z praxe

Neprospívání a recidivující hyponatremie u kojence

Failure to thrive and repeated hyponatremia in an infant

MUDr.Lucie Štíchová, MUDr.Jan Pajerek

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 42-44

Autoři v článku uvádějí dvě kazuistiky neprospívajících kojenců s hyponatremií způsobenou pseudohypoaldosteronizmem různého typu.

Neuroborreliosis versus sclerosis multiplex

Neuroborreliosis versus sclerosis multiplex

MUDr.Peter Mikolášek, MUDr.Lenka Krbková, CSc., MUDr.Lukáš Homola, MUDr.Iva Čapovová, MUDr.Tomáš Habanec, Ph.D., MUDr.Štefánia Rusnáková, MUDr.Marie Daňková, MUDr.Barbora Varadyová, doc.MUDr.Jarmila Skotáková, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 45-47

Klinické příznaky u neuroborreliózy a sklerózy multiplex mohou být v začátku onemocnění podobné. Základní laboratorní hodnoty u obou onemocnění jsou zcela nespecifické, mohou být normální, nebo imitovat celou řadu dalších klinických jednotek. Terapeutický algoritmus, závažnost průběhu a hlavně možnost trvalých následků z důvodu pozdní diagnózy a léčebné prodlevy je zcela odlišný. I když existují hypotézy založené na molekulárních mimikrech o lymeské borrelióze jako potenciálním spouštěcím faktoru sclerosis multiplex (SM), neexistuje pro tento názor dostatek definitivních důkazů. Diferenciální diagnostika, správné zahájení a délka terapie je...

Maligní neuroleptický syndrom u pacienta s migrénou?

Malignant neuroleptic syndrome in a patient with migraine?

MUDr.Lukáš Eimer, MUDr.Pavel Rozsíval, MUDr.Marian Šenkeřík, MUDr.Anna Hanušová, MUDr.Michal Pipek, MUDr.Věra Sebroňová

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 48-50

4Dětské oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod 5Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol v Praze Autoři prezentují kazuistiku adolescenta dlouhodobě sledovaného pro opakované poúrazové poruchy vědomí s doprovodnou neurologickou symptomatologií nezcela jasné etiologie. Zde prezentovaný stav poruchy vědomí si vyžádal hospitalizaci na jednotce intenzivní a resuscitační péče, kam byl pacient přijat pro poruchu vědomí provázenou rigiditou a hypertermií s podezřením na maligní neuroleptický syndrom. V průběhu hospitalizace bylo nutné zajištění vitálních funkcí a podání dantrolenu. S anamnézou nejasných poruch vědomí bylo nesmírně obtížné přesně...

Rotavirové gastroenteritidy - význam a možnosti prevence

Rotavirus gastroenteritis - significance and options of prevention

MUDr.Jan Pavelka, MUDr.Lenka Krbková, CSc., MUDr.Lukáš Homola

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 51-53

Provedli jsme retrospektivní analýzu etiologie akutních gastroenteritid (GE) u pacientů hospitalizovaných v roce 2011 na Klinice dětských infekčních nemocí FN Brno. Rotavirus byl prokázán u 35,8 % z nich, 91 % byly děti ve věku do 5 let, 73 % děti do 3 let, nejvíce nemocných bylo ve věku 6–30 měsíců. Většina hospitalizovaných spadala typicky do období prosinec až květen. Rotavirus je nejčastějším původcem GE i smrti dítěte na světě. Celosvětově zemře na RVGE průměrně 611 000 dětí ročně, většina v rozvojových zemích. Ve vyspělých zemích je problémem ekonomická a emočně-sociální zátěž. Očkování představuje účinnou prevenci.

Pro sestry

Odběr kapilární krve na novorozenecký screening

Blood collection for newborn screening

Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D., Marie Ferdusová, Blanka Janíčková, Ludmila Tisovská

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 60-62

Autorky rekapitulují informace o současných doporučených postupech týkajících se odběru kapilární krve na novorozenecký screening a informují o orientačním šetření na novorozeneckých odděleních, ze kterého vyplynulo, že ne všechna doporučení lze v praxi beze zbytku provést.

Klinickoradiologická diagnóza

Fibrózní dysplazie lebky

Skull fibrous dysplasia

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, prof.MUDr.Jiří Ehrmann, Ph.D., MUDr.David Krahulík, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 58-59

Monoostotická fibrózní dysplazie je relativně vzácné onemocnění dětí a adolescentů. Popisujeme klinické a radiologické nálezy u čtrnáctiletého chlapce s fibrózní dysplazií, která postihovala levou temenní kost a byla léčená kompletní neurochirurgickou resekcí.

Přednemocniční neodkladná péče

Otravy dětí

Poisoning in children

MUDr. Hana Rakovcová

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 55-57

Otravy dětí tvoří stále větší podíl konzultací Toxikologického informačního střediska (TIS). Rizikový je zejména batolecí věk, který má své typické znaky týkající se okruhu nox, jimiž se dítě poškodí, v závislosti na dosaženém věku a s ním souvisejícími dovednostmi. Předpokladem správné první pomoci při vzniklé intoxikaci dítěte je zachovat klid a získat co nejpřesnější informaci o vzniklé nehodě. Telefonická konzultace s TIS, kterou si vyžádá laik nebo ošetřující lékař v případě, že s konkrétní látkou nemá zkušenosti, pak přinese pokyny k opatřením první pomoci a následným krokům.

Informace

Mateřské mléko a jeho biologické aktivity

Breast milk and thein bioactivities

MUDr.Pavel Frühauf, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 63-64

Znalosti o laktaci z hlediska vývoje, jejích komponent a biologických aktivit rychle vzrůstají. Schopnost mateřského mléka zajistit pasivní ochranu a podpořit rozvoj slizniční a systémové imunity u kojence je spojena s antimikrobiálními, anti-inflamatorními a imunomodulačními aktivitami. Tyto poznatky jsou rovněž užívány jako doporučení pro zlepšení kojeneckých formulí.

Orbis Pictus Medicus

Mapovitý jazyk - lingua geographica

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., Mgr. Eva Greplová

Pediatr. praxi 2013; 14(1): 54


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.