Pediatrie pro praxi, 2013, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Svoboda a řád ve výchově dětí

prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 71

Přehledové články

Sexuologické problémy u dětí

Sexual disordes in childhood

MUDr.Jana Spilková

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 78-80

V průběhu dětství a dospívání dochází v sexualitě ke změnám, které jsou charakteristické pro určité vývojové stupně. Sexuální vývoj je velmi složitý a komplexní proces, ve kterém se vytváří základní komponenty lidského sexuálního chování. Příčiny sexuálně nevhodného chování jsou různorodé, roli zde hraje i komorbidita: ADHD, pervazivní vývojové poruchy, mentální retardace, poruchy chování, úzkostné poruchy, ale i možný vývoj k parafilii. Při vyšetření často zjišťujeme psychosexuální nezralost. Pro péči o tyto děti je třeba komplexní přístup, dlouhodobé sledování, uplatňuje se zde psychoterapie – zejména motivační a rodinná – i léčba...

Akutní zánět středního ucha

Acute otitis media

MUDr.Jiří Skřivan, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 86-88

Článek pojednává o akutním zánětu středního ucha s důrazem na pediatrické aspekty onemocnění. Je probrána etiologie, klinický průběh, diagnostika a léčba.

Interpretace perinatálních a kojeneckých výživových doporučení z pohledu obezitologa

Interpretation of perinatal and infant nutrition recommendations by child obesitologist

MUDr.Zlatko Marinov

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 89-92

Významnou výzvou 21. století se stala personalizace výživových doporučení, která platí i pro perinatální a kojenecké období. Nežádoucím efektem dosavadních výživových doporučení je vedle nárůstu potravinových alergií především pandemie obezity. Nárůst dětské nadváhy se dá považovat za konkrétní selhání obecných výživových doporučení. V raném dětství se na rozvoji nadváhy podílí především alimentární složka. V tomto věku nelze započítávat civilizační hypomobilitu, která je v současné době stěžejním zdrojem obezity dospělých. Bez prevence nadváhy a individuální úpravy výživových doporučení se nedá epidemie dětské obezity dosavadními zdravotními...

Význam vitaminu D v pediatrické praxi

Significance of vitamin D in pediatric practice

MUDr.Petr Tláskal, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 94-98

Autor se zabývá účinkem vitaminu D na kostní, ale i jiné tkáně lidského organizmu. Hodnotí zdroje příjmu a tvorby vitaminu D u dětí. V době mimo sluneční záření je organizmus odkázán na příjem vitaminu D potravou nebo na jeho substituci. Prováděná preventivní doporučení k doplňování příjmu vitaminu D u kojenců jsou v souladu s potřebami dětského organizmu. Otázkou však je, zda jsou tato opatření v naší republice dostatečná. Odpověď na položenou otázku mohou přinést pouze další cílené studie.

Lysosomální onemocnění - současné možnosti diagnostiky a terapie

Lysosomal storage diseases: current diagnostic and therapeutic options

MUDr.Věra Malinová, doc.MUDr.Tomáš Honzík, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 99-103

Lysosomální onemocnění jsou vzácné, dědičně podmíněné nemoci způsobené nedostatečnou aktivitou některého z lysosomálních enzymů, event. transportních proteinů. První příznaky se mohou objevit kdykoli od novorozeneckého období až do pozdní dospělosti, časné formy mívají těžký průběh s rychlou progresí a infaustní prognózou. Postižení je multisystémové s trvalou progresí obtíží a postižením metabolicky aktivních orgánů či tkání – kostní dřeň, játra, kosti, kosterní svaly, myokard, CNS. Diagnózu definitivně potvrdíme průkazem snížené aktivity daného enzymu a mutační analýzou. Některé ze střádavých nemocí můžeme účinně léčit podáním rekombinantních...

Alergická rýma a její vliv na astma

Allergic rhinitis and its impact on asthma

doc.MUDr.Vít Petrů, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 105-108

Alergická rýma představuje globální zdravotní problém postihující 10–20 % populace. Je definována jako senzibilizace vůči inhalovaným alergenům, projevující se nazální sekrecí, obstrukcí, svěděním a kýcháním, které vznikají při expozici relevantním alergenům. Alergická rýma je asociována s průduškovým astmatem díky propojení horních a dolních dýchacích cest, postižených alergickým zánětem. V článku jsou uvedena doporučení, týkající se prevence nemoci, léčby perorální i lokální, specifické alergenové imunoterapie a dalších postupů u pacientů s alergickou rýmou, event. s rýmou i astmatem. Pacienti, lékaři i veřejní činitelé by měli být...

Vakcína proti lidským papillomavirům: co jí předcházelo, jaká je a co nás čeká v budoucnosti

HPV vaccines: history, current experiences and future

RNDr.Eva Hamšíková

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 109-113

Výsledky epidemiologického, molekulárně-biologického a imunologického výzkumu prokázaly, že onkogenní typy lidských papillomavirů (HPV) jsou etiologickým faktorem vzniku karcinomu děložního hrdla (KDH) a nezanedbatelného podílu karcinomů v anogenitální oblasti a nádorů hlavy a krku. Preventivní vakcíny proti HPV, dostupné od roku 2006, jsou schopné zabránit perzistentní infekci vakcinačními typy HPV a rovněž vzniku lézí s těmito typy spojených, přičemž nejvyšší účinnost mají u dětí, které se s příslušnou HPV infekcí dosud nesetkaly. Přestože významné snížení četnosti výskytu KDH a zřejmě dalších nádorů se v případě plošné vakcinace projeví...

Sdělení z praxe

Rezistence dětských bakteriálních patogenů a možnosti antibiotické léčby

Resistance of pediatric bacterial pathogens and options of antibiotic therapy

prof.MUDr.Milan Kolář, Ph.D., MUDr.Miroslava Htoutou Sedláková, Mgr.Luboslava Čekanová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 114-117

V předloženém sdělení je definována rezistence nejčastějších bakteriálních patogenů k antimikrobním přípravkům v dětském věku u komunitních i nozokomiálních infekcí. Na základě těchto údajů jsou formulovány možnosti antibiotické léčby.

Případ závažné venózní trombózy u novorozence

A case of severe venous thrombosis in a newborn

MUDr.Alice Mocková, MUDr.Pavel Huml, doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D., MUDr.Renata Vondráková, MUDr.Zdena Černá, MUDr.Ivan Šubrt

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 118-119

Autoři prezentují kazuistiku novorozence po porodní asfyxii a s adnátní infekcí, u kterého byla bezprostředně po porodu prokázána rozsáhlá trombóza renální žíly, zasahující až do subhepatické části dolní duté žíly, současně s přítomností adrenálního krvácení. Autoři diskutují etiologii, diagnostiku, terapii a prognózu této závažné perinatální patologie.

Cholelitiáza a nefrolitiáza v průběhu léčby ceftriaxonem

Ceftriaxone associated cholelithiasis and urolithiasis

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Zdeňka Ráčilová, MUDr.Veronika Texlová, MUDr.Helena Schneiderová

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 120-122

Ceftriaxon patří do skupiny cefalosporinů III. generace a je běžně používán v léčbě závažných bakteriálních infekcí. Mezi konstantně uváděnými nežádoucími účinky ceftriaxonu je upozorňováno na riziko rozvoje cholelitiázy, která je tranzitorní a při ukončení podávání antibiotika mizí; proto je pro tento stav častěji používáno označení pseudocholelitiáza. Méně obvyklý v průběhu léčby ceftriaxonem je vznik nefro-/ urolitiázy, která bývá také přechodná, přitom může být provázena rozmanitou klinickou symptomatologií. Je uveden případ 8letého chlapce, kde v průběhu léčby cefriaxonem došlo k pseudocholelitiáze a nefrolitiáze. Obě tyto komplikace byly...

Neonatální Bartterův syndrom

Neonatal Bartter syndrome

MUDr.Marie Kmoníčková, doc.MUDr.Květa Bláhová, doc.MUDr.Štěpán Kutílek, MUDr.Marie Zemanová, MUDr.Vladimír Němec, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 123-125

Bartterův syndrom představuje skupinu autosomálně recesivně dědičných tubulopatií charakterizovaných hypokalemií, hypochloremií, metabolickou alkalózou a hyperreninemií s normálním krevním tlakem. Díky vývoji v molekulárně-genetické diagnostice byla popsána mutace několika genů ovlivňujících funkci iontových kanálů a transportních mechanizmů působících při reabsorpci iontů v širokém vzestupném raménku Henleyovy kličky. Prezentujeme kazuistiku pacienta narozeného v naší nemocnici v červnu 2010. V novorozeneckém věku bylo vysloveno podezření na neonatální formu Bartterova syndromu.

Pro sestry

Povinné očkování dětí - úloha sestry v ordinaci PLDD

Mandatory vaccination in children - the role of the nurse in Child GP

Mgr.Alena Machová, Bc.Martina Suchanová

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 130-136

Vysoce účinné opatření v prevenci některých infekčních onemocnění je očkování, které je v České republice upraveno zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhláškou MZ ČR č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. O podobě a složení povinného očkování rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ČR. V České republice se očkování dělí na povinné a nepovinné (doporučené). Povinné je celoplošné, je regulováno a hrazeno státem. Očkování zpravidla provádí lékař, v případě, že očkuje sestra, je vždy nutná přítomnost lékaře. Po očkování musí být proveden záznam do očkovacího a zdravotního průkazu dítěte a do zdravotnické dokumentace....

Klinickoradiologická diagnóza

Mnohočetné fraktury u kojence s chronickým subdurálním hematomem jako následek fyzického týrání?

Multiple fractures of infant suffering from chronic subdural hematoma as a consequence of physical abuse?

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Zuzana Petrová

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 137-139

Kojenci s mnohočetnými zlomeninami kostí bývají často oběti násilných poranění. Fraktury po fyzickém týrání dětí jsou signifikantně častější u dětí do 18 měsíců věku než u starších a měly by mít v této věkové skupině diferenčně diagnostický přínos. Autoři popisují mnohočetné nerozpoznané fraktury kojence s chronickým subdurálním hematomem.

Přednemocniční neodkladná péče

Dětské otravy léky

Drug poisoning in children

MUDr.Hana Rakovcová

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 126-129

Lékové intoxikace jsou nejčastějším důvodem konzultací Toxikologického informačního střediska (TIS) u dětí i dospělých. Obvyklou příčinou lékových otrav dětí do 5 let jsou náhody a léčebné omyly. U adolescentů jde především o suicidální pokusy převážně děvčat. Těžké otravy kojenců, batolat a předškoláků jsou výjimečné. V řadě situací není nutná po konzultaci s TIS návštěva lékaře. Po expozici toxickým dávkám léků se uplatňují kroky primární eliminace (před vstřebáním léku), symptomatická terapie, ojediněle antidota a výjimečně sekundární eliminační metody (po vstřebání léků do oběhu a tkání). V rámci prevence dětských intoxikací léky je důležitá...

Informace

Význam desetivalentní konjugované pneumokokové vakcíny SynflorixTM (PCV10) v kontextu nových účinnostních dat

Significance of ten-valent pneumococcal conjugate vaccine SynflorixTM (PCV10) in the context of new efficacy data

MUDr.Pavel Kosina, Ph.D., doc.PhDr.Jan Štochl, M.Phil., PhD.

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 141-142

Zavedení sedmivalentní pneumokokokové konjugované vakcíny vedlo k významnému snížení incidence pneumokokových onemocnění v dětské i dospělé populaci. Vývoj dalších konjugovaných vakcín byl motivován nárůstem nevakcinačních sérotypů po zavedení plošné vakcinace. Jejich původní registrace založené na non-inferioritě k PCV7 jsou následovány účinnostním studiemi. Studie FINip, zaměřená primárně na výskyt invazivních pneumokokových onemocnění ve Finsku, je dosud nejrozsáhlejší evropskou účinnostní studií, která prokázala vysokou efektivitu vakcíny PCV10 v prevenci IPO v reálných podmínkách. Při vyhodnocení kombinovaného vlivu na vakcinační i nevakcinační...

Orbis Pictus Medicus

Fyziologické kožní nálezy novorozence

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Jan Papež, MUDr. Dan Wechsler

Pediatr. praxi 2013; 14(2): 140


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.