Pediatrie pro praxi, 2013, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Rodiče, prarodiče, děti

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 275

Přehledové články

Psychický vývoj kojenců a batolat: vývojové problémy a poruchy v raném věku (II)

Psychological development in infants and toddlers: developmental problems and disorders in early childhood (II)

PhDr.Daniela Sobotková, CSc., PhDr.Jaroslava Dittrichová, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 280-283

První tři roky života jsou obdobím rychlých vývojových změn, což přináší obtíže při určování, jaké chování je ještě normální a jaké již není. I přes toto úskalí je potřebné včasné rozpoznání možných poruch, aby byla odborná pomoc dítěti a rodičům zahájena co nejdříve, neboť v raném věku je nejefektivnější. Pediatr či dětský neurolog nemohou většinou psychické či neuropsychické poruchy v tomto raném období života sami diagnostikovat, ale mohou rodičům nabídnout vyšetření u specialisty (psycholog, psychiatr), který pak případně navrhne vhodný terapeutický postup. Článek má dětským lékařům pomoci při takovémto rozhodování v případě podezření na...

Recidivující tonzilofaryngitidy

Reccurent tonzilitis

MUDr.Michal Jurovčík

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 284-286

Diagnostika rekurentní tonzilitidy je mnohdy obtížná a terapie často selhává. Zásadní pro prevenci vzniku je rozpoznání etiologického agens a adekvátní ATB léčba. Komplikace jsou nejčastěji způsobeny pyogenním streptokokem. V případě selhání konzervativní terapie je chirurgické řešení v podobě adeno/tonzilektomie plně indikováno.

Všeobecné principy očkování v ordinaci dětského lékaře

General principles of vaccination in a primary care pediatrician’s office

MUDr.Daniel Dražan

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 287-290

Vakcinace poskytuje ochranu proti infekčním onemocněním prostřednictvím indukce antigenně specifické humorální a buněčné imunity umělým podáním antigenu. Úspěch imunizačního programu je závislý na dosažené proočkovanosti populace. V České republice je nejvyšší proočkovanosti dosaženo u vakcín, které jsou povinné a hrazené zdravotními pojišťovnami. Při očkování je třeba dodržovat doporučená schémata a kontraindikace. Naopak chybné kontraindikace vystavují zbytečnému riziku závažných infekčních onemocnění nejzranitelnější vážně nemocné pacienty. Pro účinnost a bezpečnost vakcín je též nezbytné dodržovat pravidla zacházení s vakcínami. Komunikace...

Neprospívání kojenců a batolat

Failure to thrive infants and toddlers

MUDr.Pavel Frühauf, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 291-294

Pojem neprospívání je primárně užíván k vyjádření nedostatečných hmotnostních přírůstků. Nedostatečné přibývání může být důsledek mnoha medicínských a/nebo sociálních příčin.

Nové aspekty diagnostiky a léčby infekce močových cest u kojenců a batolat

New aspects of diagnosing and treating urinary tract infections in infants and toddlers

doc.MUDr.Pavel Geier, Ph.D., prof.MUDr.Janusz Feber, FRCPS

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 296-297

Přestože je horečnatá infekce močových cest u malých dětí relativně časté onemocnění a je mu dlouhodobě věnovaná velká pozornost, jsou diagnostika, léčba a sledování dětí s tímto onemocněním provázeny bouřlivou diskuzí. Článek přináší přehled současných názorů na tuto tematiku prezentovaných v podobě doporučených postupů a přehledových článků ve významných lékařských časopisech.

Možnosti prevence alergie v prenatálním i postnatálním období v roce 2013

Possibilities of allergy prevention in the prenatal and postnatal periods in 2013

MUDr.Eva Daňková

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 298-302

Alergická onemocnění se manifestují u stále většího procenta populace. Klíčem k prevenci je velice pravděpodobně navození imunologické tolerance vůči alergenům. Doporučená opatření však dosud vycházejí jen omezeně z medicíny založené na důkazech. V současné době lze doporučit u zdravých dětí hodnotnou a pestrou stravu bez eliminace alergizujících potravin, kterou je nutné zachovávat i v graviditě a při kojení. Nejlepší je exkluzivní kojení po dobu nejméně 4 měsíců. Nemléčné příkrmy, včetně alergizujících potravin zařadit do konce 6. měsíce věku. Další zásadou je dodržovat zdravý životní styl a vyhnout se pobytu v lokalitách se znečištěným prostředím,...

Histiocytózy

Histiocytoses

MUDr.Radka Jarkovská, MUDr.Pavel Timr

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 303-306

Histiocytózy jsou hematologická onemocnění, která mohou mít jak zcela benigní, tak život ohrožující průběh. Je proto nutné na ně myslet, ačkoliv jejich výskyt je vzácný. Současná klasifikace histiocytóz vychází z patogeneze onemocnění, a umožňuje tak odhadnout prognózu pacienta a rozhodnout o terapii. Intenzita terapie se pohybuje od pouhého sledování pacienta až po chemoterapii a transplantaci hematopoetických buněk. Článek je zaměřen na nejčastější formy histiocytóz, a to histiocytózu z Langerhansových buněk (LCH – Langerhans cell histiocytosis) a hemofagocytující lymfohistiocytózu (HLH). Závěrečná tabulka srovnává tyto dvě jednotky.

Nedoslýchavé dítě v ordinaci pediatra - pohled foniatra

Hearing-impaired child at the pediatrician office from a phoniatrician‘s point of view

MUDr.Petr Myška

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 307-309

Včasná diagnóza sluchové vady má rozhodující význam pro vývoj dítěte. Proto je velmi důležité, aby pediatr u všech novorozenců, u kterých zjistí v anamnéze možná rizika z hlediska postižení sluchu nebo je upozorněn rodiči na možnou vadu sluchu, provedl vyšetření sluchovou zkouškou a její výsledek doplnil o další vyšetření na specializovaném pracovišti. Diagnóza vrozené vady sluchu nebo získané vady sluchu po porodu a následné zajištění sluchadly by měly být provedeny nejpozději do 1. roku věku dítěte.

Správná léčba atopické dermatitidy v dětském věku

Treatment of atopic dermatitis in children

MUDr.Hana Duchková, DrSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 310-314

Léčba atopické dermatitidy je zaměřena na odstranění specifických i nespecifických provokačních faktorů, na lokální hydrataci kůže, aplikaci lokálních kortikoidů, lokálních kalcineurin inhibitorů (takrolimus a pimekrolimus). Dietní doporučení by mělo být specificky vyhrazené pouze u diagnostikované potravinové alergie. Alergen-specifická imunoterapie na vzdušné alergeny je užitečná ve vybraných případech.

Sdělení z praxe

Když se v noci probudí pro bolesti na hrudi

An unexpected cause of acute chest pain in adolescent boy

MUDr.Linda Křižáková, MUDr.Bohumír Blažek, MUDr.Petr Kordoš, MUDr.Petr Širůček, MUDr.Zdenka Křenová

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 316-318

Prezentujeme kazuistiku chlapce hospitalizovaného pro akutní bolest na hrudi, u kterého byla zjištěna spontánní ruptura sleziny. Na základě laboratorních výsledků jsme předpokládali EBV (virus Epsteina-Barrové) etiologii stavu, nicméně další překvapení přineslo histologické vyšetření s nálezem vzácného typu non-Hodgkinského lymfomu. Ruptura sleziny patří mezi život ohrožující komplikace infekční mononukleózy, rychlost její diagnostiky je klíčová pro další prognózu pacienta quoad vitam. Naprosto raritní onemocnění v dětském věku představuje periferní T-lymfom, doposud byla publikována pouze ojedinělá sdělení o výskytu tohoto tumoru u dětí. Uvádíme...

Dlouhá cesta od sekvestru k dyskinezi

A long way from sequester to dyskinesia

MUDr.Jana Čermáková, MUDr.Adriana Nemcová, MUDr.Veronika Křivská, MUDr.Helena Strmeňová

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 319-320

Uvádíme kazuistiku nyní 15leté pacientky odeslané k vyšetření do pneumologické ambulance pro recidivující bronchitidy a broncho pneumonie.

Primární písařský třes

Primary writing tremor

MUDr.Jan Hálek, MUDr.Marta Neklanová

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 321-322

Autoři uvádějí kazuistiku ilustrující klinický obraz vzácného onemocnění, jehož projev (třes) je vázán výhradně na specifickou lidskou činnost – psaní (rukou) a nevyskytuje se v jiných situacích a činnostech. Vývoj příznaků v dětském věku je ojedinělý.

Atypické bolesti břicha

Nontypical abdominal pain

MUDr.Ivana Slívová, MUDr.Eva Bednaříková, MUDr.Vladimír Richter, Ph.D., MUDr.Zuzana Vávrová

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 323-324

Lékařská fakulta Ostravské univerzity Invaginace patří mezi časté náhlé příhody břišní u kojenců a malých dětí. V poslední době dochází k velké progresi diagnostiky a léčby invaginace. Sonografie se stává metodou volby stanovení diagnózy a hydrostatická nebo pneumatická terapie – dezinvaginace – se stává metodou léčby. Autoři popisují případ atypických bolestí břicha, kdy diagnóza byla stanovena až při laparoskopické revizi.

Pro sestry

Několik poznatků z výzkumů procedurální bolesti u novorozenců

Some findings from the research of procedural pain in neonates

Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 326-328

Článek předkládá několik poznatků z výzkumů procedurální bolesti u novorozenců, které proběhly v České republice a v zahraničí, a bez statistických metod posuzuje četnost vybraných bolestivých výkonů prováděných v prvních dnech života dítěte. Výsledkem je poznatek, že ani v zahraničí ani v České republice není bolest novorozence hodnocena a tišena dostatečně, i když se v průběhu let mnohé zlepšilo. Sestry alespoň využívají nefarmakologické techniky tišení bolesti a na mnoha odděleních i hodnoticí škály.

Klinickoradiologická diagnóza

Nereponibilní nepřímá inguinální hernie obsahující ovarium

Irreducible indirect inguinal hernia containing ovary

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Tomáš Malý, Ph.D., MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 329-330

Nepřímá inguinální hernie je nejčastější vrozenou anomálií u dětí. Asi 15–20 % hernií u kojenců dívčího pohlaví obsahuje ovarium, někdy i s Fallotovou trubicí. Předoperační diagnóza nereponibilní tříselné kýly s ovariem byla u dvouměsíčního děvčátka vysoce pravděpodobná po provedeném ultrazvuku a potvrzena v průběhu chirurgické korekce.

Informace

Kojenecká výživa a prevence celiakie

Infant feeding and the prevention of celiac disease

MUDr.Pavel Frühauf, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 334

Je doporučováno nepodávat lepek příliš brzo (< 4. měsíc) a ne pozdě (≥ 7. měsíc).

Herpes labialis a jeho léčba v dětském věku

Herpes labialis

doc.MUDr.Romana Ivančaková

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 340

Herpes labialis je infekční onemocnění rtů vyvolané HSV. Je charakterizované tvorbou puchýřků na retní červeni. Diagnóza je založena na anamnestických údajích, klinickém vzhledu a průběhu afekce. Léčba spočívá převážně v lokální aplikaci virostatik.

Firemní informace

Nové možnosti v medikamentózní terapii akutního průjmu u dětí - racecadotril: inhibitor enkefalinázy

New possibilities in medical treatment of acute diarrhea in pediatric patients: racecadotril - an enkephalinase inhibitor

MUDr.Peter Szitányi, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 331-332

Akutní gastroenteritida představuje jedno z nejčastějších onemocnění v dětském věku. Racecadotril je nové léčivo rozšiřující terapeutické možnosti léčby dětského průjmu. K léčbě akutních gastroenteritid se doporučuje jeho použití v kombinaci s perorálními rehydratačními roztoky.

Kozí mléko versus zácpa a alergie u dětí

Goat milk versus constipation and allergy in children

MUDr.Jiří Slíva, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(5): 336-338

Kozí mléko je ve srovnání s mlékem kravským svým složením bližší mléku mateřskému. Jelikož je při konzumaci kravského mléka či z něho vyráběných potravin v populaci zjišťována relativně často alergie, může být kozí mléko jeho alternativou. V článku je diskutován především jeho vztah k alergii z hlediska patofyziologie a poukázáno je i na další benefity týkající se např. zažívacího traktu.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.