Pediatrie pro praxi, 2013, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PhDr. Václav Mertin

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 347

Přehledové články

Nové přístupy v léčbě akné

New approaches to acne treatment

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 352-356

Acne vulgaris je nejčastějším kožním onemocněním. Léčba akné se řídí závažností projevů, psychickým dopadem choroby na pacienta a kompliancí konkrétní osoby. Dnešní léčebná strategie akné zahrnuje fázi indukční následovanou fází udržovací. Terapie se dělí na léčbu místní, celkovou, fyzikální a chemickou. V místní léčbě dominují lokální retinoidy a kyselina azelaová, dále je možno užít lokální antibiotika a benzoylperoxid. Celková léčba je zastoupena především antibiotiky, kombinovanou hormonální antikoncepcí a izotretinoinem. Nezbytná je i vhodná doplňková péče o akné. V článku jsou zdůrazněna zejména nejnovější Evropská doporučení pro léčbu...

Šilhající dítě v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

Squinting child in the pediatrician‘s office

MUDr.Jiří Malec

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 360-362

Strabizmus postihuje asi 5–7 % dětské populace. Šilhání nebývá jen izolovanou klinickou jednotkou, ale je spojeno s řadou rizikových funkčních poruch, z nichž nejzávažnější je tupozrakost, která se vyskytuje až v 50 %. Léčba strabizmu je komplexní a podílejí se na ní nejen dětský oftalmolog, ortoptická sestra a zrakový terapeut, ale také praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) a dětský neurolog. V článku uvádíme přehled problematiky vzniku a vývoje strabizmu, diagnostická úskalí, praktické rady a doporučení týkající se péče o děti se šilháním. Úloha PLDD spočívá ve stanovení zrakové ostrosti, případném určení typu strabizmu a rozhodnutí...

Současné trendy v péči o novorozence

Current trends in the care of full-term newborns

MUDr.Ing.Martin Pánek

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 363-366

Článek nabízí stručné shrnutí současných postupů a navrhovaných přístupů v péči o fyziologického novorozence. Neonatologie je stále se vyvíjející obor nejen v oblasti péče o předčasně narozené, proto je zapotřebí stále revidovat a upravovat naše postupy i v případě donošených novorozenců. Naše konání musí být vždy prováděno v souladu s potřebami dítěte, přáním matky, našimi znalostmi a moderními doporučeními.

Primární ciliární dyskineze

Primary ciliary dyskinesia

MUDr.Jana Djakow, MUDr.Tamara Svobodová, prof.MUDr.Petr Pohunek, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 368-371

Primární ciliární dyskineze patří mezi vzácná geneticky podmíněná onemocnění, dosud významně poddiagnostikovaná. Projevuje se zejména opakovanými či chronickými infekcemi horních a dolních dýchacích cest a v dospělosti možnými poruchami plodnosti. Diagnostika tohoto onemocnění je komplikovaná a doporučené diagnostické postupy prodělaly v posledních letech významné změny. Nesprávná či nedostatečná léčba vede k poruchám středouší s možnou poruchou sluchu, k rozvoji bronchiektázií až k nevratným změnám plicního parenchymu s rizikem rozvoje respirační insuficience v mladé dospělosti. Článek si klade za cíl seznámit lékaře s novými poznatky v...

Pískoty a viry

Wheezing and viruses

prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 372-374

Prevalence opakujících se epizod průduškové obstrukce je u kojenců a batolat vysoká. Virové infekce dýchacích cest, zejména respirační syncytiální virrus (RSV) a lidské rinoviry (HRV), vyvolávají nejčastěji pískoty u dětí v prvních letech života. Z klinického hlediska se u dětí mladších 5 let rozlišují občasné pískoty při dýchání, které jsou výlučně vyvolány virovou infekcí, a pískoty způsobené více faktory. V současnosti je imunoprofylaxe RSV infekcí palivizumabem u části pacientů prevencí vzniku pískotů.

Má genetické vyšetření u dětí s nedostatkem růstového hormonu klinický význam?

Is genetic testing in children with growth hormone deficiency clinically justified?

prof.MUDr.Jan Lebl, CSc., RNDr.Petra Dušátková, Ph.D., MUDr.Jana Malíková, Ph.D., MUDr.Barbora Obermannová

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 376-378

Vývoj hypofýzy je regulován souhrou řady transkripčních faktorů, které nejdříve řídí morfogenezi středočárových mozkových struktur, zrakových nervů, očí a hypofýzy. Poté následuje diferenciace pěti specializovaných linií hypofyzárních buněk, které budou celoživotně zajišťovat výrobu růstového hormonu, TSH, ACTH, FSH/LH a prolaktinu. U cca 25 % pacientů s vrozeným vícečetným deficitem hypofyzárních hormonů lze v současné době zjistit geneticky podmíněnou příčinu – nejčastěji defekt genů PROP1 nebo POU1F1, které kódují transkripční faktory PROP1 a POU1F1. I když u většiny pacientů s hypopituitarizmem genetická diagnóza nepřináší zásadní...

Stafylokokový syndrom toxického šoku

Staphylococcal toxic shock syndrome

MUDr.Vendula Studničková

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 379-380

Syndrom toxického šoku (TSS – Toxic shock syndrome) je onemocnění velice závažné, rychle progredující a ohrožující život. Pro jeho vzácný výskyt a snadnou záměnu s častěji se vyskytujícími nozologickými jednotkami se na něj v diferenciální diagnostice málokdy pomýšlí. Pro záchranu pacienta je však zásadní včasné rozpoznání symptomů TSS a okamžité zahájení adekvátní léčby. V textu je přehledně shrnut jeho obraz od patogeneze po terapii a dále vlastní případ z praxe.

Sdělení z praxe

Potíže s polykáním u 13leté dívky

Swallowing troubles in 13-year old girl

MUDr.Monika Dolejší

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 381-383

Kazuistika pojednává o dívce, u které pro slabší sociální zázemí a tendence k záškoláctví mohlo být závažné, terapií dobře ovlivnitelné onemocnění, jako je myastenia gravis, zaměněno za projevy psychosomatizace či simulaci, přestože probíhalo ve své klasické formě.

Kombinované popáleninové a mechanické trauma u tříletého dítěte

Burn and mechanical injury of hand in case of three year old girl

MUDr.Iva Hufová, MUDr.Ivan Suchánek, MUDr.Alica Hokynková, MUDr.Břetislav Lipový, MUDr.Nora Gregorová, MUDr.Jitka Vokurková, Ph.D., prof.MUDr.Pavel Brychta, CSc.

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 384-385

kombinovat různé typy traumatu, například termický a mechanický. Sdružené popáleninové a mechanické poranění je spojeno s vyšším rizikem rozvoje compartment syndromu a vyžaduje tak specifický přístup ve wound managementu. V kazuistice prezentujeme právě tento případ sdruženého poranění.

Thanatoforická dysplazie

Thanatophoric dysplasia

MUDr.Martina Pokrývková, MUDr.Renáta Poláčková

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 386-388

Thanatoforická dysplazie (TD) je nejzávažnější forma trpaslictví. Výskyt onemocnění se pohybuje v rozmezí 1/20 000–50 000 novorozenců. I přes nízkou incidenci se jedná o nejčastější letální formu dwarfizmu. Děti postižené TD mají typický fenotyp: krátké, deformované končetiny, úzký, asfyktizující hrudník, relativní makrocefalie a deformity páteře (platyspondylie), kůže je zhrubělá a naskládaná v záhybech. Děti se rodí mrtvé, anebo umírají brzy po narození. Příčinou letality onemocnění je respirační selhání.

Pro sestry

Informovanost rodičů o právech hospitalizovaných dětí

Parent´s awareness of the rights of hospitalized children

Bc.Radka Vyoral Krakovská, DiS.

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 392-394

Cíl: Cílem průzkumu bylo zjistit míru informovanosti rodičů či případného doprovodu dětského pacienta ohledně práv, která plynou z Charty práv dětí v nemocnici na území České republiky. Metodika: Pro realizaci průzkumného šetření byl použit anonymní dotazník vlastní konstrukce, který byl rozdělen na dvě části. První část byla pro společná pro všechny rodiče, druhá část byla pouze pro rodiče, kteří již měli zkušenost s hospitalizací dítěte v nemocnici. Soubor tvořilo 403 rodičů či zákonných zástupců, z nichž 205 již mělo osobní zkušenost s hospitalizací dítěte v nemocnici. Výsledky: Průzkum ukázal, že 66 % respondentů již o existenci Charty...

Klinickoradiologická diagnóza

Opakovaná bronchoskopie pro aspiraci burských oříšků se život ohrožujícími komplikacemi

Repeated bronchoscopy for peanut aspiration with life-threatening complications

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Jan Saitz, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 390-391

Aspirace cizího tělesa je potenciálně život ohrožující stav. Opožděná extrakce pomocí rigidní bronchoskopie může vést k vážné morbiditě. Autoři popisují vzácný případ opakovaného a komplikovaného bronchoskopického odstranění burských oříšků u dvouletého chlapce, který se prezentoval náhle vzniklými respiračními potížemi vdechnutím oříšků 14 hodin předtím. Cizí tělesa z průdušek byla definitivně odstraněna až v průběhu druhé bronchoskopie. Dlouhotrvající extrakce cizího tělesa v průběhu iniciální bronchoskopie byla komplikovaná výrazným edémem laryngu, arteriální desaturací a respirační insuficiencí.

Ve zkratce

Hyperkalemie u dětí

Pediatric hyperkalemia

MUDr.Jakub Zieg

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 397-398

Zvýšená hladina sérového kalia se často vyskytuje u hospitalizovaných dětí a může je potencionálně ohrožovat na životě. Proto je nutno zejména v případě rychlého vzestupu hladin kalia, při nálezu EKG změn, snížené funkce ledvin a u pacientů s acidózou přistoupit k včasné léčbě, jejímž cílem je zabránění rozvoje závažných arytmií. Při selhání konzervativní terapie je na místě zahájení dialyzační léčby.

Nosní spreje/kapky u dětí

Nasal sprays/drops

MUDr.Klára Bartoňková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 399-402

Nosní spreje/kapky jsou široce užívané systémy určené jak pro lokální, tak pro systémovou aplikaci léčiv. V léčbě onemocnění nosu se používají několik desítek let, především v léčbě rýmy, rinosinusitidy a nosních polypů. Dospělý člověk prodělá průměrně za rok 2–4 nachlazení, děti 6–10.

Etika v pediatrii

K rasovým a etnickým aspektům v pediatrii

Racial and ethnic aspects in pediatrics

MUDr.Josef Grym

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 395-396

Článek v obecné rovině upozorňuje na skutečnost, že rasový a etnický původ může být spojen s geneticky podmíněnými zdravotními riziky (případně výhodami). Současná genetika je schopna řadu těchto vloh odhalit, a přispět tak k včasné diagnostice, terapii a lepší prognóze některých chorob. Zdravotní stav dětí mohou ovlivňovat také etnicky vázané tradice a zvyky v ošetření a výchově dětí v rodinách, které zkoumá a využívá etnopediatrie. Pediatři by navíc měli být připraveni na situaci, kdy u dětí některých etnik se mohou vyskytovat choroby v naší populaci neobvyklé a kdy antropometrické a vývojové parametry dětí nemusí vždy odpovídat „českým“...

Komentáře

Jak je to s kojením a kojeneckou obezitou? Komentář ke článku Marinov Z., Pediatr. praxi 2013; 14(2): 89-92

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 403

Informace

Porod císařským řezem a jeho možná negativa pro novorozence

Caesarean section and its possible negative for newborns

MUDr.Martin Gregora

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 404-406

Ve světle znepokojivého nárůstu operačních porodů potvrzují četné studie, že porod císařským řezem negativně ovlivňuje vývoj střevní mikroflóry a že používání antibiotik, v kombinaci s operačním porodem, negativně působí na časný rozvoj střevní mikrobioty. Rozsáhlé metaanalýzy přinášejí důkazy o tom, že císařský řez zvyšuje riziko alergických onemocnění, ale i autoimunitních a chronických metabolických chorob (celiakie, diabetes, a dokonce i obezita).

Nebe dostalo nového anděla - zemřel doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.

Vladimír Mihál, Jiřina Zapletalová

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 406

 

Orbis Pictus Medicus

Synechia vulvae

MUDr. Zuzana Hodická, Ph.D., MUDr. Ingrid Rejdová

Pediatr. praxi 2013; 14(6): 389


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.