Pediatrie pro praxi, 2014, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PhDr. Václav Mertin

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 3

Přehledové články

Život ohrožující infekční onemocnění v primární pediatrické péči

Life - threatening infections diseases in pediatric primary care

doc.MUDr.Ivan Novák, CSc.

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 9-12

Ordinace PLDD, Kostelec u Křížků Článek je věnován závažným, život ohrožujícím onemocněním způsobeným bakteriemi, počínající sepsí. Je uvedena jejich obecná charakteristika se zřetelem na to, kdy na ně má pomyslet praktický lékař pro děti a dorost (dále PLDD). Jsou doporučeny obecné postupy v primární péči před transportem do nemocnice, případně i další opatření s ohledem na jednotlivé vyvolavatele život ohrožujících infekcí (Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae typ b).

Chronický kašel u dětí

Chronic cough in children

doc.MUDr.Jiřina Chládková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 13-15

Definice chronického kašle není jednotná. Podle různých autorů jde o kašel trvající déle než 3, 8 až 12 týdnů. Virové nebo atypické bakteriální infekce dýchacích cest a pertuse se projevují dlouhotrvajícím suchým kašlem, který časem vymizí. Řada dětí s izolovaným dráždivým kašlem má současně průduškové astma, chronickou rýmu a extraezofageální refluxní nemoc. Mezi časté příčiny chronického kašle u předškoláků a školních dětí patří také adenoidní vegetace. Po vyloučení somatického onemocnění je třeba uvažovat i o psychogenním kašli jako projevu somatoformní vegetativní dysfunkce. U pacientů s perzistující bakteriální bronchitidou, která se projevuje...

Racionální antibiotická léčba u dětí s respiračními infekcemi

Reasonable treatment in children with respiratory infections

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 16-21

Infekce dýchacího systému patří mezi nejčastější onemocnění u dětí v průběhu celého roku. Jejich počet stoupá především v chladných měsících, kdy onemocnění mívá dítě i vícekrát během několika měsíců. Jedná se především o infekce horních cest dýchacích s lehkým průběhem. V řadě případů se ovšem nemusí jednat o onemocnění banální. Především infekce dolních dýchacích cest, ale i postižení středouší mohou mít těžký průběh a být provázeny řadou komplikací, nebo vést dokonce k dlouhodobým následkům. Převážná většina respiračních infekcí je virového původu, takže jejich léčba je symptomatická. Nicméně některá onemocnění jsou původu bakteriálního...

Specifická alergenová imunoterapie u dětí

Allergen-specific immunotherapy in children

doc.MUDr.Vít Petrů, CSc.

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 22-24

Specifická alergenová imunoterapie je jedinou účinnou kauzální léčbou, která může změnit přirozený průběh alergických onemocnění a navodit vznik alergen-specifické imunologické tolerance u dětí i dospělých. Je vysoce účinná u protilátkami IgE mediovaných onemocnění, jako je alergická rinokonjunktivitida, alergické astma a u pacientů se systémovou anafylaktickou reakcí na vosí nebo včelí jed. V současné klinické praxi je používána aplikace podkožní a sublinguální. Podání alergenu může být spojováno s lokálními a někdy i systémovými vedlejšími reakcemi. Vývoj alergenových vakcín ve formě kapek nebo tablet pro sublinguální aplikaci otevřel novou...

Obsedantně-kompulzivní porucha v dětství

Obsessive-compulsive disorder in childhood

MUDr.Pavel Theiner, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 25-27

Článek shrnuje současné poznatky o obsedantně-kompulzivní poruše (OCD). Základní příznaky jsou obsese a kompulze, často jsou i další přidružené příznaky. OCD typicky začíná v rané dospělosti, ale až pětina pacientů má příznaky před pubertou. V dětství se porucha vyskytuje častěji u chlapců a také má lepší prognózu než u dospělých. Je znám podíl orbitofrontálního a ventrálního cingulárního kortexu a bazálních ganglií v patofyziologii OCD. Jeden podtyp OCD může souviset s infekcí streptokoky skupiny A. Léčba je založena na farmakoterapii a kognitivně behaviorální terapii. Z léků se používají inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SRI).

Rychlé diagnostické testy v ordinaci PLDD - význam a použití

Rapid diagnostic tests in paediatric practice: significance and use

MUDr.Renáta Růžková

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 28-30

V ordinaci dětského praktika se stále častěji dostáváme do situace, kdy na správné stanovení diagnózy a vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu nemocného dítěte nemůžeme čekat, ale je nutné jednat a reagovat rychle a efektivně, aby byla správná léčba zahájena co nejdříve, a přitom nemuselo být dítě odesíláno k hospitalizaci či k dalším konziliárním vyšetřením do odborných ambulancí. Ne vždy je totiž celkový stav pacienta dostatečným kritériem k odlišení choroby virového a bakteriálního původu. Cílem mého sdělení je informovat o využití POCT vyšetření a ukázat na možnosti rychlé a správné diagnostiky akutních stavů v ordinaci dětského praktika...

Léze mozkových nervů u dětí

Cranial nerve lesions in children

MUDr.Josef Kraus, CSc., MUDr.Věra Sebroňová, Marie Brožová

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 31-34

Léze mozkových nervů jsou v dětství vzácné. Nicméně mohou být příznakem závažného onemocnění: tumoru, systémové choroby nebo kongenitální anomálie. Z tohoto důvodu má nezastupitelnou roli pečlivé vyšetření, včetně zobrazení a diferenciální diagnostiky. Častou příčinou parézy lícního nervu je infekce Borrelia burgdorferi; mnohdy spojená se serózní meningitidou. Idiopatické parézy mozkových nervů mají u dětí dobrou prognózu.

Sdělení z praxe

Rapunzel syndrom - neočekávaná příčina chronických bolestí břicha

Rapunzel syndrom - unexpected cause of abdominal pain

MUDr.Romana Valentová, MUDr.Jan Schwarz, MUDr.Václav Lád, prof.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D., MUDr.Jan Geiger, MUDr.Jiří Podlipný, Ph.D., MUDr.Jana Matějovicová, prof.MUDr.Jiří Kobr, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 35-37

Autoři v článku předkládají kazuistiku šestileté pacientky s několik let trvajícími bolestmi břicha, jejichž příčinou byl zcela raritní Rapunzel syndrom – extrémní forma trichobezoáru, kde distální část bezoáru zasahuje ze žaludku až do kliček tenkého střeva.

Rhabdomyolýza jako projev vrozené poruchy energetického metabolizmu u dvouletého chlapce

Rhabdomyolysis as the manifestation of in born energy metabolism error in 2-year-old boy

MUDr.Štěpán Rucki, CSc., MUDr.Eva Hrubá

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 38-41

Prezentujeme kazuistiku dvouletého chlapce s recidivujícími epizodami rhabdomyolýzy. Při metabolickém vyšetření v Ústavu dědičných metabolických poruch (ÚDMP) bylo u pacienta vysloveno podezření na poruchu beta-oxidace mastných kyselin (BOX MK) s dlouhým řetězcem. Výsledky dalších speciálních vyšetření na úrovni enzymů i genu vedly ke stanovení diagnózy deficitu mitochondriálního trifunkčního proteinu (MTP). V diskuzi jsou v přehledu uvedeny jednotlivé příčiny rhabdomyolýzy, její klinické projevy, diagnostický přístup i léčba.

Cysta choledochu

Choledochal cyst

MUDr.Petr Šindler, MUDr.Zuzana Adamová, MUDr.Tomáš Malý, Ph.D., MUDr.Tomáš Bár

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 42-44

Cysta choledochu je vzácná vrozená dilatace žlučových cest, často sdružená s anatomickou poruchou ve spojení žlučového a pankreatického vývodu. Incidence cyst žlučových cest v Evropě a USA je 1 : 10 000–15 000 živě narozených dětí. Etiologie je neznámá. Většinou se cysty projeví již v dětství žloutenkou, bolestí a hmatnou rezistencí. Pokud se diagnostikuje až v dospělosti, je vysoké riziko vzniku maligního bujení. Rádi bychom problém ilustrovali na případu 2,5leté dívky, která byla u nás 3× hospitalizována pro akutní pankreatitidu. Na CT a ERCP byl popsán common channel a cysta choledochu I. typu. Byla indikována a provedena její resekce...

Přirozený průběh spontánního hojení kefalhematomů

The results of the spontaneous healing of cephalhematomas

MUDr.Martin Matas, doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D., MUDr.Hana Tobrmanová

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 45-46

Úvod: Kefalhematom je porodní poranění definované jako subperiostální krvácení omezené hranicemi lebečních kostí. Cíl: Určit výsledný stav po spontánním hojení kefalhematomu a zjistit výskyt případných reziduálních nálezů ve věku 2–9 let u dětí narozených ve Fakultní nemocnici Plzeň. Design a metodika: Retrospektivní studie ke zjištění výsledků procesu spontánního hojení kefalhematomů. Výsledky: V období let 2004–2010 bylo ve Fakultní nemocnici Plzeň narozeno celkem 20 097 novorozenců. Studovaný soubor tvořilo 406 dětí, u kterých byl klinicky zjištěn kefalhematom jako následek porodního traumatizmu. Incidence kefalhematomu byla...

Pro sestry

Vliv edukace na hygienické návyky dětí předškolního věku

Influence of education on hygienic habits of pre school age children

Mgr.Hana Bořilová, Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 52-54

Příspěvek se zabývá problematikou hygienických návyků dětí předškolního věku, které jsou klíčovou součástí prevence vzniku a přenosu mnoha onemocnění. V šetření, které proběhlo v březnu 2013 a kterého se zúčastnilo 8 chlapců a 8 děvčat ve věku 4–6 let, bylo zjištěno, že většina z nich měla v této oblasti nedostatky. Proto byl pro ně vytvořen speciální edukační program, který je formou hry seznámil se správnými hygienickými postupy. Následně byly opět formou hry zjišťovány změny v povědomí těchto dětí a zpracované výsledky byly předloženy jejich rodičům, kteří primárně souhlasili s účastí svých dětí na šetření, a dále dalšímu souboru rodičů,...

Nemocné nebo zdravotně postižené dítě v rodině

Ill or disabled child in family

doc.PaedDr.et Mgr.Eva Zacharová, Ph.D., PhDr.Zdenka Římovská

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 55-56

Nemoc dítěte je pro rodiče silnou stresovou situací. Způsob, jakým tuto situaci zvládají a jak na ni reagují, spoluurčuje, jak velkou zátěží bude nemoc pro dítě. Rodiče dítěti nemoc nějakým způsobem interpretují a jejich reakce dají této situaci určitý konkrétní význam. Dítě nemá o svém zdravotním problému tak podrobné informace jako rodiče, protože by jim neporozumělo. Nejdůležitější je pro dítě postoj rodičů a z něj vyplývající jejich chování. Zdraví dítěte je pro rodiče významnou hodnotou a nemoc znamená nespravedlivé ohrožení. Značný rozdíl mezi realitou (jíž nemoc je) a standardním očekáváním zdravého vývoje dítěte vede k prožitku silného...

Klinickoradiologická diagnóza

Vzácná příčina bolestí břicha: invaginace vyvolaná invertovaným Meckelovým divertiklem

An anusual cause of acute abdominal pain: intussusception associated with inverted Meckel´s diverticulum

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Martin Loveček, MUDr.Michaela Špenerová, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 50-51

Invaginace je častá příčina střevních obstrukcí a konzultací dětských chirurgů. Autoři popisují sedmnáctiletého chlapce, u kterého byly v průběhu 22 hodin pozorovány epizody prudkých bolestí břicha a opakovaného zvracení. Izolovaná inverze Meckelova divertiklu jako vedoucího bodu invaginace byla předoperačně diagnostikována kombinací rentgenového, ultrazvukového a CT vyšetření břicha.

Komentáře

Několik poznámek k interpretaci zdravotnické legislativy

MUDr. Josef Grym

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 58

Informace

Recidivující afty a jejich léčba v dětském věku

Recurrent aphthous stomatitis and their treatment

doc.MUDr.Romana Ivančaková, CSc.

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 57

Jedná se o chronické onemocnění sliznice dutiny ústní charakterizované opakovanou tvorbou bělavých, bolestivých ulcerací. Onemocnění je diagnostikováno na základě průběhu a klinického nálezu. V terapii převládá léčba symptomatická, mírnící subjektivní obtíže postiženého dítěte.

Orbis Pictus Medicus

Nepřehlédnutelné odchylky

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Barbora Špičáková, MUDr. Linda Skutková, MUDr. Magdalena Rohanová

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 49

Firemní informace

Komplikace rotavirové infekce u kojence

Complications of rotavirus infection in infants

MUDr.Renata Kračmarová

Pediatr. praxi 2014; 15(1): 47-48

Rotavirové infekce zůstávají u nás pro svou četnost a klinickou závažnost nadále významným pediatrickým problémem. Kazuistika desetiměsíčního kojence s velmi rychlým nástupem minerálové dysbalance a neurologickou symptomatikou ilustruje rizika onemocnění i v podmínkách včasné lékařské intervence. Vakcinace představuje účinné řešení, je však nadále nedostatečně využívána.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.