Pediatrie pro praxi, 2014, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

...A co k tomu říká právo?

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 63

Přehledové články

Klíšťová encefalitida v dětském věku, význam očkování

Tick-borne encefalitis in childhood, importance of vaccination

MUDr.Lenka Petroušová, MUDr.Alena Zjevíková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 67-69

Virus klíšťové meningoencefalitidy patří mezi nejčastější původce aseptických neuroinfekcí v České republice s incidencí 5–10 případů na 100 000 obyvatel. V dětském věku převažuje klinický obraz meningitidy, meningoencefalitidy jsou méně časté a encefalomyelitidy jsou vzácné, přesto až 2/3 dětí po prodělaném onemocnění vykazují deficit v kognitivních funkcích a mají problémy s pamětí. Vakcinace je účinnou prevencí onemocnění. WHO doporučuje vakcinaci v endemických oblastech všem věkovým skupinám, včetně dětí.

Obstrukce dýchacích cest u dětí z pohledu otorinolaryngologa

Airway obstruction in children from the perspective of an otorhinolaryngologist

MUDr.Lenka Čábalová, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA, MUDr.Karol Zeleník

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 70-73

Obstrukce dýchacích cest je v dětském věku velmi častá a má celou řadu příčin. Při diferenciálně diagnostické rozvaze hraje zásadní roli věk. Zatímco u novorozenců a kojenců je třeba pomýšlet na vrozené vady, u dětí starších pak především na respirační infekty. Otorinolaryngolog se v ambulanci setkává se stavy, které většinou bezprostředně život neohrožují, ale neadekvátně léčené mohou rychle progredovat nebo poškodit zdraví a normální vývoj dítěte. Proto by dítě s podezřením na poruchu průchodnosti dýchacích cest, zejména déletrvající, vždy mělo být vyšetřeno otorinolaryngologem.

Listerióza

Listeriosis

MUDr.Soňa Foltýnová

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 74-75

Listerióza je vrozené či získané infekční onemocnění způsobené konzumací potravin obsahujících bakterii Listeria monocytogenes. Vyskytuje se v zevním prostředí – v půdě a vodě. Zvířata jsou nosiči této bakterie, onemocnění se však u nich zjevně neprojevuje. Prostřednictvím zvířecích produktů, zejména masa a mléka, se dostává do potravního řetězce. Pasterace a var bakterii ničí, a naopak zůstává přítomna v těch živočišných produktech, které neprošly dostatečnou tepelnou úpravou. Jen v malém množství případů postihne zdravé jedince, onemocnění je nebezpečné především pro těhotné ženy, novorozence a dospělé osoby s oslabeným imunitním systémem....

Nová doporučení v diagnostice a léčbě astmatu v dětském věku

New recommendations in diagnosis and treatment of childhood asthma

MUDr.Helena Vávrová

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 76-78

Bronchiální astma je celosvětově nejčastější chronické onemocnění dýchacích cest v dětském věku. Diagnostika astmatu u dětí může být problematická, protože občasné pískoty a kašel patří mezi příznaky často doprovázející respirační onemocnění, zvlášť u dětí mladších 3 let. Principy péče o dětské astmatiky jsou všeobecně přijímány a jejich cílem je „kontrola“ nemoci. K tomu je třeba, aby pacienti i jejich rodiče byli dostatečně edukováni o nemoci a léčbě a spolupracovali se zdravotnickými odborníky. Důležitá je také identifikace spouštěčů a vyvarování se kontaktu s nimi. Farmakoterapie je základem léčby. Její optimální použití může...

Alergické konjunktivitidy u dětí

Allergic conjunctivitis in children

MUDr.Milan Odehnal, MBA, MUDr.Denisa Petrušková, MUDr.Jiří Malec

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 79-82

Sezonní konjunktivitida a celoroční konjunktivitida patří mezi nejčastější formy očních alergií. Mezi méně časté, ale klinicky závažnější alergické formy, se řadí vernální keratokonjunktivitida, která je charakteristická pouze pro dětský věk, a raritní atopická ketarokonjunktivitida. Hlavní subjektivní obtíže u alergických konjunktivitid jsou svědění, slzení a světloplachost. Chemóza spojivek, otok víček a zčervenání oka hrají roli při klinické diagnóze. Prevence u alergických konjunktivitid je omezená. Terapie akutní alergické konjunktivitidy je založena na místní aplikaci antihistaminik a stabilizátorů žírných buněk. Optimální v úvodu léčby...

Sdělení z praxe

Streptococcus agalactiae jako původce opakovaných sepsí u imunokompetentního kojence

Streptococcus agalactiae as a cause of reccurent septicemia in an immuno-competent infant

MUDr.Radka Drápalová, MUDr.Eva Klásková, MUDr.Pavla Fabulová, prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D., prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 86-88

Novorozenecké a kojenecké sepse jsou jedním z obávaných problémů v neonatologii a v pediatrii. V článku je pojednáno o nejčastějším etiologickém agens novorozeneckých sepsí, kterým je Streptococcus agalactiae, streptokok skupiny B (GBS). Je uvedena kazuistika kojence s opakovanými septickými stavy zapříčiněnými GBS. V diskuzi jsou uvedeny patogenetické mechanizmy opakovaných GBS invazivních infekcí a možnosti profylaktického podání antibiotik po vyléčení streptokokové sepse.

Záhada cizího tělesa

The mystery of foreign body

MUDr.Veronika Matušková, MUDr.Pavel Klvaňa, MUDr.Jaroslav Havelka, MUDr.Kateřina Zelenáková, MUDr.Karla Hrňová, MUDr.Frydrych Borek

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 93-94

Prezentujeme kazuistiku 8,5letého chlapce s bolestmi břicha vzniklými po tupém úrazu pravé bederní krajiny. Kombinací zobrazovacích metod bylo odhaleno jehlicovité cizí těleso a byla upřesněna jeho lokalizace na oblast D2 (pars descendens) duodena. Při následné endoskopii bylo extrahováno celé 65 mm dlouhé dřevěné párátko. Vstupní obava z penetrace tělesa do ledviny se nepotvrdila. Chlapec ani rodiče si nebyli vědomi, že párátko spolkl.

Erythema nodosum při kombinované chlamydiové a salmonelové infekci u dvou spolužáků

Erythema nodosum in combined Chlamydia and Salmonella infection in two classmates

MUDr.Jakub Heczko, MUDr.Josef Grym

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 95-96

Erythema nodosum je považováno za nespecifickou imunitní reakci na antigenní stimul, nejčastěji infekční. Autoři uvádějí dvě kazuistiky 9letých spolužáků, u nichž byl výsev erythema nodosum spojen s dosud nepopsanou kombinovanou infekcí dvěma patogeny – Chlamydia trachomatis a Salmonella enteritidis. Nápadná byla epidemiologická souvislost obou případů, téměř identický klinický obraz, průběh i reakce na léčbu. Po konfrontaci s literaturou autoři diskutují o možném vlivu samotných infekčních činitelů na výskyt erythema nodosum a doporučují u tohoto fenoménu podrobnější studie pediatrické i mikrobiologické.

Gastroschíza, ne úplně jednoduchá diagnóza u novorozence

Gastroschisis: not quite easy to diagnose in a newborn

MUDr.Kateřina Konopásková, MUDr.Alena Kokešová, Ph.D., MUDr.Dagmar Heroldová, MUDr.Mahulena Mojžíšová, doc.MUDr.Michal Rygl, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 97-99

Gastroschíza patří mezi velmi časté vrozené vady, svojí incidencí (1 : 5 800) by defekty břišní stěny měly být pro dětského chirurga 2× častější než například atrézie jícnu. Gastroschíza nebývá spojena s výskytem chromozomálních a strukturálních malformací s výjimkou intestinálních atrézií. Vlastní plastika defektu bývá jednodušší než u omfalokély. U rozsáhlých gastroschíz preferujeme nenásilnou repozici střevních kliček a vícedobý uzávěr defektu (silo technika, syntetická záplata). Léčebným problémem zůstává obnovení plné funkce prenatálně poškozeného střeva a převedení na plný perorální příjem. Prezentujeme kazuistiku novorozence s gastroschízou,...

BCGitida kyčelního kloubu ročního dítěte

BCGitis of the hip in one year old child

MUDr.Blanka Horová

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 100-102

Zánět kyčelního kloubu způsobený vakcinačním kmenem Mycobacterium bovis-BCG patřil v době povinného očkování novorozenců proti tuberkulóze mezi komplikace, ale komplikace málo časté. V kazuistice je popsán jeden případ onemocnění ročního dítěte zánětem, BCGitidou kyčelního kloubu. Článek zdůrazňuje úzkou spolupráci klinických lékařů s laboratoří, věnuje se přesnému a rychlému mikro biologickému vyšetření případu a připomíná vyšetření nejenom nespecifické bakteriální flóry, ale i specifické flóry na mykobakteria.

Pro sestry

Ošetřování dětí s atopickou dermatitidou

Care for children with atopic dermatitis

Naděžda Svobodová

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 103-104

Atopická dermatitida (AD) je chronické zánětlivé onemocnění, kterým trpí až 20 % populace. Základem léčby je dodržování určitého režimu a pravidelné ošetřování-zvláčnění kůže externy. Úloha erudované sestry v léčbě dětí s AD je nezastupitelná. Zevní terapie je efektní, je-li správně aplikovaná, proto je důležité zacvičit rodiče ve správné ošetřovací technice. AD má významný dopad na kvalitu života nemocného dítěte i celé rodiny. Autorka popisuje zásady správného ošetření dětí s atopickou dermatitidou v ambulantní péči a na lůžkové části kožního oddělení.

Klinickoradiologická diagnóza

Renální absces jako raritní komplikace akutní pyelonefritidy

Renal abscess as a rare complication of acute pyelonephritis.

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Hana Flögelová, MUDr.Darina Aleksijevič, MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Oldřich Šmakal, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 106-108

Renální abscesy u dětských pacientů jsou raritní entitou. Popisujeme konzervativní léčbu 18leté dívky s jednostrannými vícečetnými renálními abscesy.

Etika v pediatrii

Domácí porody, odpovědnost těhotné ženy a plánovaná účast zdravotníka

Home birth, responsibility of the pregnant woman and planned participation of medical staff member

MUDr.ThLic.Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 109-110

V příspěvku se pokoušíme vysvětlit etická východiska a ukázat, zda (a případně za jakých okolností) je možné, aby se zdravotník účastnil plánovaného domácího porodu.

Komentáře

Nezapomínejme na adolescenty

MUDr. Marie Dvořáková

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 117

Právo v medicíně

Legislativa posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu v ordinaci PLDD

Legislation for assessment of medical fitness to sport in paediatric practice

MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, prof.MUDr.Eliška Sovová, Ph.D, MBA, MUDr.Jana Malinčíková, Ph.D., MUDr.Marek Kocvrlich

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 111-112

Práce přináší komplexní souhrn aktuálně platné legislativy posuzování zdravotní způsobilosti, závazné pro registrující lékaře od ledna 2014. Vychází ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Informace

Růstové grafy - limity jejich aktuálního použití

Growth charts - limits of current use

doc.RNDr.Petr Sedlak, Ph.D., RNDr.Jitka Riedlová, Ing.Jana Vignerová, CSc., Mgr.Markéta Paulová, Ph.D., doc.RNDr.Pavel Bláha, CSc.

Pediatr. praxi 2014; 15(2): 113-116

Česká republika patří k zemím, kde mají výzkumy růstu dětí dlouholetou tradici. První rozsáhlý transverzální výzkum 100 tisíc školních dětí uskutečnil Matiegka již v letech 1894–1895. V roce 1951, mnoho let před tím, než byla vypracována doporučení WHO, byla zahájena tradice celostátního sledování tělesného růstu dětí a mládeže. Měření probíhalo vždy v desetiletých intervalech formou transverzálních reprezentativních výzkumů, tzv. celostátních antropologických výzkumů dětí a mládeže (CAV). Zatím poslední (VI. CAV) proběhl v roce 2001. Je stále zdrojem platných referenčních dat pro českou populaci ve věku 0–18 let. Jak ukázala podrobná...


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.