Pediatrie pro praxi, 2014, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Hodnotu práce pediatra určují děti, ne ankety

MUDr. Josef Grym

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 123

Přehledové články

Dětská kůže a fotosenzitivita

Photosensitivity in children

MUDr.Jiří Ettler, doc.MUDr.Karel Ettler, CSc.

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 128-130

Fotosenzitivita u dětí je narozdíl od dospělé populace relativně vzácná. Nejen proto vyžaduje jakákoliv neočekávaná reakce na oslunění u dětí důsledné prošetření, neboť může být manifestací závažné systémové choroby. V takových případech časná diagnóza zmenšuje riziko budoucích komplikací, komorbidit a snížené kvality či délky života. Základem péče o děti s fotosenzitivitou je obvykle důsledná prevence v podobě racionální fotoprotekce a cílené léčby, je-li k dispozici.

Specifika cestování dětí - rizika a možnosti prevence

Specific risks to traveling with kids and their prevention

MUDr.Miriam Schejbalová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 131-133

Centrum očkování a cestovní medicíny Avenier Cestování umožňuje poznávání nejrůznějších koutů naší planety, ale vždy je dobré uvědomit si, že pobyt v novém společenském a přírodním prostředí s neznámou florou i faunou může přinášet určitá zdravotní rizika. Těm lze vhodnou a včasnou prevencí účinně předcházet, anebo alespoň minimalizovat jejich dopad na zdraví a život cestovatele. Při cestování s dětmi jsou tato rizika ještě mnohem vyšší. Při plánování cestování s dětmi je proto vždy potřebné zvážit všechna pozitiva a negativa z pobytu ve vysněné destinaci a zhodnotit, zda cesta nakonec nepřinese více problémů než radosti. Cílem sdělení je...

Tyreopatie v dětství a adolescenci

Thyroid disorders in childhood and adolescence

MUDr.Eva Al Taji, Ph.D., prof.MUDr.Olga Hníková, CSc.

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 134-137

Onemocnění štítné žlázy jsou v dětském a dorostovém věku vůbec nejčastějšími endokrinopatiemi. Článek přináší základní přehled aktuálních poznatků o patogenezi, klinickém obrazu, diagnostice a léčbě nejčastějších neonkologických tyreopatií, se kterými se v pediatrické praxi setkáváme. Z vrozených tyreopatií je pozornost věnována zejména kongenitální hypotyreóze, ale také závažné vrozené hypertyreóze. Část věnovaná získaným tyreopatiím je zaměřena především na problematiku autoimunitních onemocnění štítné žlázy. Zmíněna je i diferenciální diagnostika strumy a připomenuta problematika jodového deficitu.

Dítě s imunodeficientním stavem, možnosti řešení 1. část: Diagnostické přístupy

Child with immunodeficiency - possibilities of solution

doc.MUDr.Vojtěch Thon, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 138-140

Časná diagnostika vrozených poruch imunity umožňuje adekvátní cílenou léčbu a zabránění infekčním komplikacím. Poruchy tvorby protilátek jsou nejčastější. Imunoglobuliny a specifické protilátky jsou sníženy nebo chybí. Proto je nezbytné přistoupit k substituční imunoglobulinové léčbě. Buněčné poruchy specifické imunity se projeví jako kombinované T a B buněčné imunodeficience.

Rizika novorozence po propuštění z porodnice do domácí péče

Issues of care of the neonate after discharge from hospital to home care

MUDr.Kateřina Kuběnová, MUDr.Hynek Canibal, MUDr.Miroslav Kobsa, MBA

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 141-143

Cílem článku je upozornit lékaře primární péče na možné rizikové situace při ošetřování novorozence po jeho propuštění z porodnice. Přestože většina novorozenců bývá z porodnice propouštěna po obvyklé 72hodinové hospitalizaci, je od letošního roku nově možné i časné propuštění po porodu, dovolují-li to okolnosti a je-li zajištěna následná péče o dítě. Článek obsahuje souhrn základních patologických stavů v novorozeneckém věku, se kterými se lze v ordinaci praktického lékaře setkat.

Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku

Guidelines for prevention of overweight and obesity in infancy

MUDr.Zlatko Marinov, MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, MUDr.Marie Finková, MUDr.Dagmar Karbanová, MUDr.Helena Letáková, RNDr.Jitka Riedlová, MUDr.Božena Slámová, Ing.Hana Střítecká, Ph.D., MUDr.Natália Szitányi, MUDr.Cecília Marinová, MBA, MUDr.Zita Obdržálková, MUDr.Anna Trojanová, MUDr.Pavla Tvrdoňová

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 144-147

Představujeme originální a inovativní Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku, které navazují na Doporučené postupy prevence a léčby dětské obezity. Preventivní postupy jsou určené k použití v každodenní klinické praxi praktickým lékařům pro děti a dorost pro konkrétní kojence ohrožené rozvojem nadváhy. Naplňují základní principy primární prevence komplexu metabolických civilizačních onemocnění.

Co potřebují rodiče vědět o nošení brýlí, kontaktních čoček a provádění okluze

What parents need to know about wearing glasses, contact lenses and implementation occlusion

PaedDr.Markéta Skalická

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 148-151

Včasný záchyt zrakových vad u dětí je velmi důležitý. Je však začátkem náročného období pro rodiče, kteří v rámci terapie dítěte musí zajistit nošení brýlí a/nebo kontaktních čoček, často i okluzorů. Zvládnout tento druh terapie u malých dětí do 3 let, resp. do 6 let, či u dětí s více vadami je velmi komplikované. Podáváme přehled o konkrétních nápadech k problematice zvládání nošení brýlí, kontaktních čoček či okluzoru.

Spolupráce pediatra a rehabilitačního lékaře

Cooperation of a paediatrician and a rehabilitation physician

MUDr.Jan Falta

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 152-156

Článek si klade za cíl pomoci pediatrům včas a jasně zachytit dítě s nefyziologickými projevy posturální motoriky a odeslat je na rehabilitační pracoviště zabývající se touto problematikou.

Sdělení z praxe

Srdeční selhání jako první projev Barthova syndromu

Heart failure as initial manifestation of Barth syndrome

MUDr.Marie Ryzí, MUDr.Michal Ryzí, MUDr.Pavel Vít, MUDr.Miroslava Burešová, MUDr.Stella Mazurová

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 158-160

Barthův syndrom (BTHS) je gonozomálně recesivní onemocnění charakterizované postižením srdce, neutropenií, myopatií a růstovou retardací. V kazuistice je prezentován téměř čtyřletý chlapec, který byl hospitalizován na našem pracovišti ve věku čtyř měsíců s těžkou formou dilatační kardiomyopatie. Byla u něj zahájena léčba srdečního selhání. Provedená vyšetření neprokázala infekční ani jinou příčinu stavu. V rámci širší diferenciální diagnostiky bylo dítěti odebráno vyšetření metabolických poruch, které prokázalo 3-metylglutakonovou acidurii. Byla vyslovena suspekce na Barthův syndrom, který byl následně potvrzen molekulárně-genetickým vyšetřením...

Hypotonický kojenec s abnormitou kůže - kazuistika šestiletého chlapce s diagnózou kongenitální svalové dystrofie typ Ullrich

Floppy baby with skin abnormality - a case report of 6 years old boy with diagnosis of congenital muscular dystrophy type Ullrich

MUDr.Jana Haberlová, Ph.D., MUDr.Zuzana Libá, Ph.D., MUDr.Martin Kynčl, prof.MUDr.Pavel Seeman

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 161-163

Prezentujeme kazuistiku šestiletého chlapce s kongenitálním hypotonickým syndromem v kombinaci s poruchou sání a opožděním motorického vývoje. Kromě hypotonie byla patrná výrazná distální hypermobilita kloubů, dále keratosis pilaris a později i mírné kontraktury flexorů kolen. Dalším příznakem onemocnění byla vrozená luxace kyčlí. Mentální vývoj byl normální. Aktivita kreatinkinázy byla lehce zvýšená (5,8 μkat/L). Vzhledem k fenotypu a typickému nálezu na MRI svalů dolních končetin pro myopatii typ Ullrich jsme nechali provést molekulárně genetické vyšetření všech 3 genů pro kolagen VI, které prokázalo již popsanou kauzální mutaci v COL6A3...

Akutní bolest zad s netypickým průběhem - opravená diagnóza?

Acute back pain with atypical course - corrected diagnosis?

MUDr.Tereza Kučerová, MUDr.Marcela Kreslová, MUDr.Václav Lád, MUDr.Zuzana Hanušová, MUDr.Renata Vondráková, MUDr.Martina Brázdilová, MUDr.Ladislav Paulas, prof.MUDr.Jiří Kobr, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 164-166

Autoři prezentují kazuistiku sedmiletého chlapce s akutní bolestí zad se značně netypickými klinickými projevy. Bolesti byly výhradně v noci a nesteroidní analgetika byla zcela bez efektu. V denních hodinách pacient bolesti neměl a nebyl omezen v pohybové aktivitě. Postupně byl vyloučen úraz, neinfekční systémový zánět a metabolická příčina. Grafická zobrazení potvrdila expanzivní proces kaudální míchy s rychlou progresí. Infekční etiologie byla prokázána dodatečně, s určitou latencí. Účinná antimikrobiální léčba vedla k úplnému uzdravení.

Polyserozitida u chlapce se zavedenými shunty

Polyserositis in a patient with inserted ventricular shunt

MUDr.Petra Baušteinová, MUDr.Jan Pajerek, MUDr.Daniela Procházková

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 167-168

V kazuistice předkládáme případ patnáctiletého chlapce se shuntovou infekcí způsobenou nízce virulentní grampozitivní anaerobní bakterií Propionibacterium acnes, probíhající pod obrazem polyserozitidy.

Pro sestry

Vybrané hodnoticí škály v péči o novorozence

Selected evalvating scales in the care of the newborn

Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 171-173

V příspěvku jsou zmíněny vybrané hodnoticí škály, které lze použít v péči o novorozence a kojence. Lze jimi hodnotit stav chování nemocného novorozence, jeho možné projevy bolesti, agitovanosti a sedace, a také možné abstinenční příznaky, projevující se krátce po narození nebo v průběhu hospitalizace na novorozenecké jednotce intenzivní péče. Protože patří k těm méně známým a řidčeji používaným, je popsán podrobnější návod, jak s nimi pracovat.

Klinickoradiologická diagnóza

Posttraumatická torze varlete jako příčina akutního skrota

Post-traumatic testicular torsion as a cause of acute scrotum

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Petra Venháčová, MUDr.Jan Šarapatka, MUDr.Lucie Vaverková, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 174-176

Torze varlete je nejčastější náhlá urologická příhoda, která musí být zahrnuta do diferenciální diagnostiky poranění skrota. Klinické podezření na testikulární torzi je závažná indikace pro okamžité chirurgické/urologické vyšetření posttraumatického akutního skrota. Ultrazvuk je zobrazovací modalita volby pro dětské skrotum, která poskytuje vynikající anatomické detaily a zhodnocení testikulárního prokrvení pomocí barevného dopplerovského mapování bez ionizujícího záření. Prezentujeme případ jednostranné posttraumatické torze varlete, která vedla k operační detorzi a oboustranné orchidopexi životaschopných varlat.

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza?

MUDr. Kateřina Pražáková, MUDr. Josef Gut

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 170,177-178

Informace

Domperidon - „lék na zvýšení laktace“ - rizika pro kojící matky, jejich kompetence a vztahovou vazbu k dětem

Domperidone - „a lactation-enhancing drug“ - risks for breastfeeding mothers, their competencies

MUDr.Marcela Peremská, Mgr.Michaela Mrowetz, Mgr.Markéta Pavlíková

Pediatr. praxi 2014; 15(3): 179-181

Laktační poradenství je v České republice již dlouhodobě zavedené, pomáhá matkám překonat obtíže při kojení. Mnoho laktačních poradkyň však při svých radách vychází více z osobní zkušenosti nežli z evidence based medicine a znalosti podpory vztahové vazby mezi matkou a dítětem. K podpoře tvorby mléka (matkami a poradkyněmi označováno často za tzv. „tok mléka“) doporučují laktační poradkyně školené občanským sdružením Mamila používání léku s účinnou látkou domperidon (Motilium v Česku, Costi na Slovensku). Článek se zaměřuje na vliv použití domperidonu na zvýšení laktace, na riziko vzniku závislosti a na celkový vliv na kojící ženu...


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.