Pediatrie pro praxi, 2014, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Veronika Burgerová

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 187

Přehledové články

Infekční mononukleóza - racionální přístup k diagnostice a léčbě

Mononucleosis - evidence based diagnostics and therapy

MUDr.Jan Pavelka

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 191-193

Virus Epsteina a Barrové je nejčastějším původcem infekční mononukleózy. V průběhu života se infikuje drtivá většina populace, více než v polovině případů je infekce inaparentní nebo subklinická. Následuje doživotní nosičství s intermitentními epizodami reaktivace a vylučováním viru slinami. Léčba je symptomatická, kauzální lék neexistuje, dieta s omezením tuku je obsoletní, hepatoprotektiva nemají vyšší účinnost než placebo. U jedinců bez jiného základního onemocnění nebo imunodefektu apod. dochází k uzdravení průměrně během 2 až 3 týdnů, omezení fyzické aktivity u klinicky již zdravého pacienta nemá význam déle než 7 týdnů.

Neobvyklé klinické nálezy na dětských rukách

Unusual clinical findings on children's hands

MUDr.Vladimír Němec, Ph.D., Bc.Eva Bočkayová

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 194-196

Článek se zabývá méně častými odchylnými klinickými nálezy na rukách. Jejich znalost mnohdy může vést k uklidnění dětí i jejich rodičů, kteří mají obavy z přítomnosti závažného onemocnění. Autoři uvádějí literární údaje i vlastní zkušenosti ve třech kazuistických sděleních, která se týkají Kirnerovy dysplazie, kamptodaktylie a pachydermodaktylie. U jednotlivých diagnóz prezentují etiologii, klinický a rentgenový obraz s vysvětlením terapeutických přístupů.

Ovlivnění vývoje imunity v prenatálním a perinatálním období

Influences on immunity development in the prenatal and perinatal period

MUDr.Alice Mocková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 197-200

V článku je stručně zmíněn proces ontogeneze imunitního sytému u plodu. Vývoj imunity, zejména přirozené, je u dítěte formován na základě endogenních faktorů, zahrnujících především genetickou dispozici. Specifická (adaptivní) imunita je vytvářena převážně vlivem vnějších faktorů, zahrnujících expozici mikroorganizmům a zevním patogenům, mikrobiální kolonizaci střeva dítěte, nutriční faktory a aktivní imunizaci.

Problémy s výživou v prvním roce života

Problems due to nutrition during the first year of life

MUDr.Kateřina Bajerová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 202-204

Ordinace PLDD, Brno První rok života dítěte představuje období přechodu z výhradně mléčných dávek hrazených ideálně kojením na stravu pevnou. V časném kojeneckém období jsou výživa, její stav a obtíže s ní významně ovlivněny prenatálním vývojem, vrozenými vadami, event. metabolickými deficity i přístupem rodičů k doporučením pediatrů. Nejčastějšími problémy týkajícími se výživy do roku věku dítěte jsou zvracení, nadýmání a neprospívání. Řešení těchto symptomů je možné pouze po dobrém zhodnocení stavu dítěte, podrobné anamnéze a při respektování odborných doporučení. Základní procedury v ordinaci PLDD by měly vést k oddělení nezávažných obtíží...

Bakteriální onemocnění kůže v dětské ambulanci

Bacterial skin infection in pediatric outpatient department

MUDr.Jiřina Bartoňová

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 206-208

Děti s bakteriální infekcí kůže tvoří významnou skupinu nemocných s kožními obtížemi, kteří navštíví dětskou (kožní) ambulanci. Může se jednat o povrchovou či hlubokou pyodermii způsobenou agresivním patogenem nebo o bakteriální superinfekci chronického kožního onemocnění, jako je například atopický ekzém, infekce kůže porušené drobným traumatem, poštípání hmyzem a parazitární onemocnění kůže.

Epidermální bariéra a její význam u zdravé a atopické kůže

Staphylococcus aureus, cerageniny.

MUDr.Stanislava Polášková

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 210-211

Článek pojednává o významu epidermální bariéry (EB) pro funkci kůže a pro vznik atopické dermatitidy (AD). Upozorňuje na nezralost epidermální bariéry u dětí. Zmiňuje faktory, které se podílejí na hydrataci epidermis a v imunologické ochraně proti zevním vlivům. Zdůrazňuje roli epidermální bariéry při vzniku atopické dermatitidy, při které se klíčovým bodem poruchy EB jeví porucha filagrinu. Defekt filagrinu mimo jiné v kombinaci se sníženými defenziny vede ke změně mikrobiomu a sklonu k bakteriálním infekcím. Vysvětluje působení St. aureus v patogenezi AD. Pro účinnou léčbu AD je nezbytná obnova funkce EB vhodnými emolienciemi a lokálními...

Poruchy příjmu potravy - spolupráce psychiatra s pediatrem a gynekologem

Eating disorders: collaboration of psychiatrist with paediatrician and gynaecologist

MUDr.Jiří Koutek, Ph.D., doc.PhDr.Jana Kocourková

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 213-215

Poruchy příjmu potravy patří mezi psychická onemocnění, která významně ovlivňují somatický stav nemocných. Předmětem spolupráce psychiatra s pediatrem je zejména diagnostika spolu s vyloučením organické příčiny a dále realimentace často přítomné kachexie. Úkolem gynekologa je pak vyšetření a léčba amenorey, která je jedním ze základních symptomů mentální anorexie a vyskytuje se často také u mentální bulimie.

P oruchy srdečního rytmu u dětí

Cardiac arrhythmias in children

MUDr.Peter Kubuš

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 216-221

Článek je shrnutím základních poznatků o nejčastěji se vyskytujících arytmiích v dětském věku se zřetelem na potřeby lékařů dětských nemocničních oddělení a praktických lékařů pro děti a dorost. Významná část textu je věnována diferenciální diagnostice a léčbě supraventrikulárních tachykardií, které jsou nejčastější poruchou rytmu, nezřídka vyžadující rychlý terapeutický zásah. Další část textu se věnuje komorovým tachykardiím a onemocněním nově označovaným jako hereditární arytmické syndromy, z nichž nejčastějším je syndrom dlouhého QT intervalu. Poslední část se týká bradykardií, zejména problematiky kompletní síňokomorové blokády.

Sdělení z praxe

Překvapivá diagnóza vzácné endokrinní choroby při vyšetření dítěte pro malý vzrůst

Surprising diagnosis of a rare endocrine disease when examining a child for short stature

MUDr.Renata Pomahačová, Ph.D., MUDr.Petra Paterová, MUDr.Ivan Šubrt, Ph.D., MUDr.Radka Jaklová, RNDr.Petra Vohradská, MUDr.Eliška Hrdonková

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 222-224

Popisujeme případ 9leté dívky vyšetřované po malý vzrůst s růstem pod 3. percentilem. V rámci komplexního vyšetření a s ohledem na rodinnou anamnézu výskytu syndromu úplné androgenní insenzitivity (AIS – androgen insensitivity syndrome) u 33leté tety jsme indikovali u naší pacientky cytogenetické vyšetření, které prokázalo chromozomálně mužské pohlaví. Potvrdili jsme syndrom úplné androgenní insenzitivity s průkazem mutace v genu po androgenní receptor, který je lokalizován na chromozomu X. Stejná mutace byla nalezena u její 33leté tety s AIS a matky s babičkou naší pacientky, které jsou přenašečkami onemocnění v rodině. Doplněné cytogenetické...

Obstrukční ikterus u kojence aneb co je příčinou elevace ALP?

Infant with obstructive jaundice or what is the cause of ALP elevation?

MUDr.Beata Sikorová, MUDr.Štěpán Rucki, CSc.

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 225-227

Prezentujeme případ kojence s elevací alkalické fosfatázy (ALP) narozeného ve 28. týdnu těhotenství. Z důvodu perzistující elevace ALP je ve věku tří měsíců kromě pravidelného denního podávání vitaminu D3, kalcia a fosfátu aplikován kalciferol intramuskulárně. Při následujícím vyšetření z důvodu neprospívání byla zjištěna elevace ALP, mírná hyperkalcemie, významná hyperkalcurie a zvýšená hladina 25-OH-vitaminu D. V dalším průběhu se objevily klinické i laboratorní známky cholestázy. Pomocí MRCP byla prokázaná obstrukce ve vývodných cestách žlučových v důsledku mnohočetné cholelitiázy. Vzhledem k perzistujícím klinickým i laboratorním známkám cholestázy...

Neuralgie trigeminu - byla to primární infekce virem Herpes simplex?

Trigeminal neuralgia - was it primary infection of Herpes simplex virus?

MUDr.Vladimír Mišuth, MUDr.Marta Neklanová, MUDr.Eva Bazgerová

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 228-229

Neuralgie trigeminu nejsou mezi dospělou populací až tak vzácné. V populaci dětských pacientů se však s neuralgií trigeminu můžeme setkat spíše jen ojediněle. Naopak onemocnění virem Herpes simplex s typickými klinickými příznaky primární infekce známe často ze své praxe právě mezi populací dětských pacientů. Kazuistika představuje případ neuralgie trigeminu s netypickým začátkem a zároveň se zamýšlí nad jejím možným etiologickým vztahem k primární infekci virem Herpes simplex.

Neobvyklá příčina bolestí břicha u patnáctileté dívky

A rare cause of abdominal pain at a fifteen years old girl

MUDr.Jaroslav Zikmund, CSc.

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 230-232

Patnáctiletá dívka byla poslána na ultrazvukové vyšetření (UZ) ledvin pro 4 dny trvající bolesti břicha, zad, polakisurii a proteinurii. Antibiotická (ATB) léčba byla bez efektu. Sonografický nález na ledvinách byl zcela v pořádku. Při vyšetření močového měchýře se zobrazily dva hypoechogenní útvary mezi sebou komunikující. Po zjištění, že má dívka amenoreu, bylo vysloveno podezření na hematokolpos, které bylo při gynekologickém vyšetření potvrzeno.

Pro sestry

Rizika v intraoperační ošetřovatelské péči

Risks in intra-operational nursing care

Bc.Dagmar Kudrličková, Mgr.Jana Somrová, Ing.Iva Brabcová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 235-237

Doba strávená na operačním sále je nejrizikovějším obdobím z celé hospitalizace. Především děti patří mezi nejohroženější skupinu pacientů. Hlavním záměrem výzkumu bylo identifikovat rizika, která hrozí pacientovi při poskytování ošetřovatelské péče v intraoperačním období. Dle výsledků výzkumu je pacient v intraoperačním období ohrožen riziky, která mají souvislost s podáváním anestezie (obtížná intubace, laryngospazmus, poškození chrupu), s operačním výkonem (riziko popálení, záměny nebo pádu pacienta) a s celkovým pobytem pacienta na operačním sále (např. podchlazení z důvodu pobytu v klimatizovaném prostředí). Mezi preventivní mechanizmy...

Klinickoradiologická diagnóza

Smíšený stridor jako příčina cystické duplikatury jícnu

Biphasic stridor as a cause of esophageal duplication cyst

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Martin Zápalka, Ph.D., MUDr.Kamila Michálková, Barbora Remeníková, MUDr.Jiří Tůma, CSc.

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 233-234

Cystické jícnové duplikatury jsou vrozené cystické anomálie, které mohou zapříčinit různé klinické příznaky. U sedmiletého chlapce prezentujeme případ duplikatury jícnu, která byla lokalizována v dolní třetině jícnu a klinicky se prezentovala jako trvalý jemný smíšený stridor a dušnost po námaze. Definitivní léčbou byla chirurgická resekce s kompletní úpravou klinických příznaků.

Komentáře

Kam směřuje antibiotická léčba v pediatrii?

Where is focused ATB therapy in paediatric medicine?

MUDr.Václava Adámková

Pediatr. praxi 2014; 15(4): 240-242

V éře narůstající rezistence bakterií k antibiotikům není možné odhadovat jejich citlivost dle klinického stavu. I v dětské populaci se zvyšuje podíl multirezistentních bakterií jako původců klinicky manifestních infekcí. Empirické podávání antibiotik musí splňovat základní principy bez ohledu na věk pacienta, aby nedocházelo ke zbytečnému selektování rezistentních bakteriálních kmenů.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.