Pediatrie pro praxi, 2014, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Přínos pěstounské péče pro dítě

MUDr. Zdeněk Novotný

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 247

Přehledové články

Dítě s imunodeficientním stavem, možnosti řešení 2. část: Léčba a novorozenecký screening

Child with immunodeficiency - possibilities of solution

doc.MUDr.Vojtěch Thon, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 254-256

Časná diagnostika vrozených poruch imunity umožňuje adekvátní cílenou léčbu a zabránění infekčním komplikacím. Buněčné poruchy specifické imunity se projeví jako kombinované T a B buněčné imunodeficience. Z těchto důvodů neinvazivní vyšetření TREC a KREC z krevní kapky novorozenců zvýší včasný záchyt imunodeficiencí. Děti, které jsou transplantovány do 3 měsíců věku, mají mnohem větší šanci na přežití, než děti transplantované později.

Atopická dermatitida - co je nového?

Atopic dermatitis - what´s new?

doc.MUDr.Růžena Pánková, CSc.

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 257-263

Atopická dermatitida je časté chronické, svědící, zánětlivé multifaktoriální onemocnění, které se může projevit v každém věku. Klinické projevy AD jsou velmi rozdílné a mění se s věkem pacienta (atopický pochod). Rozlišujeme fázi kojeneckou, dětskou, dospívajících a dospělých. V kojenecké fázi AD postihuje vlasovou část hlavy, obličej a povrch extensorů končetin. Pokud se projeví jako erytrodermie je třeba diferenciálně diagnosticky vyloučit metabolické poruchy a imunodeficienci. Časný výskyt AD je predispozicí k rozvoji extrinsic AD. Současný výzkum genetických, imunologických a epidemiologických vlastností AD je zdrojem řady nových poznatků,...

Akutní infekce dýchacích cest - diagnostika a léčba z pohledu ORL lékaře

Acute respiratory infection - diagnosis and treatment from the view of otolaryngologists

MUDr.Petra Bruthansová

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 265-268

Autorka podává přehled nejčastějších infektů horních cest dýchacích a polykacích, jejich epidemiologii, klinický obraz a možnosti léčby. Zdůrazněno je odlišení jednotlivých nozologických jednotek a správné nasazení léčby.

Zácpa - problém pro rodiče, děti i lékaře

Constipation: a challenge for parents, children, and physicians

MUDr.Eliška Hloušková

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 270-273

Zácpa představuje častý problém řešený v ambulanci PLDD. Projevuje se málo frekventním a obtížným odchodem stolice. Z klinického hlediska je důležité odlišit organickou a funkční zácpu. Pro organickou zácpu svědčí četné varovné příznaky a podezření na ni by mělo vést k časnému odeslání dítěte ke specialistovi. Funkční zácpa je mnohem častější. Vzniká na podkladě zkušenosti s bolestivou defekací a strachu z jejího opakování, dítě se defekaci aktivně brání. Její léčba je založena na několika současně probíhajících krocích: edukaci, uvolnění retinované stolice a dlouhodobém podávání laxativ. V článku je probrán diagnostický i terapeutický přístup...

Zvracející dítě

Vomiting child

MUDr.Katarína Mitrová, PhD.

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 275-279

Zvracení patří nepochybně k nejčastějším symptomům, se kterými se v pediatrické praxi setkáváme. Může být příznakem postižení gastro intestinálního traktu, ale také projevem dysfunkce různých jiných orgánových systémů, přičemž se může jednat jak o nemoci benigní, tak i o život ohrožující stavy. Pečlivá diferenciální diagnostika těchto stavů je pak klíčem k časně a správně vedené terapii.

Alergie - současné terapeutické možnosti

Allergy - actual therapeutical posibilities

Mgr.Žaneta Tomčalová

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 280-286

Výskyt alergií celosvětově stoupá. V následujícím článku jsou zmiňovány současné léčebné možnosti alergických onemocnění. Léčba by měla být komplexní. Najdeme zde několik tipů, jak se pokusit odstranit alergeny z prostředí nemocného. Hlavní část článku je zaměřena na přehled jednotlivých skupin léčivých látek: antihistaminika, kortikosteroidy, antileukotrieny, specifická alergenová imunoterapie, biologická léčba monoklonálními protilátkami.

Možnosti pozitivního ovlivnění kostní hmoty u dětí, současný pohled na křivice

Possibilities of positive influence on bone mass in children, the current view of rickets

MUDr.Veronika Cirmanová

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 287-290

Dětství představuje období tvorby vrcholu kostní hmoty. Primární prevence osteoporózy se musí zaměřit na zvyšování kostní hmoty před koncem dospívání. Obsah kostního minerálu (BMC) a kostí denzita (BMD) jsou prediktory rizika zlomeniny. BMC se zvyšuje hlavně v prvních třech letech života a během pubertálního růstového spurtu. Proces získávání kostní hmoty je sice geneticky podmíněn, ale zároveň ovlivněn řadou faktorů v závislosti na životním stylu. Vrcholu kostní hmoty (PBM) je dosaženo začátkem třetí životní dekády, přičemž 26 % dospělé BMC je získáno během 4letého období kolem vrcholu rychlosti růstu a až 60 % během peripubertálních let....

Sdělení z praxe

Sekundární vaskulitida u čtyřleté dívky

Secondary vasculitis in a 4-year-old girl

MUDr.Marika Talábová, MUDr.Ladislava Šerclová, MUDr.Lenka Minxová, Doc.MUDr.Radomír Taláb, MUDr.Ľudovít Klzo, MUDr.Renata Kračmarová, prof.MUDr.Pavla Doležalová

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 291-293

6Klinika dětí a dorostu Ke Karlovu, Praha V našem sdělení prezentujeme kazuistiku 4leté dívky, u níž došlo 6 týdnů po prodělané varicele k rozvoji ložiskové neurologické symptomatiky. MR angiografie (MRA) zobrazila změny charakterizující vaskulitidu CNS. Dívka byla léčena kortikoidy intravenózně a následně perorálně s regresí neurologické symptomatiky. Tři měsíce po ukončené kortikoterapii došlo k recidivě vaskulitického postižení CNS dle kontrolní MR angiografie a byla opakována léčba pulsy methylprednisolonu i.v. Následná perorální terapie methylprednisolonem byla ponechána celkem 4 měsíce. Vzhledem k vysokým titrům protilátek proti varicela-zoster...

Stevensův-Johnsonův syndrom při infekci dýchacích cest způsobené Mycoplasma pneumoniae

Stevens-Johnson syndrome in the course of infection of the airways caused by Mycoplasma pneumoniae

MUDr.Lenka Šigutová, MUDr.Eva Klásková, MUDr.Marie Rohanová, MUDr.Michaela Špenerová, MUDr.Jan Saitz, prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D., doc.MUDr.Světlana Brychtová, Ph.D., MUDr.Vratislav Smolka

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 294-297

Infekce vyvolané mikroorganizmem Mycoplasma pneumoniae jsou v dětském věku poměrně časté, jejich průběh a projevy postižení dýchacích cest jsou pediatrům dobře známé. Autoři prezentují závažný průběh mykoplazmové infekce dolních dýchacích cest u 16letého chlapce s vzácnými mimoplicními projevy. Kromě těžkého průběhu pneumonie se infekce manifestovala postižením kůže a sliznic splňujícím kritéria Stevensova-Johnsonova syndromu (SJS). Prokázaná infekce mikroorganizmem Mycoplasma pneumoniae byla s největší pravděpodobností příčinou tohoto život ohrožujícího onemocnění. Správná diagnóza a kauzální léčba významně ovlivnily průběh a délku léčby....

Pro sestry

Hodnocení projevů strachu u dětí v nemocnici dětskými sestrami

Measurement signs of children‘s fear in the hospital by pediatric nurse

Mgr.Lenka Mazalová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 300-302

Cíl: Cílem šetření bylo zjistit, které příznaky strachu jsou nejdůležitější u dětí v nemocnici. Metodika: 22 dětských sester hodnotilo důležitost příznaků strachu pro děti od 6 do 16 let v nemocnici. Na to navazovalo potvrzení přítomnosti projevů strachu pozorováním 50 dětí na standardním dětském oddělení. Výsledky: Dětské sestry hodnotily 6 znaků jako nejdůležitější a 33 příznaků jako méně významné projevy strachu pro uvedenou skupinu dětí. Nejdůležitějším pozorovaným příznakem strachu byla identifikace objektu, který vyvolává strach a vyjádření vystrašenosti. Závěr: Přesné hodnocení projevů prožívání dětí umožňuje dětským sestrám zajistit...

Klinickoradiologická diagnóza

Kulovité zastínění na rentgenovém snímku hrudníku (round pneumonia) u dítěte s horečkou - pediatrická entita

Round homogenous lesion in chest radiograph (round pneumonia) in a child with fever - a pediatric entity

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Pavlína Korkešová, MUDr.Zuzana Leblová, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 298-299

Popisujeme dříve zdravého sedmiletého chlapce, který byl vyšetřen pro tři dny trvající kašel a teplotu. Na rentgenovém snímku hrudníku bylo popsáno kulovité zastínění v pravém horním plicním laloku. Pro atypický rentgenový nález tumoriformního ložiska a jeho lokalizaci bylo provedeno CT vyšetření, které potvrdilo obrovskou konsolidaci v pravém horním laloku plic. Pacient promptně odpověděl na intravenózní antibiotickou léčbu s kompletní úpravou klinických příznaků a rentgenového nálezu.

Přednemocniční neodkladná péče

Intoxikace u dětí a mládeže

Intoxication in children and young people

doc.MUDr.Michal Hladík, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 308-310

Článek uvádí obecné a specifické příznaky intoxikací a základní eliminační opatření při perorálních otravách. Jsou probrány nejčastější otravy léky (benzodiazepiny, tricyklickými antidepresivy, paracetamolem), omamnými látkami (opioidy, kokainem a amfetaminy, metamfetaminem) a u nás dostupnými smrtelně jedovatými rostlinami.

Ve zkratce

Jaké vitaminy dětem doporučit a kdy

What Vitamins and When to Recommend Them to Children

Mgr.Margit Slimáková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 303-307

Dostatečná hladina mikroživin je základním předpokladem pro správné fungování organizmu. Doporučené denní dávky jsou vodítkem pro stanovení dostatku mikroživin a vhodnosti případné suplementace. Stačí dětem kvalitní strava, nebo je třeba rutinně podávat vitaminy v doplňcích? Pokud uvěříme reklamám, budeme suplementaci vitaminů považovat za nezbytnou. Odborná doporučení jsou však mnohem střízlivější a jako zdroj vitaminů upřednostňují zdravou výživu.

Etika v pediatrii

Dvojité jubileum

Double jubilee

MUDr.Josef Grym

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 311-312

Článek připomíná časový souběh pětadvacátého výročí listopadových událostí roku 1989 u nás a výročí schválení Úmluvy o právech dítěte v OSN. Upozorňuje na nedostatečnou publicitu zásad Úmluvy a na některých jejich článcích poukazuje na ojedinělé nedostatky při respektování práv dětí v naší společnosti i na paradoxní situaci, kdy nadměrná akcentace lidských práv a svobod dospělých může být současně poškozováním zájmů dětí. Připomíná také historickou roli oboru pediatrie jako dobrovolného obhájce a advokáta svých pacientů i celé dětské populace, která je a bude aktuální v každé době.

Informace

Význam N-acetylcysteinu jako léčivé látky v pediatrii

The role of N-acetylcysteine as a therapeutic substance in paediatrics

MUDr.Jiří Slíva, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 313-315

N-acetylcystein patří mezi běžně využívané látky ze skupiny expektorancií. Jeho mechanizmus účinku nespočívá pouze v ovlivnění tvorby hlenu dýchacích cest či jeho struktury, ale působí rovněž antioxidačně či imunomodulačně. V článku jsou tyto jeho vlastnosti diskutovány v kontextu jeho současného terapeutického využití se zaměřením na dětskou populaci.

Zaznělo na kongrese

Léčba infekcí: laboratorní diagnostika má smysl jen při správném odběru racionálních vzorků

 

Pediatr. praxi 2014; 15(5): 316-318

 


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.