Pediatrie pro praxi, 2014, číslo 6

reklama

Přehledové články

Diferenciální diagnostika anémie v dětském věku

Differential diagnosis of anaemia in children

MUDr.Petr Smíšek

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 330-333

Anémie celosvětově patří k nejčastějším onemocněním. Je projevem běžných i závažných chorob. Příčinou může být porucha tvorby erytrocytů, jejich zvýšený rozpad nebo významné ztráty při krvácení. Podle velikosti erytrocytů se anémie dělí na mikrocytární, normocytární a makrocytární. Toto rozdělení napomáhá v základní orientaci o možné příčině anémie a v rozhodování o dalším vyšetřovacím postupu. Nejběžněji se vyskytuje sideropenická anémie, u hospitalizovaných pacientů je nejčastější anémie chronických nemocí. Relativně časté jsou také vrozené či získané hemolytické anémie. Ostatní příčiny anémie jsou vzácnější, některé až raritní.

Screening zrakových vad u dětí

Screening of eye disorders

MUDr.Helena Štrofová, MUDr.Petra Teplanová

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 334-336

2Oční oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha U malých dětí patří mezi nejčastější oční vady šilhání, tupozrakost, vysoká dalekozrakost, krátkozrakost a astigmatizmus. Určitý stupeň dalekozrakosti se vyskytuje u všech novorozenců narozených v termínu, ale postupem věku většinou vymizí. Asi u 6 % dětí zůstávají hodnoty dalekozrakosti vyšší, což může vést ke vzniku šilhání, anebo může následně vzniknout tupozrakost. Vývoj zraku a prostorového vidění je v šesti až osmi letech prakticky ukončen. Do této doby, pokud se u dětí vyskytnou některé z výše uvedených očních vad, může být správný vývoj narušen. Proto jsou důležité pravidelné preventivní...

Specifika farmakokinetiky v dětském věku (absorpce, distribuce a exkrece)

Differences in Pharmacokinetics in Children

MUDr.Petra Matalová, Ph.D., PharmDr.Jaroslav Matal, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 337-339

Lidský růst a vývoj zahrnuje řadu biologických pochodů. Vliv vývojových změn při lékové expozici bývá odvislý od tělesné kompozice (např. obsah vody v těle, koncentrace sérových proteinů) a funkce orgánů důležitých při metabolizaci (např. játra) nebo exkreci (např. ledviny) léčiv. V první dekádě života jsou tyto změny poměrně dynamické a nelineární, což může způsobovat obtíže při volbě vhodné dávky léčiva. V období růstu/vývoje mohou být také reakce na řadu léčiv odlišné. Volba správného léčiva a stanovení adekvátní dávky pro dítě je proto zcela zásadní. Tohoto cíle můžeme dosáhnout jen pokud budeme mít alespoň základní znalosti o tom, jak...

Terapeutické trendy cystické fibrózy

Therapeutic strategies in cystic fibrosis

MUDr.Veronika Skalická

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 340-343

Cystická fibróza je nejčastějším autozomálně recesivně dědičným onemocněním kavkazské rasy. Onemocnění má charakter multiorgánového postižení. Je sice nevyléčitelné, ale stále více a lépe léčitelné s postupným zlepšováním kvality a prodlužováním délky života nemocných. Prognóza velmi závisí na včasné diagnostice, multioborovém léčebném přístupu s využitím nejnovějších poznatků i hlubokých zkušeností. Komplexní léčba je zaměřená na péči o dobrou průchodnost dýchacích cest, péči o dobrý stav výživy, boj proti infekci a zánětu a soustavné vyhledávání a léčbu komplikací. Nejnovější terapeutické trendy směřují k léčbě kauzální na principu nápravy...

Lokální léčba akné

Topical treatment of acne vulgaris

MUDr.Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 344-346

Akné je jedním z nejčastějších kožních onemocnění. Prevalence u adolescentů se pohybuje mezi 50–95 %. Má mnoho různých forem, od minimálních projevů až po těžké rozsáhlé postižení kůže obličeje a trupu. K ústupu akné dochází většinou do 25 let věku, ale u malého procenta případů přetrvává až do dospělosti. Dobře zvolená a pravidelná místní léčba vede ve většině případů k potlačení projevů onemocnění.

Antikoncepce u mladistvých - aktuální pohled, rizika a právní aspekty

Contraception in adolescents - current view, risks and legal aspects

doc.MUDr.Peter Koliba, CSc.

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 348-352

Článek podává přehled o jednotlivých antikoncepčních metodách z aspektu vhodnosti pro dospívající dívky. Sexuální aktivita mladých dnes začíná dřív než v minulosti a je výrazně vyšší než u starších lidí. Proto má používání vhodné antikoncepce velký význam právě v tomto období. Doporučit bezpečnou a spolehlivou ochranu před nechtěným těhotenstvím vyžaduje pozitivní postoj a informovanost lékařů, a to pediatrů i gynekologů. Antikoncepce pro mladistvé by měla být bezpečná, šetrná, účinná a finančně dostupná.

Stručný úvod do problematiky online vydírání českých dětí se zaměřením na tzv. sextortion

A brief introduction to the issue of online blackmail of Czech children with a focus on sextortion

Mgr.Kamil Kopecký, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 352-354

Online vydírání dětí v prostředí internetových služeb (sociálních sítí) se stalo velmi nebezpečným fenoménem, který v českém prostředí v pozici oběti zažilo 6–8 % dětí. Většina závažných případů vydírání postupuje podle několika základních schémat, podle kterých lze rozpoznat, že je virtuální komunikace riziková. Na základě podrobné analýzy 15 případů online vydírání autor vytvořil model, podle kterého internetoví útočníci v praxi postupují. Model je pro zpřehlednění rozložen do několika vzájemně propojených fází, kterými online útok postupuje. Jednotlivé fáze jsou rozvedeny s použitím autentického důkazního materiálu.

Sdělení z praxe

Laser Speckle Contrast Analysis v objektivizaci hloubky popálené plochy u opařeného dítěte

Laser Speckle Contrast Analysis in the objectification of the depth of the burned area

MUDr.Břetislav Lipový, Ph.D., MUDr.Ivan Suchánek, MUDr.Radomír Mager, MUDr.Tomáš Kempný, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 356-358

Moderní přístupy v kvalitním wound-managementu vedou k dramatickému zlepšení kvality péče u popálených pacientů. Jednou ze základních kapitol v adekvátním přístupu k popálené ploše je včasné zhodnocení potenciálu spontánní reepitelizace a učinění rozhodnutí, jestli bude volena konzervativní či chirurgická terapie. V duchu evidence based medicine je naprostou samozřejmostí objektivizace různých fyziologických a patofyziologických ukazatelů pomocí přístrojové techniky. Laser Speckle Contrast Analysis (LASCA) je unikátní zařízení, které dokáže včasnou a hlavně přesnou evaluací hloubky popálené plochy pomoci v rozhodování, jakou strategii u pacienta...

Vliv hipoterapie na psychické a motorické funkce u dětí a mladistvých s DMO

The effects of hippotherapy on motor and psychic functions of CP affected children and young persons

MUDr.Eva Krejčí, prof.RNDr.Miroslav Janura, Dr., Mgr.Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 359-362

Dětská mozková obrna (DMO) vzniká poškozením nezralého mozku v raném věku. Postihuje zejména motorické funkce, ale bývá často spojena též s mentální retardací, senzorickými a senzitivními poruchami a dalšími komplikacemi. Hipoterapie (HT) je léčba pomocí koně. Patří mezi proprioceptivně-neuromuskulárně-facilitační metody. V nedávné době proběhl výzkum zabývající se působením hipoterapie na rozvoj motorických a psychických funkcí u pacientů s DMO. Pomocí optoelektronického systému Vicon MX byla prováděna analýza chůze před zahájením HT a po jejím ukončení, psychodiagnostickými testy byly hodnoceny pozornost a paměť. Z dvacetičlenného zkoumaného...

Život ohrožující extrakraniální krvácení u novorozence

Life-threatening extracranial hemorrhage in the newborn

MUDr.Petra Tichá, MUDr.Hana Černá, MUDr.Jan Trubačík, MUDr.Magdalena Rohanová, MUDr.Veronika Fiamoli, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 363-364

Porodní traumatismus je soubor projevů poškození plodu a novorozence účinkem mechanických sil v průběhu porodu. Může dojít k poranění CNS, vnější části neurokrania, kostí, měkkých tkání (nervů, svalů, kůže), smyslových a parenchymatózních orgánů. V našem případě došlo k masivnímu krvácení pod galea aponeurotica u fyziologicky probíhajícího porodu dítěte s následně diagnostikovanou vrozenou koagulopatií.

Pro sestry

Proces adaptace klinického doporučeného postupu v péči o kůži novorozenců

The process of a clinical guideline in neonatology skin care

Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 366-370

Příspěvek pojednává o procesu adaptace klinického doporučeného postupu (KDP), který by měl posloužit k sjednocení péče o kůži novorozence. Na základě rešerše byly vyhledány již existující KDP, které byly podrobeny metodologické analýze pomocí nástroje AGREE (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation) a poté byl vytvořen návrh adaptovaného doporučeného postupu. Ten byl předložen celkem 396 sestrám z 11 perinatologických center v České republice a na základě jejich připomínek byl vypracován konečný adaptovaný klinický doporučený postup. Postupovalo se podle ADAPTE protokolu, který člení proces do tří fází. První dvě jsou obsahem tohoto...

Klinickoradiologická diagnóza

Vzácná etiologie horní střevní obstrukce u dětí - syndrom arteria mesenterialis superior

A rare etiology of upper intestinal obstruction in children - superior mesenteric artery syndrome

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Tomáš Malý, Ph.D., MUDr.Zuzana Heřmanová, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 371-373

Syndrom arteria mesenterica superior je vzácný stav, obvykle se prezentuje příznaky horní gastrointestinální obstrukce, která nastává v důsledku útlaku distálního úseku duodena mezi abdominální aortou a arteria mesenterica superior. U dětí se SMAS projevuje častěji akutními příznaky než chronicky, konzervativní léčba s výživovou podporou bývá obvykle úspěšná. Chirurgická intervence je vyhrazena pro pacienty bez odpovědi na konzervativní léčbu. Autoři popisují kazuistiku 18leté dívky s dvoudenní anamnézou bolestí břicha v epigastriu, nauseou a zvracením po jídle. Vyšetření pomocí výpočetní tomografie prokázalo akutní dilataci žaludku a duodena...

Ve zkratce

Nespavost u dětí

Pediatric insomnia

doc.MUDr.Iva Příhodová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 374-376

Nespavost (insomnie) se vyskytuje u 10–30 % dětí v závislosti na věku, nejčastější je u kojenců. Projevuje se prodlouženým usínáním, opakovanými nočními probuzeními nebo předčasným ranním probuzením a denními příznaky, které jsou důsledkem nedostatečného spánku. Na insomnii lze pohlížet jako na symptom způsobený různými příčinami – nesprávným režimem a výchovnými přístupy, psychickými faktory, somatickým nebo psychiatrickým onemocněním nebo jinou poruchou spánku. Včasná diagnostika a léčba zabrání přechodu do chronicity a ovlivňuje kvalitu života dítěte a jeho rodiny.

Etika v pediatrii

Marná léčba a její souvislosti v rozhodování v dětském lékařství

Futile Treatment in context of decision in pediatrics

MUDr.Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 377-378

Tento článek je zamyšlením nad pojmem marné léčby a jeho souvislostmi v dětském lékařství. Jeho smyslem je představit základní obsahová rozlišení v pojmu marné léčby a zcela základně nastínit možnosti řešení konfliktů, které vyplývají z různých představ zúčastněných o tom, co v konkrétním případě marnou léčbou je, či není.

Orbis Pictus Medicus

Herpetická gingivostomatitida

MUDr.Iva Čapovová

Pediatr. praxi 2014; 15(6): 365


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.