Pediatrie pro praxi, 2015, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Pediatrie na začátku 21. století očima praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Jarmila Seifertová

Pediatr. praxi 2015; 16(1):

Přehledové články

Endokrinní orbitopatie u dětí

Thyroid associated orbitopathy in children

MUDr.Marcela Dvořáková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 12-16

Endokrinní orbitopatie je chronické oční onemocnění sdružené nejčastěji s autoimunitní reakcí proti štítné žláze charakterizované zánětem, který postihuje všechny struktury v orbitě – orbitální pojivovou a tukovou tkáň, slzné žlázy a orbitální septum. Zvětšující se objem v orbitě vede k vytlačování bulbu, k poruše venózního odtoku z orbity a ke změně elastických vlastností svalů orbity, které naopak táhnou bulbus zpět. Nejčastěji se vyskytuje u pacientů s Graves-Basedowovou chorobou, méně často u chronické autoimunitní tyreoiditidy. Výskyt endokrinní orbitopatie u dětí není tak častý jako u dospělých, formy nejsou tak závažné. Pro další...

Vliv oligosacharidů mateřského mléka na střevní mikrobiotu kojenců

Influence of human milk oligosaccharides on the gut microbiota of the newborn

Ing.Šárka Musilová, Ph.D., prof.Ing.Vojtěch Rada, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 17-19

O ochranném účinku mateřského mléka se vědělo již na počátku dvacátého století při porovnání úmrtnosti dětí kojených, která byla sedmkrát nižší než u dětí krmených kojeneckou výživou. V současné době, i přes obrovský pokrok dosažený v dětském lékařství, je stále vyšší riziko výskytu nekrotizující enterokolitidy u dětí krmených umělou výživou než u dětí kojených. Aktuální studie ukazují i rostoucí rozvoj atopie, diabetes mellitus a dětské obezity u dětí na kojenecké výživě. Z tohoto důvodu je neustále mateřské mléko a jeho jednotlivé složky předmětem zkoumání mnoha vědců. Některé mechanizmy jeho ochranných účinků nejsou dosud zcela objasněny....

Co by měl pediatr vědět o novorozenci s velmi nízkou porodní hmotností?

What a pediatrician should have to know about a very low birth weight newborn?

MUDr.Eva Dortová, doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 20-23

V tomto sdělení se autoři věnují problematice novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností pod 1 500 g. Jejich incidence byla 1,14 % v České republice v roce 2013 . Stručně jsou shrnuty principy humanizace péče o tyto pacienty, ale i novější postupy v léčbě závažných diagnóz časné i pozdní morbidity a přehled o jejich dlouhodobé prognóze. Zdůrazněn je význam kontinuity vývojové péče o tyto pacienty, která začíná na jednotkách intenzivní péče po porodu a po propuštění pokračuje spoluprací praktických lékařů pro děti a dorost a center vývojové péče, která fungují v některých regionech.

Dítě s recidivujícími frakturami - doporučení pro diagnostiku a terapii

Fractured child - recommendation for diagnostics and treatment

doc.MUDr.Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr.Ondřej Souček Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 24-27

V roce 2014 vydala Mezinárodní společnost pro klinickou denzitometrii nová doporučení pro diagnostiku osteoporózy. Tyto teze lépe a přesněji formulují vyšetřovací postupy pro děti s recidivujícími frakturami. V profylaxi dětské osteoporózy využíváme suplementaci kalciem a vitamínem D a doporučujeme dostatek fyzické aktivity, u těžších případů zasahujeme léčbou bisfosfonáty. Ostatní terapeutické možnosti (parathormon, denosumab) jsou předmětem probíhajících klinických studií.

Virové infekce a podpora imunity

Virus infections and immunity support

MUDr.Eva Daňková, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 28-32

Virové infekce vyvolané patogenními viry jsou velmi rozmanité, nejčastěji však lékaři musí čelit ve svých ambulancích virovým infekcím respiračního traktu. V případě výskytu nezvykle častých virových infekcí u dětí, se mohou praktičtí lékaři či ambulantní specialisté též pokusit o ovlivnění reaktivity imunitního systému pomocí imunomodulační terapie. Hlavními představiteli protivirových imunomodulátorů jsou Isoprinosin a Imunor. Lze však využít i imunomodulační potenciál bakteriálních imunomodulátorů. Důležitou roli nejen v protivirové imunitě má vitamin D a samozřejmě dodržování zdravého životního stylu. Rozhodně však nejúčinnější podporou...

Alergie na betalaktamová antibiotika v dětském věku

Allergy to beta-lactam antibiotics in children

MUDr.Jaromír Paukert, MUDr.Eliška Kopelentová, MUDr.Ludmila Dvořáková

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 33-36

Penicilin a ostatní betalaktamy patří k nejčastěji předepisovaným antibiotikům. Současně tvoří skupinu antibiotik, na které je nejčastěji popisována alergie. Diagnóza lékové alergie je ve většině případů stanovena empiricky, bez dalšího vyšetření. To vede k řadě chybně stanovených „alergií na penicilin“ se všemi důsledky – k používání alternativních, většinou širokospektrých antibiotik s větším množstvím nežádoucích účinků, k nárůstu rezistence a v neposlední řadě k vyšším nákladům na léčbu. Podrobné vyšetření spočívá v pečlivém rozboru anamnézy, provedení kožních testů, komplementárních laboratorních vyšetření a provokačního...

Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce - pohlavní infekce

Selected viral and bacterial infections transmitted perinatally - sexually transmitted infections

doc.RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr.Petr Prášil, Ph.D., doc.MUDr.Miloslav Salavec, Ph.D., prof.MUDr.Pavel Boštík, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 37-39

Perinatální a neonatální péče jsou velmi důležitou záležitostí zejména pro ohrožená a patologická těhotenství a perinatálně ohroženého novorozence. Perinatologie zahrnuje péči o těhotnou ženu, plod a novorozence v období viability plodu, přes období porodu a šestinedělí, resp. do časného a pozdního neonatálního období, tj. 28 dnů po narození dítěte. Obecně lze říci, že infekční onemocnění se v souvislosti s těhotenstvím přenášejí třemi možnými cestami: transplacentárně, tj. v těhotenství přes placentu, perinatálně, tj. při porodu buď aspirací plodové vody nebo inokulací infekčního agens do kůže nebo sliznice dítěte během porodu, a nebo mateřským...

Nemoc z nachlazení (Common cold) - co řekneme rodičům

Common cold - what we should say to parents

doc.MUDr.Ivan Novák, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 40-41

Článek se zabývá common cold, nemocí z nachlazení, u dětí co se týče epidemiologie, léčby doma a současných postojů k léčbě. Protože většinou lze common cold léčit doma, mohou data v článku pomoci praktickému lékaři pro děti a dorost při vzdělávání rodičů.

Sdělení z praxe

Skrotální hematom - neobvyklý příznak krvácení do nadledvin

Scrotal hematoma - an unusual sign of adrenal hemorrhage

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Tomáš Jimramovský, MUDr.Zdeňka Ráčilová, MUDr.Tomáš Kadlčík, MUDr.Magdalena Rohanová, MUDr.Linda Skutková

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 42-44

Krvácení do nadledvin je v novorozeneckém období relativně vzácné. Ve většině případů bývá toto krvácení asymptomatické a je diagnostikováno náhodně. Uvádíme novorozence s pravostranným skrotálním hematomem, na základě jehož přítomnosti vzniklo podezření na krvácení do nadledvin. To bylo prokázáno ultrazvukovým vyšetřením na kontralaterální straně ve vztahu k hematomu skrotálnímu. U novorozenců s otokem/hematomem šourku nebo s barevnými změny v ingvinoskrotální oblasti je vhodné pamatovat, že tyto nálezy mohou být asociovány s krvácením do nadledvin.

Nepoznaná vrozená srdeční vada u pacientky s Turnerovým syndromem a její důsledky

During childhood unrecognized congenital heart defect in patient with Turner syndrome, and its implications

MUDr.Eva Klásková, MUDr.Zbyněk Tüdös, Ph.D., MUDr.Sabina Kaprálová, doc.MUDr.Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 45-47

Vrozené srdeční vady jsou přítomny přibližně u 50 % pacientek s Turnerovým syndromem (TS). Bikuspidální aortální chlopeň, koarktace aorty, dilatace ascendentní aorty a arteriální hypertenze představují významné rizikové faktory pro život ohrožující disekci a rupturu aorty. Autoři diskutují význam podrobného kardiologického vyšetření včetně magnetické rezonance srdce u nositelek TS a nezbytnost celoživotního sledování zkušeným kardiologem, poukazují na vysokou mateřskou mortalitu a morbiditu v těhotenství. Zároveň prezentují kazuistiku ženy s TS s výše zmíněnými, v dětství nediagnostikovanými vrozenými srdečními vadami, která podstoupila léčbu...

Izolovaná aplazie červené řady způsobená adnátní infekcí parvovirem B19

Pure red cell aplasia caused by congenital parvovirus B19 infection

MUDr.Kateřina Hurtová, MUDr.Daniela Procházková

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 48-50

Infekce parvovirem B19 probíhá v dětském věku nejčastěji pod obrazem páté nemoci (erythema infectiosum), v dospělosti je často původcem artralgií a kožního exantému. Přenos je možný respiračními sekrety, krevními deriváty nebo vertikálně z matky na plod. Infekce plodu parvovirem B19 může odeznít spontánně, na druhé straně může být příčinou závažné fetální morbidity i mortality. Proto je třeba na parvovirovou infekci myslet ve všech případech neimunního hydropsu plodu a u erytroblastopenie diagnostikované v novorozeneckém a časném kojeneckém období. Je prezentována kazuistika chlapce s kongenitální aplastickou anémií způsobenou infekcí parvovirem B19.

Pro sestry

Úloha sestry v péči o pacienta s mononukleózou

The Role of a Nurse in Care of a Patient with Mononucleosis

Bc.Soňa Lažanská, Mgr.Alena Machová

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 59-61

Infekční mononukleóza je v České republice poměrně rozšířené virové infekční onemocnění. Na vzniku infekce se v 80 % podílí virus Epstein-Barrové, vzácněji cytomegalovirus. Tuto infekci prodělá během života prakticky každý jedinec, ale u většiny proběhne skrytě. Za zdroj nákazy můžeme považovat nemocného jedince nebo i zdravého jedince, který je zdráv, ale vylučuje virus. Nejčastěji se nakazí děti a mladiství, starší lidé ojediněle. V péči o klienta hraje podstatnou roli sestra. Musí mít o této nemoci dostatek vědomostí a znát správný postup všech výkonů, se kterými při diagnostice a léčbě infekční mononukleózy přijde do styku. Důležitá je...

Klinickoradiologická diagnóza

Infekce Bartonella henselae jako příčina jednostranné epitrochleární hnisavé nekrotizující granulomatózní lymfadenitidy

Bartonella henselae infection as a cause of unilateral epitrochlear suppurative necrotizing granulomatous lymphadenitis

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Katarína Procházková, doc.MUDr.Dagmar Pospíšilová, Ph.D., MUDr.Tomáš Malý, Ph.D., MUDr.Lucie Tučková, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 51-53

Prezentujeme kazuistiku jinak zdravé 14leté dívky s jednotýdenní anamnézou kožní léze doprovázené jednostrannou epitrochleární a axilární lymfadenopatií. Pacientka neměla žádné systémové onemocnění a antibiotická léčba amoxicilinem a gentamicinem nevedla ke zlepšení. Vyšetření levé epitrochleární oblasti prokázalo zarudnutí kůže nad bolestivou fluktuující lymfatickou uzlinou velikosti 2 × 2 cm. Dívka přiznala častý kontakt s koťátkem a vzpomněla si, že mohla být asi týden před zjištěním rezistence poškrábaná na levé paži. Pacientka podstoupila chirurgickou drenáž po exstirpaci uzliny a léčbu doxycyklinem s klinickým zlepšením. Infekce Bartonella...

Ve zkratce

Onemocnění nehtů - která řeší pediatr a která dermatolog?

Nail diseases - treated by pediatrician or dermatologist?

MUDr.Jana Čadová

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 56-58

Dotazy rodičů na poruchy nehtů bývají velmi časté v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost i v ordinaci dermatologa, přestože nejsou hlavním důvodem návštěvy lékaře. Velmi často jde o postižení přechodná, spontánně odeznívající, ale někdy mohou být součástí jiných kožních či systémových onemocnění. Správná diagnóza je klíčem k určení prognózy a nastavení adekvátní léčby. Článek uvádí časté i vzácnější poruchy nehtů dětského věku.

Právo v medicíně

Úskalí poučení pacienta sestrou

Pitfall of edification by nurse

JUDr.Šárka Špeciánová

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 62-63

Poučení pacienta o onemocnění a léčebném postupu jsou mnohdy jedinými informacemi, na základě kterých se pacient rozhoduje, zda podstoupí určitý zákrok či nikoliv. K tomu, aby se pacient relevantně rozhodl a měl tak možnost podepsat řádný informovaný souhlas, potřebuje dostatek informací, které je třeba, aby mu byly řádně sděleny. V praxi se setkáváme s nejrůznějšími situacemi, které mohou vyústit do situace vedoucí ke stížnosti pacienta či podání občanskoprávní žaloby. Cílem tohoto článku je nastínit možná úskalí poučení zdravotní sestrou.

Orbis Pictus Medicus

Pes cavus

MUDr.Dominika Cvalínová, MUDr.Veronika Schwarzová, MUDr.Eva Sládková, MUDr.Kateřina Pizingerová, Ph.D., MUDr.Věra Amblerová, MUDr.Radka Jaklová, MUDr.et Ing.Radek Tupý, MUDr.Pavel Hořák, prof.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 54-55

Firemní informace

Dítě s postižením v ordinaci pediatra - a co dál?

Marcela Dohnalová

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 64

Pět let pro pneumokoky

MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová,

Pediatr. praxi 2015; 16(1): 65-66


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.