Pediatrie pro praxi, 2015, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Lze motivovat dnešní děti k trávení volného času bez počítače?

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(2):

Přehledové články

Sdružená autoimunitní onemocnění v dětském věku

Associated autoimmune diseases in childhood

MUDr.Renata Pomahačová, Ph.D., prof.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D., MUDr.Petra Paterová, MUDr.Karel Fiklík, MUDr.Jan Schwarz, MUDr.Václav Lád, MUDr.Eva Skalická, MUDr.Zdeňka Černá, MUDr.Jana Zamboryová

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 78-81

Existuje koincidence systémových, orgánově specifických a orgánově lokalizovaných autoimunitních onemocnění, která se mohou sdružovat do autoimunitního polyglandulárního syndromu. Mezi nejčastější autoimunitní endokrinopatie patří autoimunitní tyreopatie a diabetes mellitus 1. typu. U pacientů s jinou autoimunitní chorobou a v rizikových rodinách s výskytem autoimunitních chorob by měla být juvenilní lymfocytární tyreoiditida, jako nejčastější autoimunitní choroba, cíleně vyhledávána. U pacientů s více autoimunitními chorobami doporučujeme sledovat vývoj orgánově specifických autoprotilátek k odhalení preklinické fáze život ohrožující endokrinopatie,...

Akutní průjmy u dětí

Acute diarrhea in children

MUDr.Helena Ambrožová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 82-85

Průjmová onemocnění patří u dětí k nejčastějším infekčním onemocněním. V České republice bylo v r. 2013 hlášeno bez ohledu na věk více než 45 000 případů průjmových onemocnění (EPIDAT), v etiologii dominovaly kampylobaktery (18 389 případů) a salmonely (10 280 případů). U dětí jsou nejčastějším etiologickým agens rotaviry. V článku jsou uvedeny obvyklé klinické obrazy a diagnostické a terapeutické možnosti střevních infekcí.

Současnost odmítání očkování v České republice

Present Refusal of Vaccination in the Czech Republic

prof.MUDr.Vladimír Bencko, DrSc., prof.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 86-88

Vakcinace představuje jeden z nejvýznamnějších úspěchů na poli předcházení infekčním nemocem, které ještě v 19. století představovaly jednu z nejčastějších příčin smrti u nás v Evropě a dosud v rozvojovém světě jsou významnou příčinou úmrtnosti zejména dětské populace. Očkování patří k nemnoha aktivitám v oblasti předcházení nemocem splňujícím všechny podmínky, kladené současnou medicínou „založenou na důkazu“ a jeho zpochybňování patří k módním, ale naprosto nežádoucím fenoménům postmoderní společnosti zdůrazňující svobodu v rozhodování jednotlivce bez nezbytného vyvážení jeho povinnostmi a odpovědností, ve smyslu principu solidarity...

Atopický ekzém - teorie i praktické rady

Atopic dermatitis - theory and practical guidelines

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 89-96

Atopický ekzém je velmi časté onemocnění. Nejčastěji se vyskytuje u kojenců a malých dětí. V článku jsou popsány epidemiologie, etiopatogeneze, klinický obraz a léčba atopické dermatitidy. Je zdůrazněno, že ani nejúčinnější léky nedokáží odstranit vrozený sklon k nemoci, který přetrvává celý život. Je však možné při pečlivém dodržování preventivních a léčebných opatření odhojit příznaky onemocnění a tím dostat průběh ekzému pod kontrolu. K dlouhodobému zvládání atopické dermatitidy patří tedy prevence včetně režimových opatření, pravidelná a individualizovaná péče o kůži a dobrá spolupráce mezi pacientem a jeho lékařem. Zásadním předpokladem...

Přínos moderní genetiky pro pediatrickou praxi

The utility of modern diagnostic genetic methods in clinical pediatrics

MUDr.Andrea Hladíková, Ph.D., RNDr.Alfons Balcar, Mgr.Dita Černá

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 98-102

Ke standardním postupům při molekulárně genetických analýzách biologického materiálu se postupně i v pediatrické genetické praxi zavádí metoda sekvenování nové generace (NGS) a mikroarray techniky. Ve srovnání s klasickou „cílenou“ genetickou indikací zaměřenou na konkrétní část DNA tyto metody přinášejí možnost detekce celého lidského genomu s vysokým rozlišením, čím se rozšiřuje potenciál objevení genetické příčiny různých klinických diagnóz. Analýza chromozomů pomocí techniky mikroarray (CMA) představuje moderní diagnostickou metodu, ktera umožňuje odhalit genomické abnormality týkající se široké škály poruch psychomotorického...

Jaký a jak silný UV filtr na cestách?

What sunscreen and how strong should be applied when travelling?

MUDr.Radek Litvik

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 103-106

Fotoprotekce lidské kůže prostřednictvím sunscreenů je tradičně soustředěna na ochranu kůže před akutním (např. spálení sluncem) a chronickým (např. kožní nádory a fotoageing) poškozením kůže v souvislosti s expozicí ultrafialovému záření (UVB a UVA). Sunscreeny poskytují účinnou ochranu kůže v celém spektru ultrafialového záření.

Probiotika v pediatrii, co je prokázané a co dosud není

Probiotics in pediatrics, what is proven and what is not yet confirmed

prof.MUDr.Jiří Nevoral, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 108-112

Probiotika se stala velmi populární během posledních dvou desetiletí pro schopnost měnit složení komenzálních mikrobiot a ovlivňovat epiteliální a imunologickou odpověď hostitele. Podávání probiotik se ukazuje jako slibné v určitých klinických situacích, u kterých bylo nalezeno odchylné složení střevního mikrobiomu. Článek podává informaci o prevenci a léčbě některých onemocnění probiotiky, jako jsou akutní infekční průjmová onemocnění, nekrotizující enterokolitida, dráždivý tračník, prevence alergických onemocnění. Závěry vycházejí z metaanalýzy kvalitních randomizovaných dvojitě zaslepených a placebem kontrolovaných studií, které jediné mohou...

Sdělení z praxe

Empyém slzného vaku při infekční mononukleóze

Lacrimal sac empyema in the coincidence with infectious mononucleosis

MUDr.Jakub Syrovátka, MUDr.Michaela Syrovátková, MUDr.Ivan Kalivoda

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 114-115

Autoři popisují kazuistiku 12leté dívky se vzácnou koincidencí infekce EBV a empyému slzného vaku, která pravděpodobně vzniká pomnožením viru v nosní sliznici s otokem slzných cest a následnou ascendentní, bakteriální superinfekcí. Typický otok v oblasti mediálního očního koutku a dolního víčka, nepřítomnost sinusitidy a nález na CT, vedl ke stanovení správné, vzácné diagnózy místo zpočátku předpokládané sinogenní orbitocelulitidy. Po chirurgické drenáži abscesu provedené v analgosedaci, došlo k rychlému zhojení s plnou restitucí funkce slzných cest.

Pertuse - stále aktuální hrozba

Pertussis - current actual threat

MUDr.Martin Gregora

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 116-117

Výskyt onemocnění černým kašlem u dětí má ve světě v posledním desetiletí vzrůstající tendenci. Tento fakt má více příčin. Mezi hlavní z nich patří pokles hladiny protilátek v řádu několika let po očkování a relativně mírný, a proto často nepoznaný průběh této nemoci u dospívajících a dospělých, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy neočkovaného kojence. Pro něho je pertuse závažným, život ohrožujícím stavem.

Psychosociální stres u gastroduodenálního vředu v dětství: déjà vu?

Psychsocial stress in childhood gastroduodenal ulcer: déjà vu?

MUC.Hana Jugová, MUDr.Marie Véghová-Velgáňová, Mgr.Jarmila Potomková, Ph.D., prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 118-120

Bylo nashromážděno mnoho důkazů, že infekce zapříčiněná Helicobacter pylori a nesteroidní analgetika jsou hlavními faktory podílejícími se na vzniku vředové nemoci žaludku a dvanáctníku. Autoři referují o 12letém chlapci s recidivami vředové nemoci žaludku a dvanáctníku zapříčiněnými infekcí Helicobacter pylori. Autoři diskutují spojitost mezi vředovou nemocí žaludku a dvanáctníku a silným psychosociálním stresem doprovázeným bolestmi hlavy (rozvod rodičů, konflikty v rodině), který si sám tlumil nekontrolovaným podáváním nesteroidních analgetik.

Těžká oboustranná nedoslýchavost u dítěte s výbavnými otoakustickými emisemi

Severe bilateral sensorineural hearing loss in child after passing the newborn hearing screening using otoacoustic

MUDr.Karol Zeleník, Ph.D., MUDr.Debora Jančatová, MUDr.Martin Formánek, prof.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 121-123

Autoři prezentují kazuistiku dítěte, u kterého byly při screeningu sluchu po narození výbavné otoakustické emise (OAE). Ve věku 2 let rodiče pozorovali, že dítě nereaguje na zvuky a nerozvíjí se řeč. Rodiče se opakovaně dožadovali objektivního vyšetření sluchu, praktický lékař však podezření rodičů na poruchu sluchu bagatelizoval. Oboustranná těžká nedoslýchavost pak byla diagnostikována až ve 3 letech. V diskuzi jsou rozebrány nejčastější příčiny poruchy sluchu u dětí, které měly v rámci novorozeneckého screeningu sluchu OAE výbavné. Je zdůrazněno, že i pokud jsou po narození OAE výbavné, nemusí to znamenat, že dítě zcela jistě slyší nebo...

Pro sestry

Specifika hodnocení a zajištění kriticky nemocného dítěte

Specifics of examining and securing of a critically ill child

Bc.Libuše Simulíková

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 127-129

Je důležité si uvědomit, že děti jsou jiné. Jsou jiné fyzicky, psychicky i emocionálně. Mají nevyzrálý respirační a kardiovaskulární systém. Dítě má méně rezerv, než dospělý a může u něho dojít mnohem rychleji k dekompenzaci. Dítě začínáme hodnotit okamžitě při prvním kontaktu. Vizuálně hodnotíme barvu kůže a sliznic, prokrvení a teplotu, úroveň aktivity, schopnosti odpovědi na stimuly. Hodnotíme stav vědomí, dýchání, srdeční činnost a to jak metodami neinvazivními, tak i metodami invazivními, při nichž dochází k porušení kožního krytu a kontaktu monitorovacích čidel s tělními tekutinami, vydechovanými plyny nebo tkáněmi nemocného. Naším cílem...

Klinickoradiologická diagnóza

Folikulární adenom štítné žlázy s cystickou degenerací u čtrnáctileté dívky

Folicular adenoma of thyroid gland with cystic degeneration in a 14-year-old girl

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Jitřenka Venháčová, MUDr.Marie Gaierová, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 124-126

Cystoidní uzly štítné žlázy mají u dětí a adolescentů nižší prevalenci, ale maligní jsou častější než u dospělých. Ultrazvuk štítné žlázy je užitečný, zejména při navigaci punkce tenkou jehlou pro dosažení optimálních výsledků, ale v současné době jej není možné použít pro finální rozhodnutí o benigní nebo maligní povaze uzlu. Prezentujeme čtrnáctiletou dívku s pětiměsíční anamnézou zvětšení levého laloku štítné žlázy, které se klinicky prezentovalo hmatatelnou solitární rezistencí o velikosti 3 × 2 cm. Ultrazvuk štítné žlázy ukázal zvětšení jejího levého laloku se solitárním cystoidem velikosti 30 × 25 mm. Dopplerovské vyšetření prokázalo...

Komentáře

Kde končí svoboda a začíná povinnost v očkování?

Where does freedom end and responsibility begin in terms of vaccination?

MUDr.Petr Havlíček, Hana Kotoučková, DiS.

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 130-131

Každý může mít vlastní názor, zda je dobré očkovat a je-li postup v rozporu s Vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem obhajitelný či omluvitelný. Lze omluvit takový postup právem na svobodu rodičů nebo je sám o sobě nelegitimní a nemravný a poškozuje právo dítěte na zdraví? Nicméně z nedodržování této vyhlášky pramení mimo jiné pokles kolektivní imunity společnosti proti preventabilním onemocněním, čímž je zvýšeno riziko nákazy i těch, kteří nemohou být ze zdravotních důvodů očkováni. Zamysleme se nad tím, jak minimalizovat naše úsilí, časovou, psychickou a emoční zátěž při diskuzích s odmítači a alternativci očkování a být při tom maximálně...

Orbis Pictus Medicus

Novorozenec - nález fyziologický a nález abnormální

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Dana Dostálková, MUDr.Lenka Mičínová Sáblíková, MUDr.Magdalena Rohanová

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 113

Firemní informace

Vakcinace proti rotavirovým infekcím - aktuální situace

Rotavirus vaccination - current situation

MUDr.Renata Kračmarová

Pediatr. praxi 2015; 16(2): 132-133

Do ledna 2015 zařadilo rotavirové vakcíny do národních očkovacích programů 75 států. Zavádění plošné vakcinace v Evropě je ve srovnání s Amerikou pomalejší, od roku 2006 se doposud připojilo k rutinní vakcinaci 11 států evropského regionu WHO. Další státy včetně České republiky vydaly národní doporučení k očkování.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.