Pediatrie pro praxi, 2015, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Jiří Halbrštát

Pediatr. praxi 2015; 16(3):

Přehledové články

Péče o podrážděnou kůži v létě - volně dostupné prostředky

Care of irritated skin in the summer: over-the-counter products

MUDr.Kateřina Fajkošová

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 79-82

Dermatitis contacta iritativa je pojem zahrnující zánětlivé projevy, vznikající působením toxické noxy na kůži. Během života potká každého. Při akutním průběhu se často dá zvládnout volně dostupnými prostředky, kterých je na trhu nepřeberné množství. Zejména při chronickém průběhu může docházet k senzibilizaci na mnohé látky a původně iritační dermatitida se pak mění v alergickou. Onemocnění může být komplikované bakteriální či virovou infekcí. Pak je už vhodné, aby péči vedl dermatolog.

Co je nového v dětské diabetologii?

What is new in pediatric diabetology?

doc.MUDr.Štěpánka Průhová, Ph.D., MUDr.Barbora Obermannová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 146-149

Výzkum v dětské diabetologii přináší některé novinky použitelné v klinické praxi. Patří mezi ně větší využívání inzulinových analog, flexibilní systém dávkování inzulinu podle potřeb dětských pacientů, možnost kontinuální monitorace glykémií při léčbě inzulinovou pumpou a změna některých dietních doporučení. Článek shrnuje aktuální reálné možnosti léčby dětských pacientů s diabetem u nás.

Zdravotní a psychosociální komplikace obezity u dětí a dospívajících

Health and psychosocial consequences of obesity in children and adolescents

MUDr.Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D., RNDr.Hana Zamrazilová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 150-153

Obezita je onemocnění ovlivňující téměř každý tělesný systém, včetně kardiovaskulárního, gastrointestinálního, muskuloskeletálního, endokrinního, reprodukčního a respiračního. U obézních jedinců se manifestují mnohá onemocnění, od častěji pozorovaných (hypertenze, dyslipidémie, porušená glukózová homeostáza s rozvojem cukrovky 2. typu, nealkoholická jaterní steatóza, obstrukční spánková apnoe, skluz proximální epifýzy femuru, astma, syndrom polycystických ovárií), po méně běžné (Blountova choroba, pseudotumor cerebri). Děti a dospívající s nadměrnou tělesnou hmotností se řadí mezi vysoce rizikovou skupinu vzhledem k výskytu výše zmíněných komplikací...

Klíšťata a rizika přenosu nákaz z matky na plod a dítě

Tick-borne disease transmission risks between mother and fetus/child

RNDr.Helena Nejezchlebová, Ph.D., Bc.Kristína Bečárová, doc.RNDr.Alena Žákovská, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 154-155

Cílem příspěvku je podat přehled informací o rizicích přenosu nákazy z těhotné nebo kojící matky na plod/dítě u vybraných onemocnění, jejichž jsou klíšťata vektorem: lymská borrelióza, lidská granulocytární anaplasmóza a klíšťová encefalitida. V případě lymské borreliózy transplacentární přenos nelze u člověka vyloučit, o přenosu mateřským mlékem není dostatek informací. U lidské granulocytární anaplasmózy rizika v těhotenství pravděpodobně jsou, ale není o nich dostatek informací, stejně tak o rizicích přenosu během kojení. O přenosu klíšťové encefalitidy prostřednictvím lidského mateřského mléka v literatuře nenacházíme důkazy, pouze je obecné...

Abnormální události v noci u dětí

Abnormal nocturnal events in children

MUDr.Katalin Štěrbová

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 156-159

Kvalitní spánek je nezbytný pro správný vývoj dítěte. Vývojem se spánek mění, a proto i problémy se spánkem mají různé projevy závislé na věku. Noční události mohou být ojedinělé či chronické, a pak je nutné vyšetření a zvážení terapie.

Význam kontinuity v péči o nedonošené a rizikové novorozence

The importance of continuity in the care for premature and risk infants at NICU and during follow-up

MUDr.Lucie Bejstová, doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D., MUDr.Eva Dortová, MUDr.Martin Matas

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 160-162

Snahou je navázat kontakt s rodiči budoucích pacientů ještě před předčasným porodem nedonošeného dítěte. Péče pokračuje při hospitalizaci dítěte, během níž jsou rodiče zapojováni do aktivit v rámci vývojové péče. Pak navazuje dlouhodobé sledování dětí po propuštění v Centru vývojové péče (CVP), které je součástí oddělení, a aplikace metod individualizované vývojové péče. Buduje se pomyslný most mezi odborníky pracujícími v nemocnici, praktickými lékaři a organizacemi poskytujícími speciální služby (například střediska rané péče).

Výživa jako prevence alergických onemocnění

The growing worldwide burden of allergic diseases has been defined as the allergy epidemic

MUDr.Eliška Kopelentová, MUDr.Eva Vernerová

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 163-166

Celosvětový nárůst prevalence alergických onemocnění bývá označován jako epidemie alergie. Alergická onemocnění představují významnou socioekonomickou zátěž, a proto je vynakládáno velké úsilí v hledání preventivních strategií. V současnosti je Evropskou akademií alergologie a klinické imunologie (EAACI) doporučováno v rámci primární prevence výlučné kojení v prvních 4–6 měsících života. V době těhotenství a laktace není doporučováno žádné dietní opatření. Pokud kojení není možné, je mateřské mléko u dětí rizikových z hlediska rozvoje alergie, nahrazováno v prvních 4 měsících života hypoalergenní kojeneckou formulí. U dětí bez rizika...

Nové možnosti léčby orální kandidózy u dětí pomocí magistraliter připravovaných léčiv

New options for treating oral candidiasis in children by using compounded medications

PharmDr.Zbyněk Sklenář, Ph.D., MBA, MUDr.Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA, MVDr.Mgr.Kateřina Horáčková

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 168-171

Léčba orální kandidózy u novorozenců a kojenců je stále aktuálním problémem. Donedávna se toto onemocnění terapeuticky nejčastěji řešilo hlavně použitím magistraliter připravovaných léčivých přípravků do dutiny ústní obsahujících nespecificky působící antimykotika. Orální gely a suspenze obsahující specifické antimykotikum nejsou sice v ČR registrované, avšak v průběhu posledních pěti let došlo k obohacení portfolia pro individuální přípravu substancemi nystatinu a mikonazolu, které lze s úspěchem pro léčbu orální kandidózy u novorozenců, kojenců, dětí i dospělých použít. Příspěvek si klade za cíl seznámit lékaře s možnostmi léčby orální kandidózy...

Sdělení z praxe

Úrazy u dětí v ORL oblasti

Child injury of head and neck

MUDr.Klára Perceová, Ph.D., MUDr.Gabriela Forstová, Šárka Samuelová

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 176-178

Cíl: Statistické zpracování nejčastějších úrazů v ORL oblasti. Retrospektivně byl hodnocen soubor 3 778 pacientů, ve stáří 0–19 let, ošetřených na KDORL FN Brno v období 01/2005 až 12/2013. Výsledky: Do souboru bylo zařazeno 3 778 pacientů ošetřených pro úraz v ORL oblasti. V souboru bylo 62 % chlapců a 38 % dívek. Z celkového počtu ošetřených pacientů, bylo 58 % dětí předškolního věku. Nejvíce úrazů se stalo v domácnosti, což tvořilo až 51 % všech úrazů, nejčastěji příčinou úrazu byl pád. Dalším parametrem, který se hodnotil, bylo rozdělení podle diagnóz. Zde bylo zjištěno, že nejčastější diagnózou je povrchní poranění rtu a dutiny...

Bartterův syndrom - klinicko-genetická analýza

Bartter syndrome - clinical genetic analysis

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., prof.Hae II Cheong, M.D., MUDr.Adéla Holeszová, MUDr.Zdeňka Ráčilová, MUDr.Denisa Pavlovská, MUDr.Dana Dostálková, MUDr.Jiří Štarha, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 179-182

Bartterův syndrom je označení pro vrozené tubulopatie provázené zvýšenými močovými ztrátami solí. Hypokalémie, metabolická alkalóza, hyperreninémie, hyperaldosteronizmus a normální krevní tlak jsou konstantními nálezy tohoto syndromu. Patogenetickým podkladem onemocnění je porucha transportních systémů ve vzestupném raménku Henleovy kličky nebo v distálním tubulu. Prognózu Bartterova syndromu určuje zejména včasná diagnostika a léčba a proto by i dětští lékaři měli mít povědomí o této, byť vzácné nosologické jednotce. Autoři popisují vlastní zkušenosti s diagnostikou a léčbou pacientů s Bartterovým syndromem.

Metody preventivního vyšetřování zraku se zaměřením na screening refrakčních vad u dětí přístrojem Plusoptix

Preventive methods of screening examinations of refractive errors in children Plusoptix device

MUDr.Lenka Pražáková, MUDr.Anna Zobanová, MUDr.Pavel Rezek CSc., Ing.Petr Novák Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 183-186

Cílem práce je zhodnotit možnosti screeningového vyšetření refrakčních vad u dětí přístrojem Plusoptix. Do hodnocení bylo zařazeno 232 děti od 6 měsíců věku do 36 měsíců (3 let), odeslané do dětské oční ambulance nemocnice Kolín po vyšetření na přístroji Plusoptix. V našem souboru porovnáváme hodnoty refrakce z vyšetření přístrojem Plusoptix a hodnoty refrakce naměřené v cykloplegii skiaskopickou metodou. Zaměřili jsme se na zrakovou ostrost a její souvislost s refrakční vadou. Závěrem shrnujeme výskyt patologických diagnóz v tomto souboru.

Intrakraniální krvácení u donošeného novorozence - vše nebo nic

Intracranial hemorrage in full - term newborn - all or nothing

MUDr.Magdalena Rohanová, MUDr.Dan Wechsler, MUDr.Lia Elstnerová, MUDr.Zdeněk Mackerle, MUDr.Ivana Červinková

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 187-188

Intrakraniální krvácení bývá poměrně častou poporodní komplikací a podílí se tak významně na novorozenecké morbiditě a mortalitě. Vyskytuje se u novorozenců narozených v termínu, ale ještě častěji u předčasně narozených novorozenců. Důležité je krvácení včasně diagnostikovat, což není vždy lehké, protože u velké části dětí může probíhat asymptomaticky. Nezastupitelnou roli pro diagnózu mají zobrazovací metody.

Pro sestry

Herní terapie v českých nemocnicích

Play therapy in Czech hospitals

Mgr.Eva Hlaváčková, Ph.D., Mgr.Jana Urbanová, Mgr.Jana Škvrňáková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 198-200

Herní terapie je metoda, jejímž úkolem je zbavit dítě strachu z hospitalizace, seznámit ho s nemocničním prostředím a získat ke spolupráci. Cílem výzkumu bylo zmapovat situaci herní terapie na dětských odděleních v České republice. Metoda: Bylo použito kvantitativně-kvalitativní šetření. Kvantitativní šetření proběhlo formou nestandardizovaného 16položkového dotazníku, který byl rozeslán poštou vedoucím sestrám všech zjištěných dětských oddělení v ČR. Kvalitativní šetření bylo realizováno formou polostrukturovaného rozhovoru a pozorování ve 4 vybraných zdravotnických zařízeních. Ze 78 oddělení, která se zúčastnila našeho výzkumu, používá...

Klinickoradiologická diagnóza

Klinická variabilita spolknutých cizích těles v dětském věku

Clinical variety of ingested foreign bodies in childhood

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 193-196

Náhodné požití cizích těles je obecným celosvětovým pediatrickým problémem. Typ požitého cizího tělesa, jeho anatomická lokalizace a čas do klinické prezentace, jsou významnými faktory, které ovlivňují, jak bude dítě léčeno. Uvádíme různorodé typy požitých cizích těles a upozorňujeme také na odlišnosti a podobnosti v jejich léčebných plánech.

Ve zkratce

Poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek a jejich léčba

Disorders of the menstrual cycle adolescent girls and treatment

MUDr.Zuzana Hodická, Ph.D., MUDr.Ingrid Rejdová, MUDr.Jana Kadlecová

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 189-192

Menstruační cyklus je sled pravidelně se opakujících změn řízený osou hypotalamus – hypofýza – ovarium a jejich zpětnou vazbou. Je projevem správné funkce zdravých rodidel. Průměrná délka fyziologického menstruačního cyklu je 28 dní. Poruchy menstruačního cyklu je možné dělit do několika skupin na základě poruch morfologických, funkčních nebo dle lokalizace poruchy. Při podezření na poruchu mentruačního cyklu je vždy důležité podrobné gynekologické vyšetření, následně nasazení adekvátní terapie a prevence recidiv.

Informace

Aktuální legislativní změny v předepisování lázeňské léčebné péče pro děti a dorost

Legislative changes in prescribing spa medical care for children and adolescents

MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, MUDr.Jiří Leisser, MUDr.Tetřevová Lenka

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 203-205

Lázeňská léčba je vedle nemocniční a ambulantní péče součástí dlouhodobého léčebného programu řady onemocnění a vytváří ucelený léčebný systém. Koncem uplynulého roku došlo k legislativním změnám, které upravily podmínky poskytování lázeňské péče. Základní legislativní normou je nyní zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Můžeme změnit nešvary ve výživě dětí časného věku?

Can we change the nutrition ills of infants and toddlers?

MUDr.Zlatko Marinov

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 206-208

V současné době se běžná obezita stala nejzávažnějším zdravotním problémem naší civilizace. Obezita je jako jediná z civilizačních onemocnění vidět na první pohled a zosobňuje selhání životního stylu s řetězícími se zdravotními následky. Klíčové postavení smyslu plné prevence civilizačních onemocnění náleží především prevenci dětské obezity. Nadváha obézních dětí začíná v 80 % do 3 let věku a až posléze je následována dalšími členy domácnosti, kteří sdílejí totožné obezitogenní prostředí. Není žádným překvapení, že v časném dětství se na rozvoji nadváhy podílí především alimentární složka a ne hypomobilita, která je v současné době stěžejním...

Orbis Pictus Medicus

Bolest nohy - Köhlerova nemoc

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Jaroslava Bajerová, MUDr.Zdeňka Ráčilová

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 197

Pohled do historie medicíny

Hippokrates z Kósu - zakladatel moderní medicíny

Hippocrates of Cos - a founder of modern medicine

PhDr.Mgr.Přemysl Hanák, OPraem., doc.PhDr.Kateřina Ivanová, Ph.D., Mgr.Jarmila Potomková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(3): 201-202

Hippokrates z Kósu položil základy klinické medicíny a shrnul dosavadní lékařské poznatky. Jeho zásadním počinem bylo stanovení etického rámce lékařského povolání. Je považován za zakladatele moderní lékařské vědy. Hippokrates při léčbě vycházel z přírodovědných poznatků a teorie rovnováhy čtyř tělesných tekutin. Jeho nejvýznamnějším dílem je Corpus hippocraticum. Nejznámějším deontologickým spisem je tzv. Hippokratova přísaha.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.