Pediatrie pro praxi, 2015, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Jahodové blues

Jana Kučerová

Pediatr. praxi 2015; 16(4):

Přehledové články

Akné z pohledu pediatra

Acne from perspective of pediatrician

MUDr.Jan Štěpán

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 21-24

Akné vulgaris představuje jedno z problémových onemocnění, se kterými se dermatolog nebo pediatr v běžné praxi setkávají. Vyskytuje se v nejrůznějších věkových kategoriích a má celou řadu podob. Pro pacienta je klíčovým bodem nejen správná volba terapie, ale i nalezení účinné mezioborové spolupráce, bez které si lze maximální úspěch jen těžko představit. Nestojíme totiž jen před problémem lokálního kožního nálezu, ale před komplexem potíží, které toto multifaktoriální onemocnění mazových žláz a přilehlé kůže pacientům přináší. Rovina estetických problémů a sociálně psychologická je mnohdy tíživější než samotné onemocnění z pohledu klinického.

Vitamin D v dětství a dospívání - pět okruhů působnosti

Vitamin D in childhood and adolescence - five spheres of influence

MUDr.Božena Kalvachová, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 221-223

Biologicky aktivní metabolit vitaminu D, steroidní hormon kalcitriol, má v organizmu řadu úloh. Antirachitický účinek je znám téměř sto let, mechanizmus působení byl objasněn později. Tento systémový regulační vliv kalcitriolu na kalciumfosfátový metabolizmus chápeme jako okruh prioritní. Lokální tvorba a místní tkáňové působení kalcitriolu po vazbě na buněčné jaderné receptory (endokrinní mikrosystémy) podmiňují další okruhy působnosti: imunomodulaci, metabolické reakce, vývoj a funkčnost mozku, fetální programování. Péče o dostatek substrátu pro tyto mikrosystémy u vyvíjejícího se a rostoucího organizmu představuje možnou prevenci a léčbu...

Anafylaxe u dětí - praktické doporučení

Anaphylaxis in children - a practial recommendation

doc.MUDr.Vít Petrů, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 224-226

Anafylaxe je akutní potenciálně život ohrožující syndrom s multisystémovými projevy způsobenými rychlým uvolněním prozánětlivých mediátorů. Významnějším spouštěčem anafylaxe u dětí jsou potraviny (mléko, vajíčko, mouka, sója, arašídy, ryby a další). U nemocných postižených anafylaxí jsou přítomny symptomy kožní, respirační, kardiovaskulární a gastrointestinální. Intramuskulárně podaný adrenalin v autoinjektoru je základním léčebným opatřením. Beta-2 agonisté, antihistaminika a kortikosteroidy jsou léky druhé nebo třetí linie a mohou být účinné při léčbě kožních a respiračních příznaků. Protože po vyřešení akutního stavu se může objevit druhá...

Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce - 2. část: Herpetické viry

Selected viral and bacterial infections transmitted perinatally - part three, herpetic viruses

doc.RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr.Petr Prášil, Ph.D., doc.MUDr.Miloslav Salavec, Ph.D., prof.MUDr.Pavel Boštík, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 227-230

Infekce plodu a novorozence ovlivňují jak perinatální mortalitu, tak morbiditu. Mohou vyvolávat předčasné porody, jsou příčinou celé řady vrozených vývojových vad, stejně jako orgánových postižení různého stupně. Následující text diskutuje problematiku perinatálních infekcí způsobenou lidskými herpetickými viry.

Techniky vybavování a interpretace fyziologické doby výbavnosti u vybraných primitivních reflexů

Methods of elicitation and interpretation of normal period of elicitation of selected primitive reflexes

Mgr.Martina Šlachtová, Ph.D., Bc.Martina Stepaňuková

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 231-233

Vyšetření primitivních reflexů je nedílnou součástí diagnostiky psychomotorického vývoje spolu s vyšetřením spontánní motoriky a posturální reaktibility dítěte. Článek se zabývá problematikou metodiky a interpretace vyšetření vybraných primitivních reflexů.

Diagnostika a léčba infekce močových cest u dětí z pohledu současných poznatků

The current view of the diagnosis and management of urinary tract infection in children

MUDr.Jakub Zieg, Ph.D., MUDr.Eliška Bébrová

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 238-242

Časná diagnostika a adekvátní léčba infekce močových cest (IMC) jsou hlavními předpoklady prevence vzniku chronického onemocnění ledvin. Vzhledem k tomu, že některé metody odběru moči jsou zatíženy vysokým rizikem kontaminace vzorku, je tuto skutečnost nutno zohlednit při hodnocení laboratorních nálezů. Na základě vyšetření moči diagnostickým proužkem můžeme s vysokou pravděpodobností usuzovat na probíhající IMC. Efektivita léčby nekomplikované akutní pyelonefritidy perorálními antibiotiky je u dětí již od útlého kojeneckého věku srovnatelná s parenterální antimikrobní terapií. Volba antibiotika závisí na regionálním zastoupení patogenů. Mikční...

Co bychom měli vědět o výživě dětí s „nemocí motýlích křídel“ epidermolysis bullosa congenita

What should we know about nutrition of child with epidermolysis bullosa congenita

Mgr.Hana Holišová, MUDr.Alena Havlíčková

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 244-246

Epidermolysis bullosa congenita (EB) je vzácné, vrozené, dědičné onemocnění, pro které je typická křehká, lehce zranitelná kůže a sliznice. U závažných, generalizovaných forem EB jde o multiorgánové postižení. O pacienty s EB pečuje tým specialistů různých odborností ve specializovaném EB Centru. Autorka je nutriční terapeut EB Centra, zaměřuje se na gastrointestinální potíže (dysfagii, gastroezofageální reflux, zácpu) u pacientů s EB. Zdůrazňuje včasnou nutriční intervenci, která zamezí prohlubování malnutrice, opoždění růstu a vývoje u pacienta s EB. Autorka zdůrazňuje úzkou spolupráci gastroenterologa, nutričního terapeuta s pacientem, jeho...

Imunoprofylaxe závažných forem RSV infekce neovlivňuje očkování u dětí - nová indikační kritéria

Immunoprophylaxis of severe RSV infections does not influence vaccination of children - new indication criteria

doc.MUDr.Zbyněk Straňák, CSc., MBA

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 247-250

Respirační syncytiální virus (respiratory syncytial virus, RSV) je nejčastějším patogenem závažných infekcí dýchacích cest u dětí do 3 let. Prevalence onemocnění je 68,8 % v prvním roce života a 82,6 % do 2 let věku dítěte. Pro prevenci RSV infekcí u vysoce rizikových dětí (prematurita, chronická plicní onemocnění, srdeční vady) je doporučována aplikace palivizumabu. Palivizumab je monoklonální protilátka proti specifickému epitopu RSV, která neutralizuje virus a inhibuje penetraci virového obalu do plazmatické membrány hostitelské buňky. Podávání palivizumabu neinterferuje se standardním očkováním dítěte. Metaanalýzy prokázaly jednoznačně...

Parazitární nemoci u dětí způsobené endoparazity

Parasitic diseases in children coused by endoparasites

MUDr.Lubomíra Hozáková

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 251-255

U dětí i u dospělých se vyskytují stejná parazitární onemocnění s určitými odlišnostmi. U dětí se častěji vyskytují geohelmintózy, což souvisí s jejich aktivitami, jako je hraní na pískovišti, s nedostatečnou hygienou a úzkým vztahem se zvířaty. Naopak v mladších věkových skupinách se nevyskytují alimentární parazitózy způsobené konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa. V budoucnu bude nutno pomýšlet i na onemocnění, která se v České republice (ČR) dříve nevyskytovala, jako např. alveolární echinokokóza a dirofilarióza. Vzhledem k narůstající oblibě cestování do ciziny je nutno počítat s možností importovaných parazitárních nákaz.

Dětský syndrom ruka-noha-ústa

Hand-foot-mouth disease

MUDr.Kilián Resl, Mgr.Marie Reslová

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 256-258

Článek pojednává o dětském syndromu ruka-noha-ústa. Kromě problematiky běžných projevů a managementu tohoto onemocnění se zaměřuje i na možné závažné neurologické komplikace. Zmiňujeme případy velkých epidemií v zahraničí, při kterých docházelo k zasažení CNS. Onemocnění je v naprosté většině případů benigní, nicméně vzhledem k riziku přidružených komplikací je cílem aktuálních výzkumů vývoj vakcíny.

Sdělení z praxe

Tonutí ve fekální jímce

Drowning in fecal reservoir

MUDr.René Hrdlička, MUDr.Jiří Fremuth, Ph.D., prof.MUDr.Jiří Kobr, Ph.D., MUDr.Kateřina Pizingerová, Ph.D., MUDr.Lumír Šašek

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 259-261

Tonutí stále patří k závažným problémům pediatrické intenzivní péče. Autoři popisují tonutí 2letého chlapce v biologicky kontaminované vodě. Prognóza dítěte byla velmi nepříznivá, došlo k rozvoji extrémní acidózy, podchlazení < 30 °C a těžkému plicnímu poškození na podkladě aspirace. Okamžitě zahájená laická resuscitace a následná komplexní léčba vedla k úplnému uzdravení dítěte. Kazuistika je doplněna potřebnými informacemi o této závažné problematice se zdůrazněním významu prevence.

Invaginace jako komplikace adenovirové enteritidy

Intussusception as complicatoin of adenovirus enteritis

MUDr.Petra Kinkorová

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 262-263

V kazuistice je prezentován případ 6měsíčního chlapce hospitalizovaného na DEO Strakonice 4/2014 pro adenovirovou enteritidu komplikovanou intususcepcí vyžadující chirurgické řešení.

Kampomelická dysplazie

Campomelic dysplasia

MUDr.Kateřina Bendová, MUDr.Renáta Poláčková, MUDr.Andrea Gřegořová, MUDr.Eva Šilhánová

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 264-266

Autoři uvádějí vlastní zkušenosti s kampomelickou dysplazií, onemocněním, které je způsobeno mutací v genu SOX9, ve dvou kazuistických sděleních. Při tomto onemocnění dochází ke vzniku anomálií skeletálního a pohlavního systému, s malou hrudní dutinou a respirační insuficiencí.

Pro sestry

Adaptovaný klinický doporučený postup: Péče o kůži novorozence

Adapted clinical practice guideline: neonatal skin care

Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 275-278

Článek předkládá 11 okruhů adaptovaného klinického doporučeného postupu, jehož účelem je poskytnout sestrám a porodním asis tentkám praktické informace, týkající se péče o kůži a pupeční pahýl novorozence, na základě nejlepších dostupných důkazů. Cílem doporučení je sjednotit péči a odstranit zastaralé a nadbytečné činnosti. Doporučení obsahuje postupy, kterými lze zhodnotit aktuální stav kůže novorozence, identifikovat možná rizika porušení kožní integrity, provádět intervence na podporu a ochranu optimálních funkcí kůže, minimalizovat potenciál pro její budoucí senzibilizaci a zabránit vzniku a šíření infekce. Doporučení je zaměřeno na...

Klinickoradiologická diagnóza

Achalázie jícnu z pohledu pediatra

Esophageal achalasia from a pediatrician’s viewpoint - case report

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 272-274

Achalázie je vzácné funkční onemocnění jícnu, manifestující se potížemi, plynoucími z poruchy jeho evakuace. Onemocnění nastupuje pozvolna, takže počátečním příznakům řada nemocných a jejich rodičů nepřikládá žádný význam. Děti se klinicky prezentují postupně narůstající dysfagií, regurgitací, zvracením a neprospíváním. Achalázii diagnostikujeme kontrastním rentgenovým vyšetřením jícnu a potvrdit ji můžeme manometrií jícnu. Prezentujeme kazuistiku jinak zdravého 16letého chlapce s půlroční anamnézou poruchy polykání nejprve pro tuhou stravu, progredující až k intoleranci tekutin. Pacient podstoupil laparoskopickou Hellerovu myotomii, která...

Právo v medicíně

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací v pediatrické praxi

Leadership and management of medical documentation in pediatric practice

JUDr.Jana Konečná

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 268-271

Zdravotnická dokumentace je základním informačním zdrojem, který představuje ucelené informace o dosud poskytnutých, plánovaných zdravotních službách a o dalších informacích, které považuje lékař za nezbytné zaznamenat v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Zdravotnická dokumentace má zásadní informační hodnotu nejen pro lékaře poskytující danému pacientovi zdravotní služby, ale i pro další oprávněné subjekty stanovené zákonem, včetně samotného pacienta, ať již zletilého nebo nezletilého. Informační hodnota zdravotnické dokumentace má i klíčový význam pro lékaře v případě vzniku újmy na zdraví při poskytování zdravotních služeb.

Informace

Diferenciální diagnostika obtíží spojených s konzumací mléka u kojenců

The Cow’s Milk-related Symptom - differential diagnosis in infants

MUDr.Pavel Frühauf, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 284-285

hepatologie a výživy VFN CoMiSS (The Cow’s Milk-related Symptom Score) – skórování symptomů spojených s mlékem, které zahrnují příznaky celkové, kožní, gastrointestinální a respirační, bylo navrženo jako pracovní pomůcka ke zhodnocení vlivu mléka na výše uvedené projevy. Je určeno k úvaze o alergii na bílkovinu kravského mléka jako příčině obtíží. Diagnostické zhodnocení tohoto podezření je však třeba provést eliminačním a následným expozičním testem.

Firemní informace

Jihomoravské dětské léčebny

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 282-283

Zaznělo na kongrese

Léčíme pacienta a jeho symptomy, nikoliv laboratorní hodnoty

Pediatr. praxi 2015; 16(4): 279-280


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.