Pediatrie pro praxi, 2015, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Pediatrie a pedagogika - výzkum dítěte

prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(5):

Přehledové články

Péče o dětskou pokožku

Baby’s skin care

MUDr.Michaela Syrovátková

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 128-129

Článek pojednává o specifikách péče o dětskou pokožku v závislosti na věku dítěte. Shrnuje možnosti, jak včasně zabránit jejímu poškození. Cílem péče o kůži je ochránit ji před působením negativních vlivů zevního prostředí, udržet její optimální hydrataci, zabránit nadměrnému přehřívání či vysušování.

Antibiotická rezistence u původců komunitních infekcí

Antibiotic resistance in causative agents of community-acquired infections

doc.MUDr.Helena Žemličková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 296-298

Antibiotická rezistence patří mezi problémy ohrožující zdraví populace a nadužívání antibiotik je hlavním faktorem přispívajícím ke vzniku a šíření antibiotické rezistence. Znalost stavu antibiotické rezistence je nutným předpokladem pro správnou volbu antibiotika, zejména s ohledem na fakt, že převážná část indikací antibiotické terapie probíhá u komunitních infekcí empiricky. Výsledky dlouhodobého sledování výskytu rezistence u tří nejčetnějších bakteriálních původců respiračních onemocnění prokázaly dlouhodobě příznivou situaci u léků volby (penicilin, amoxicilin) u Streptococcus pyogenes a Streptococcus pneumonie, ale i vzestup rezistence...

K nádorům predisponující syndromy v dětském věku - role pediatra primárního kontaktu

Hereditary cancer predisposition syndromes in childhood - the role of primary care pediatricians

MUDr.Viera Bajčiová, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 300-304

Široké spektrum hereditárních nádorových predispozičních syndromů se vyskytuje v dětské populaci. Včasné genetické testování a diagnóza může pomoct v dispenzarizaci pacienta a zdravotní starostlivosti. Včasná diagnostika nádoru zlepšuje prognózu pacienta a celkové přežití. Pediatr primárního kontaktu je obvykle první osoba, která rozpozná dysmorfické znaky a podezření na genetický syndrom.

Ústní hygiena v dětském věku

Oral hygiene in childhood

doc.MUDr.Romana Koberová Ivančaková, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 305-307

Hygiena dutiny ústní patří do základní triády primárně preventivních opatření sloužících k redukci výskytu zubního kazu dětské populace. Způsob a doba čištění zubů závisí na věku dítěte a jeho manuální zručnosti. V časném dětství pečují o ústní hygienu rodiče, později dětem v této činnosti pomáhají a kontrolují pravidelnost a efektivitu čištění. K čištění zubů děti používají zubní kartáček, případně zubní nit. Společně s kartáčkem je nezbytné používat adekvátní množství fluoridované zubní pasty s koncentrací fluoridů odpovídající věku dítěte. Cílem tohoto sdělení je podat přehlednou informaci o hygienických opatřeních v péči o chrup dětské populace.

Endoskopické operační řešení kraniosynostóz z pohledu dětského intenzivisty

Endoscopic suturectomy in pediatric intensive care

MUDr.Markéta Nowaková, MUDr.Peter Kordoš, doc.MUDr.Michal Hladík, Ph.D., MUDr.Hana Medřická, Ing.Jiří Rosický, CSc., Bc.Eva Kaleta, doc.MUDr.Radim Lipina, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 308-311

Kraniosynostóza je jedna z nejčastějších skeletálních deformit u dětí. Terapie spočívá v neurochirurgickém výkonu. Metodou volby je remodelace lebky, alternativou pak miniinvazivní endoskopická resekce švu. Na našem pracovišti je v současnosti upřednostňován endoskopický přístup, který slibuje snížení anemizace s redukcí podávání krevních převodů, snížení bolestivosti a nutnosti podávání analgetizace a zkrácení doby hospitalizace. Naším cílem bylo porovnat a zhodnotit výše uvedené parametry u dvou skupin dětí, a to operovaných klasicky a endoskopicky ve FN Ostrava.

dyPoruchy řeči - praktický pohled v ordinaci pediatra

Speech and language impairments - practical view in general pediatricians

MUDr.Zdenka Aksenovová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 316-319

Poruchy řeči výrazně ovlivňují komunikační proces a celkový psychomotorický a sociální vývoj dítěte. Léčba bývá dlouhodobá, komplexní a multidisciplinární. Úkolem pediatra je screening stavu řeči při pravidelných preventivních prohlídkách a role koordinátora při diagnostice a terapii řečových poruch.

Zdravotní rizika cestování s dětmi: Očkování, antimalarická profylaxe, cestovatelský průjem a jiná infekční onemocnění

Travel-associated health risks in children: Vaccination, antimalarial prophylaxis, traveller’s diarrhoea, other infectious risks

MUDr. Milan Trojánek, doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 320-326

V posledních letech narůstá počet dospělých i dětí cestujících do epidemiologicky rizikových oblastí. Jedná se především o turistické pobyty, ale s dětmi cestují i rodiče dlouhodobě pracující v zahraničí nebo imigranti žijící v ČR, kteří navštěvují své příbuzné. Zdravotní obtíže mohou postihnout cestovatele v dětském i dospělém věku, avšak při cestovním poradenství je nezbytné respektovat odlišnosti výše uvedených věkových kategorií. Vybraná infekční onemocnění se mohou u dětí manifestovat odlišně nebo probíhat závažněji než u dospělých. Zároveň některé z běžně užívaných vakcín jsou u kojenců a batolat nedostatečně imunogenní nebo kontraindikovány...

Diagnostika a terapie chlamydiových infekcí v ordinaci PLDD

Diagnosing and treating chlamydial infections in the paediatrician’s surgery

MUDr.Zarina Karimova

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 327-329

Čeleď Chlamydiacae jsou kosmopolitně se vyskytující, obligátně intracelulární patogeny, působící respirační, urogenitální a oční infekce. V současné době z důvodu jejich vysokého výskytu, potenciálně závažných komplikací a velice obtížné interpretace laboratorních výsledků lze chlamydiové infekce označit za zavážný medicínský problém.

Strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv. kybergrooming

The strategies of child manipulation in online environments with a focus on cyber grooming

Mgr.Kamil Kopecký, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 331-333

Příspěvek se zaměřuje na vybrané strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv. kybergrooming. Termínem kybergrooming označujeme chování uživatelů internetu, které má přimět vyhlédnutou dětskou oběť k osobní schůzce v reálném světě (výsledkem schůzky může být sexuální zneužití, fyzický útok, pořizování dětské pornografie, dětská prostituce apod.). Příspěvek se zaměřuje na vybrané techniky, které se k útokům na děti využívají, popisuje rovněž vybrané případy, v rámci kterých byly techniky útoku zneužity.

Jak na bradavice a moluska u dětí

How to treat warts and molluscum

MUDr.Zuzana Nagy, MUDr.Blanka Pinková, MUDr.Hana Bučková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 334-336

Bradavice a moluska jsou kožní onemocnění, která se vyskytují hlavně u dětí a adolescentů, méně pak u dospělých. Postiženo je až 10 % dětské populace a dospívajících. Obě jednotky se vyznačují sklonem k recidivám, autoinokulaci. Autoři uvádí klinický obraz jednotlivých kožních projevů, jejich diagnostiku a vhodnou léčbu u dětí.

Sdělení z praxe

Nebezpečná hračka

A dangerous toy

MUDr.Pavel Heinige, MUDr.Martin Prchlík, MUDr.Martin Fajt, MUDr.Pavel Tomek, MUDr.Vojtěch Legerský, MUDr.Jan Peška, MUDr.Milan Machart

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 337-338

Autoři předkládají kazuistiku pacienta s náhlou břišní příhodou, způsobenou postupným požitím magnetických kuliček z hračky Neo cube. Jejich vzájemným přitažením a následným stištěním střevní stěny byla způsobena ischemie a perforace střeva. Ve sdělení je uveden i soubor pacientů, kteří byli pro požití magnetických kuliček přijati na kliniku od roku 2011 dosud.

Případ rodiny s malým vzrůstem a „zkaženými” zuby

A case report of family with short stature and „rotten“ teeth

MUDr.Andrea Hladíková, Ph.D., MUDr.Eva Šilhánová, MUDr.Jana Černá, Mgr.Renata Taslerová, Ph.D., RNDr.Lenka Fajkusová, CSc.

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 339-343

Autoři popisují kazuistiku 4,5letého pacienta s malým vzrůstem a devastací chrupu; kombinace uvedených příznaků se vyskytuje v dominantní formě ve III generacích v rodině matky (pacient, jeho matka, matčina matka). Při podrobném rozboru anamnézy a zejména z původní lékařské ambulantní pediatrické dokumentace matky se zjistilo, že matka měla opakované zlomeniny v novorozeneckém a kojeneckém věku, které vymizely s nástupem puberty, její syn nikdy fraktury neměl. Molekulárně genetické vyšetření odhalilo kauzální mutaci v genu COL1A2, čímž se v rodině potvrdila diagnóza osteogenesis imperfecta.

Neobvyklý případ respiračního selhání v kojeneckém věku - brániční kýla

An unusual case of respiratory failure in infancy - diaphragmatic hernia

MUDr.Jan Papež, MUDr.Petr Jabandžiev, MUDr.Tamara Pavlíková, MUDr.Ivana Červinková, MUDr.Milan Horák

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 344-346

Autoři předkládají kazuistiku tříměsíčního kojence, který byl přijat k hospitalizaci pro neklid, neztišitelný pláč a nechutenství. Při vstupním vyšetření byl prokázán přesun srdečních ozev doprava a vymizelé dechové fenomény nad levou plící. Následně provedené rtg vyšetření hrudníku potvrdilo levostrannou diafragmatickou hernii. Brániční kýla je poměrně vzácná vrozená vada bránice, kterou u novorozenců provází různý stupeň plicní hypoplazie a plicní hypertenze. K první manifestaci brániční hernie však může dojít i v pozdějším věku dítěte a diagnóza bývá opožděná.

Pro sestry

Souvislost mezi excesivním pláčem kojence a rodinnými faktory

Relationship between infant excessive crying and family factors

PhDr.Lucie Sikorová, Ph.D., Mgr.Sandra Plačková

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 348-351

Nadměrný či excesivní pláč je rozšířeným problémem kojeneckého věku dítěte, který může ovlivňovat chování matky, resp. rodičů a chod celé rodiny. Naopak psychosociální výbava matky může ovlivnit chování a projevy kojence. Cílem studie bylo zjistit prevalenci excesivního pláče kojence ve vybraných ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost. Zkoumat, zda existuje souvislost mezi výskytem syndromu excesivního pláče dítěte, funkčností rodiny a psychosociální výbavou matky (funkčnost rodiny, depresivita, úzkostnost, stres, sebevědomí). Šetření se uskutečnilo kvantitativní metodou s využitím dotazníků. Dotazníková sada zahrnovala dotazník DASS-21,...

Klinickoradiologická diagnóza

Intradiploická epidermoidní cysta čelní kosti

Intradiploic epidermoid cyst in the frontal bone: a case report

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., doc.MUDr.David Krahulík, Ph.D., MUDr.Marie Geierová, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 352-354

Epidermoidní cysty jsou vzácné, benigní a pomalu rostoucí léze. Mohou dosáhnout až enormních velikostí, často bez navození neurologických příznaků. Intradiploické epidermoidní cysty tvoří 25 % ze všech dermoidů. Svůj původ mají v ektodermálních zbytcích, které přetrvávají uvnitř lebečních kostí v průběhu embryonálního vývoje. Mohou být lokalizované v kterékoliv části lebky. Referujeme desetiletou dívku s intradiploickou epidermoidní cystou frontální kosti. Vyšetření pomocí počítačové tomografie prokázalo tumorózní osteolytickou lézi frontální kosti. Tumor byl kompletně odstraněn. Biopsie potvrdila diagnózu epidermoidní cysty s nálezem vrstvy...

Informace

Využití propolisu a některých dalších přírodních látek v léčbě a prevenci respiračních infekcí

The use of propolis and some other natural products in the treatment and prevention of respiratory infections

MUDr.Jindřich Pohl, MUDr.Martin Fuchs, MUDr.Elena Prokopová, MUDr.Miroslav Černý, doc.RNDr.Jiřina Spilková, CSc., PharmDr.Silvia Fialová, Ph.D., MUDr.Pavel Kostiuk, CSc., PharmDr.Lucie Kotlářová

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 358-362

Recidivující respirační infekce představují velmi častý zdravotní problém dětského věku. Současný kritický pohled na široké používání antibiotik vede v posledních letech k hledání dalších možností terapie a prevence v oblasti látek přírodního původu. Nejde jen o návrat k tradičnímu používání, ale o trend léčebného využití opřeného o vědecké důkazy účinnosti a bezpečnosti. Jednou z těchto znovuobjevených možností je včelí produkt propolis, používaný již ve starověké medicíně. V současné době roste vědecký zájem o propolis, jsou prokázány jeho antibakteriální, antivirové, antimykotické, imunostimulační a další prospěšné účinky. U surového propolisu...

Orbis Pictus Medicus

Zbrázděný jazyk - lingua scrotalis

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Alena Havlíčková

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 347

Zaznělo na kongrese

Antibiotika musí být používána s rozmyslem

Pediatr. praxi 2015; 16(5): 355-356


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.