Pediatrie pro praxi, 2016, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Platí Hippokratova přísaha i v roce 2016?

prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 67

 

Přehledové články

Epilepsie v adolescenci

Epilepsies of adolescence

MUDr.Ondřej Horák

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 73-76

Adolescenci charakterizuje mnoho somatických, duševních i hormonálních změn. Rovněž je to období budování společenského postavení, prvních partnerských vztahů, zahájení sexuálního života a příprav na budoucí povolání. Léčba epilepsií v tomto věku se promítá do všech těchto oblastí a je jimi do jisté míry specifická. Následující text předkládá základní charakteristiky, specifika a terapeutické možnosti jednotlivých epileptických syndromů s výskytem v adolescenci, a stručně se věnuje problematice antikoncepce u dívek a žen s epilepsií, která právě v tomto věkovém období začíná nabývat na důležitosti.

Vybrané virové a bakteriální perinatálně přenosné infekce - 3. část: Toxoplazmóza

Selected viral and bacterial infections transmitted perinatally - part three toxoplasmosis

doc.RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr.Petr Prášil, Ph.D., doc.MUDr.Miloslav Salavec, Ph.D., prof.MUDr.Pavel Boštík, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 77-79

Toxoplazmóza je parazitární onemocnění člověka a zvířat, které způsobuje prvok Toxoplasma gondii. Na našem území se vyskytuje velmi často. V našem přehledovém článku se postupně zabýváme problematikou jejích klinických projevů, diagnostickými metodami, léčbou. Rozebrány jsou i otázky primární prevence, coby důležitého přístupu v boji s tímto nebezpečným onemocněním.

Dobrovolné očkování v adolescentním věku

Recommended vaccination in adolescent age

doc.MUDr.Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 80-82

Koalice pro podporu očkování Adolescentní věk je obdobím, kdy je možné navázat na mandatorní, pravidelné nepovinné i doporučené očkování aplikované v dřívějším dětském věku. Pokud k očkování dobrovolnými vakcínami v dřívějším věku nedošlo, je toto období života vhodným k zahájení primovakcinace hned proti několika nemocem. Kategorie označovaná podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem jako „očkování na žádost“ vyžaduje souhlas rodičů s přímou platbou za aplikovanou vakcínu, s možností následné parciální kompenzace z preventivního balíčku zdravotní pojišťovny. Adolescentní věk by z hlediska primární prevence nemocí formou...

Doporučení pro rodiče k ochraně dětí před slunečním zářením

Recommendations for parents to protect children from the sun

MUDr.Dana Frydrychová

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 83-88

Sluneční záření působí na Zemi odjakživa a má pro naši planetu životodárné účinky. Ultrafialové záření, které je jeho složkou, spouští ale i některé negativní reakce, a proto se před ním musíme chránit. Sluneční ochrana je důležitá po celý život a v dětském věku obzvláště. Padesát procent celoživotní dávky UV záření získáme v dětství. V článku budou diskutovány možnosti UV protekce a jejich zvláštnosti v dětském věku.

Léčba akutní gastroenteritidy v podmínkách misí Lékařů bez hranic

How is acute gastroenetritis treated in MSF-missions

MUDr.Peter Lux

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 89-91

Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontières (MSF) Péče o dětské pacienty na misích Lékařů bez hranic (dále jen MSF) je zajištěna pediatry/neonatology. Opíráme se o doporučené postupy sestavované odborníky z oboru, stejně tak jako v pediatrii evropské, resp. české. Určité rozdíly v léčbě a diagnostice zde však nepochybně jsou. V následujícím textu jsou popsány diagnostické a léčebné postupy při léčbě akutní gastroenteritidy na misích Lékařů bez hranic.

Úpravy a přídavky do kojeneckých formulí - upgrade článku z Pediatrie pro praxi 2005; 6

Modification and new additions to infant formulas

MUDr.Pavel Frühauf, CSc.

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 92-95

Přehled nových přídavků do kojeneckých formulí.

Prevence a diagnostika zubního kazu v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - stav chrupu pacientů ošetřených v celkové anestezii

Prevention of dental caries in the office of general practitioner - dental status of patients treated in general anesthesia

MDDr.MUDr.Michaela Bučková, prof.MUDr.Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr.Magdaléna Kašparová, Ph.D., MUDr.Antonín Buček, MUDr.Kristina Ginzelová, MDDr.Milan Drahoš

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 96-100

Cílem tohoto článku je informovat o prevenci zubního kazu v ordinaci praktického lékaře. Dentální hygiena a dieta jsou pole, kde se může výrazně podílet praktický lékař na předcházení zubnímu kazu a jeho komplikacím. Je zde shrnuta etiologie, epidemiologie a diagnostika zubního kazu. Současně je zde publikována studie, ve které je ukázán stav chrupu pětiletých pacientů, přicházející na Stomatologickou kliniku dětí a dospělých 2. lékařské fakulty a FN v Motole a rozhodovací schéma při jejich ošetřování s důrazem na formu anestezie.

Sdělení z praxe

Primární hyperoxalurie

Primary hyperoxaluria

MUDr.Dagmar Uvírová

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 105-108

Předkládáme kazuistiku 4,5leté dívky, která byla přijata na naše oddělení pro infekci močových cest. Překvapivý nález hyperechogenních papil na UZ ledvin vedl k rozšíření vyšetření a nakonec k diagnóze primární hyperoxalurie 1. typu.

Podivná lumbální punkce

Curious spinal tap

MUDr.Ivan Fanta

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 109-111

Silvestrovské veselí bývá provázeno zvýšenou konzumací alkoholu a následkem toho pak vznikají různě závažné, mnohdy až bizarní úrazy. Časté jsou úrazy způsobené zábavní pyrotechnikou, častá jsou řezná poranění od rozbitých láhví od alkoholu. Většina poranění vyžaduje okamžité ošetření, na některá poranění se mnohdy ale díky současné ebrietě přijde až v následujících dnech. Některá poranění mohou být velmi diskrétní, ale současně i velmi závažná. V uvedené kazuistice došlo k bodnořeznému poranění v oblasti zad, které zpočátku vypadalo jako poranění povrchní a nevýznamné. Účelem tohoto sdělení je, aby i zdánlivě drobný úraz nebyl podceněn.

Přínos echokardiografického hodnocení levé komory srdeční ve vztahu k hypertenzi u dětí

Echocardiographic evaluation of left ventricle in hypertensive children: contribution for clinical practice

MUDr.Jan Pavlíček, Ph.D., MUDr.Jiří Strnadel, MUDr.Tomáš Gruszka, MUDr.Terezie Šuláková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 112-115

Echokardiografie je základní neinvazivní zobrazovací metoda, která je schopna detailně posoudit srdeční morfologii a funkci. Arteriální hypertenze se i v dětském věku může projevit poškozením cílových orgánů (srdce, cévy, ledviny, CNS, sítnice). Z diagnostických a léčebných důvodů je nutné u hypertenzních dětí rutinně vyhodnocovat velikost levé komory a mikroalbuminurii. Léčba hypertenze má vést nejen k normalizaci krevního tlaku, ale také k prevenci nebo regresi známek cílového poškození orgánů. Cílem práce je ukázat význam hodnocení parametrů levé komory – hmotnosti levé komory (left ventricular mass, LVM) a indexu hmotnosti levé...

Pro sestry

Informovanosť žien o bondingu

The awareness of women about bonding

Mgr.Lucia Mazúchová, PhD., PhDr.Mgr.Simona Kelčíková, PhD., Bc.Patrícia Vasiľková

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 122-125

V minulosti pojem bonding nebol známy, aj keď už určite dávno prirodzená túžba žien bola mať dieťa po pôrode blízko seba. Cieľom štúdie bolo zistiť aká je informovanosť žien o bondingu. Štúdie sa zúčastnilo 2001 žien (vek 29,96 rokov ± 5,34 rokov), ktoré rodili v období za posledné tri roky. Metódou zberu údajov bol dotazník. Zistili sme, že väčšina žien bola pred pôrodom informovaná o bondingu (48,43 % dostatočne a 41,88 % čiastočne). Preukázala sa nedostatočná zdravotnícka osveta. Zistili sme štatisticky významný vplyv veku, vzdelania, plánovania dieťaťa na informovanosť žien o bondingu. Informovanosť žien o bondingu a ich záujem o...

Klinickoradiologická diagnóza

Opakované respirační infekce jako prezentující příznak zdvojeného aortálního oblouku

Recurrent respiratory infections as a presenting symptom of a double aortic arch

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Eva Klásková, Ph.D., prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D., MUDr.Sabina Kaprálová, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 117-120

Prezentujeme 15měsíčního chlapce se zdvojeným aortálním obloukem, který měl pozitivní anamnézu vážných a opakovaných infekcí horních cest dýchacích s permanentním inspiračním stridorem. Vyšetřením polykacího aktu s kontrastní látkou a flexibilní bronchoskopií byla stanovena přítomnost vaskulární imprese na jícnu a trachey. Definitivní diagnóza zdvojeného aortálního oblouku byla stanovena při MR vyšetření hrudní aorty. Všechny klinické potíže odezněly po úspěšné kardiochirurgické operaci.

Etika v pediatrii

Komunikace praktického lékaře pro děti a dorost

Communication for the general paediatrician

MUDr.Jarmila Seifertová

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 102-103

Komunikace v medicínské praxi je umění na úrovni vrcholového hereckého výkonu, hlavně s dětmi a rodinnými příslušníky. Přibývá dětí citově izolovaných, objevují se somatické obtíže. Obtíže jsou špatně vysvětlitelné a ovlivnitelné. V primární péči pomáhá vyšetření specialistou. Musí mít správné informace. Dobré by bylo mít dostupnou konzultaci se specialistou. Při předání pacienta je samozřejmostí výstižná epikríza. Inspirativní jsou diskuzní skupinky s kolegy v komunitě, funguje to i při prevenci syndromu vyhoření. Mezi spolupracovníky v ordinaci je pozitivní komunikace klíčová. Nezastupitelná je komunikace s laickou veřejností za účelem...

Komentáře

Praktické informace k horečce ZIKA

doc.MUDr.Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 121

Orbis Pictus Medicus

Zpěněná moč

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Jan Papež, MUDr.Dana Dostálková

Pediatr. praxi 2016; 17(2): 104


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.