Pediatrie pro praxi, 2016, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 131

Přehledové články

Komplikace varicely v dětském věku

Varicella complications in children

MUDr.Renata Kračmarová

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 137-140

Varicela je jedním z nejčastějších dětských infekčních onemocnění u nás. K naprosté většině primoinfekcí virem varicella-zoster (VZV) dojde v dětském věku a průběh je zpravidla benigní. Komplikace můžeme očekávat u dospělých, nejmladších dětí, imunokompromitovaných pacientů a v souvislosti s graviditou, ale setkáváme se s nimi i u dosud zdravých dětí. Pro rizikové skupiny je typický častější výskyt pneumonitidy. Závažný problém představuje bakteriální superinfekce výsevu s dominantním zastoupením streptokokové a stafylokokové etiologie, která může vést k ložiskovému postižení měkkých tkání či závažné generalizované infekci. Z neurologických...

Vývojová dysplazie kyčelního kloubu

Developmental dysplasia of the hip

MUDr.Mgr.Monika Frydrychová, MUDr.Michaela Kassaiová, MUDr.Robert Jůzek, doc.MUDr.Jiří Chomiak, CSc., prof.MUDr.Pavel Dungl, DrSc.

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 141-145

Diagnostika a léčba vývojové dysplazie kyčlí zaznamenala od 80. let 20. století významný rozvoj díky ultrazvukovému vyšetření novorozenců. Při časném záchytu lze většinu dětí, i s nejzávažnějšími nálezy, úspěšně léčit ambulantně při správném použití abdukčních pomůcek. Kyčle decentrované s kontrakturou reponujeme šetrnou postupnou distrakcí, která dosud nemá žádné závažné následky v podobě aseptické nekrózy. Případy reziduální dysplazie řešíme operačně z důvodu prevence časného vzniku artrózy.

Hypofosfatázie: Kdy na ni myslet a jak ji léčit

How to diagnose and treat hypophosphatasia

doc.MUDr.Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr.Ondřej Souček, Ph.D., prof.MUDr.Jan Lebl, CSc.

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 146-149

Hypofosfatázie (HPP) je vzácné onemocnění způsobené nedostatečnou produkcí alkalické fosfatázy (ALP). V důsledku toho dochází k demineralizaci skeletu a objevují se závažné extraskeletální symptomy: respirační insuficience, křeče, opožďování v psychomotorickém vývoji, kraniosynostóza, nefrokalcinóza. Diagnostika je založena na nízké koncentraci ALP v séru v kombinaci s charakteristickými klinickými známkami. Od roku 2015 je dostupná substituční enzymatická terapie pomocí rekombinantní ALP, která změnila životní prognózu těchto pacientů. Článek shrnuje současné poznatky o etiologii, formách, diagnostice a terapii HPP s důrazem na úlohu pediatrů...

Poruchy autistického spektra - 1. díl

Autism spectrum disorders - part 1

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D., Mgr. Markéta Mohaplová

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 151-153

První část přehledového článku o poruchách autistického spektra zmiňuje v úvodu nové úkoly, které jsou postaveny před lékaře a psychology podílející se na diagnostickém a léčebném procesu dětí s těmito poruchami. Informuje o nárůstu prevalence a podává možná vysvětlení pro tento epidemiologický trend. Shrnuje aktuální informace o etiopatogenezi poruch autistického spektra a výsledcích neurozobrazovacích studií. Souvislost mezi výskytem poruch autistického spektra a očkováním uvádí jako neprokázanou. Popisuje podrobně klinický obraz dětského a atypického autismu a Aspergerova syndromu.

Využitie krému Imunoglukan P4H® v doplnkovej liečbe atopického ekzému

The use of Imunoglukan P4H® cream in supportive treatment of atopic eczema

doc.MUDr.Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, Mgr.Andrea Vrtíková, 2

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 154-156

nemocnica Martin 2Pleuran s. r. o., Bratislava Atopický ekzém (AE) patrí k najčastejším chronickým kožným ochoreniam v detskom veku. Základnú protizápalovú liečbu atopického ekzému možno vhodne podporiť aj lokálne pôsobiacim prírodným imunomodulačným prípravkom s obsahom komplexu biologicky aktívnych polysacharidov – Imunoglukan®, ktorého účinnosť a bezpečnosť bola potvrdená aj v nedávno ukončenej otvorenej observačnej štúdii ATREI.

Předoperační příprava u dětí

Preoperative examination in children

MUDr.Petr Vojtíšek

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 158-162

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Výukové pracoviště anesteziologie a intenzivní medicíny IPVZ Perioperační medicína je rozvíjející se multidisciplinární obor. Spolupráce různých odborností je nutná k bezpečné přípravě a vedení anestezie. Z pohledu anesteziologa je důležitá klasifikace operačních výkonů na skupiny podle operačního rizika. Dle tohoto rizika je indikován rozsah předoperačního vyšetření. Vlastní anesteziologické vyšetření je prováděno většinou v anesteziologické ambulanci. Po posouzení interního stavu pacienta anesteziolog zhodnotí anesteziologické riziko a informuje pacienta...

Letní období a dětská kůže z pohledu praktického lékaře

Summertime and children’s skin from the perspective of a general practitioner

MUDr. Veronika Tolašová, MUDr. Miroslav Kobsa, MBA Nemocnice Nový Jičín a. s.

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 163-170

Článek pojednává o letním období ve vztahu k dětskému věku, popisuje vliv slunečního záření na dětskou pokožku, zmiňuje některé časté letní dermatózy, se kterými se lékař může v ordinaci setkat, patologické stavy související s expozicí slunci (fotodermatózy), okrajově se dotýká problematiky pediatrického maligního melanomu. Součástí jsou i praktické rady ohledně fotoprotekce kůže a výčet některých ochranných prostředků vhodných pro děti.

Sdělení z praxe

Apatický kojenec s těžkým deficitem vitaminu B12

Lethargic infant: severe deficiency of vitamin B12

MUDr.Daniela Janečková, MUDr.Martina Suková, MUDr.Lucie Šrámková, Ph.D., MUDr.Elena Vodičková, prof.MUDr.Jan Starý, DrSc.

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 173-176

Sedmiměsíční, dosud výhradně kojená dívka byla přijata pro bledost, progredující apatii a hypotonii. Laboratorně zjištěna pancytopenie – normocytární anémie, trombocytopenie a neutropenie, elevace LDH. Aspirát kostní dřeně byl hypercelulární s nápadnou hypersegmentací neutrofilů a megaloblastoidií v červené řadě. Na základě sérových hladin byl potvrzen těžký deficit vitaminu B12 a železa. Léčba parenterálním vitaminem B12 vedla k rychlému zlepšení klinického stavu a úpravě parametrů krevního obrazu.

Méně obvyklé úrazy a otravy u dětí - kazuistiky

Less common injuries and poisoning in children: case reports

MUDr.Josef Grym, MUDr.Michaela Floderová, MUDr.Veronika Halašková, MUDr.Jana Zientková, MUDr.Marie Žaloudíková

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 177-181

Autoři uváději devět stručných kazuistik méně obvyklých úrazů včetně obrazové dokumentace – uštknutí zmijí, poranění genitálu včetně „zip-injury“, „bowing fracture“, omrzliny a povrchní poranění v rámci CAN, fototoxickou fytodermatitidu po kontaktu s třemdavou bílou, perforující bodné poranění břicha a traumatickou luxaci kyčle s frakturou hlavice femuru. Článek je doplněn heslovitým přehledem dalších šestnácti úrazů z vlastní praxe, mnohdy kuriozního rázu.

Samá voda - případ akutní hyponatrémie

All water: a case of acute hyponatraemia

MUDr. Jakub Pecl

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 182-185

Kazuistika popisuje případ chlapce, který byl pro polyurii a polydipsii s podezřením na centrální diabetes insipidus léčen desmopressinem. Během terapie došlo k rozvoji generalizovaných tonicko-klonických křečí a k poruše vědomí v důsledku akutní hyponatrémie při intoxikaci vodou, stavu označovanému hyponatremická encefalopatie. Po dalších vyšetřeních byla diagnóza revidována a uzavřena jako psychogenní polydipsie při základním onemocnění ADHD. Účelem kazuistiky je upozornit na nutnost provedení kompletního vyšetřovacího algoritmu při diferenciální diagnostice polydipsie a polyurie ještě před nasazením farmakologické léčby.

Pro sestry

Historie a současnost kojeneckých láhví

Past and present of baby bottles

Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 190-193

Článek zmiňuje historický vývoj podávání výživy novorozencům od kojení vlastní matkou, přes kojné až k podávání formulí prostřednictvím různých nádobek a láhví. V souvislosti s kojeneckými láhvemi zmiňuje jejich výhody i nevýhody včetně toxicity, způsobené nevhodnými materiály nebo špatnou hygienou ať už v minulosti nebo v současnosti.

Klinickoradiologická diagnóza

Opakované infekce močových cest jako důsledek syndromu kaudální regrese

Recurrent urinary tract infections as a result of caudal regression syndrome

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Ludmila Zatloukalová, MUDr.Lucie Stašková, MUDr.Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 186-188

Syndrom kaudální regrese (CRS) je vzácné onemocnění distálních páteřních segmentů postihující vývoj míchy s doprovodnými důsledky. Prezentujeme tříměsíční pacientku, která byla přeložena do naší nemocnice k vyšetření pro opakované infekce močových cest. Cystouretrografie prokázala neurogenní močový měchýř a oboustranný vezikoureterální reflux s levostranným megaureterem. Při vyšetření byla pacientka bez další neurologické symptomatologie. Vyšetření pomocí magnetické rezonance prokázalo dysgenezi kosti křížové.

Informace

Rozhovor s MUDr. Norou Hradskou, ambulantní pediatričkou s mnohaletou praxí, na téma www.cosditetem.cz

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 185

Orbis Pictus Medicus

Archibaldovo znamení

MUDr.Jan Papež, prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Jiří Štarha, Ph.D., MUDr.Petr Jabandžiev, MUDr.Jana Šuláková, MUDr.Jan Šenkyřík

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 171-172

Elektronická publikace

Celiakie - doporučený postup pro diagnostiku a terapii u dětí a dospívajících

MUDr.Pavel Frühauf, CSc., doc.MUDr.Jiří Bronský, Ph.D., MUDr.Petr Dědek, Ph.D., 1,4, prof.MUDr.Jiří Nevoral, CSc., MUDr.Radana Kotalová, CSc., prof.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D., MUDr.Natália Szitányi, MUDr.Alena Šebková, MUDr.Lubomír Zahradníček

Pediatr. praxi 2016; 17(3):

 


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.