Pediatrie pro praxi, 2016, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Kolego, kde to žijete, aneb Taková obyčejná služba

MUDr. Luděk Ryba

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 199

Přehledové články

Poruchy autistického spektra - 2. díl

Autism spectrum disorders - part 2

doc.MUDr.Iva Dudová, Ph.D., Mgr.Markéta Mohaplová

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 204-207

Druhá část přehledového článku o poruchách autistického spektra shrnuje diagnostický postup a diagnostické nástroje dostupné v ČR. Zmiňuje klíčovou roli dětského lékaře pro identifikaci časných příznaků a ranou diagnostiku. Doplňuje psychologickou diagnostiku jako důležitou součást komplexního vyšetřovacího procesu. Podává základní údaje o průběhu a prognóze a strategii farmakoterapie poruch autistického spektra. Na závěr uvádí doporučení zejména pro praktické lékaře pro děti a dorost, jak postupovat při preventivních prohlídkách či při podezření na poruchu autistického spektra kdykoliv během dětského věku.

Záněty zevního genitálu u dětí - balanitida, epididymitida, orchitida

Inflammation of the external genitalia in children: balanitis, epididymitis, orchitis

MUDr.Oldřich Šmakal, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 208-210

Diagnostika a léčba zánětu předkožky je snadná. Většina balanitid ustoupí po koupelích penisu v roztoku s antiseptickými účinky a po lokální aplikaci antibiotické (ATB) masti, nutnost celkového podávání antibiotik je výjimečná. Zánětlivé postižení nadvarlete nebo varlete je nutno odlišit od jiných nejčastějších příčin akutního skrota – torze přívěsku varlete a nadvarlete nebo od torze spermatického funikulu. Antibiotická léčba epididymitidy je indikována u pacientů s pyurií, s prokázanou vývojovou vadou urotraktu a u adolescentů. Mikční cystouretrografie by měla být provedena jen při ultrazvukovém podezření na vývojovou anomálii nebo...

Auxologické parametry aneb Jak správně měřit a vážit

Auxological parameters or how to measure and weight the children properly

RNDr.Daniela Zemková, CSc.

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 211-213

Měření a vážení jsou jednoduché metody k získání základních údajů o růstu a stavu výživy. Pro svou jednoduchost jsou občas podceňovány, ačkoliv při správném hodnocení mohou auxologické údaje upozornit na závažná zdravotní rizika. Autorka shrnuje pokyny, jak měřit při preventivních prohlídkách dětí a mládeže a jak vyhodnocovat auxologická data. Důležitá je dostupnost aktuálních referenčních dat.

Svrab u dětí

Scabies for paediatrician

MUDr.Jana Zímová, Mgr.et Mgr.Pavlína Zímová

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 214-219

Svrab je epidemická ektoparazitóza vyvolaná zákožkou svrabovou. Zdrojem nákazy je nemocný člověk. K přenosu infekce dochází buď přímo, nebo nepřímo. Inkubační doba je 2–3 týdny. Onemocnění charakterizuje intenzivní noční pruritus. V dětském věku se toto onemocnění vyskytuje velmi často. Diagnostika choroby je založená na pozitivní anamnéze nočního pruritu, klinickém obraze a průkazu zákožky v kůži nemocného. Metodou první volby v terapii choroby u dětí je permethrin a síra. Svrab podléhá povinnému epidemiologickému hlášení. V článku popisujeme etiologii, patogenezi, diagnostiku, diferenciální diagnostiku a terapii choroby včetně současné...

Možnosti ovlivnění bolestivosti při podávání intramuskulárního benzathin penicilinu G

Pain relief options during the intramuscular benzathine penicillin G administration

PharmDr.Kateřina Ládová, Ph.D., PharmDr.Petra Thomson, PharmDr.Milada Halačová, Ph.D., MUDr.Petr Jirák

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 220-223

Podání intramuskulární injekce benzathin benzylpenicilinu (benzathin PNC G) je spojeno s bolestivostí či dyskomfortem, které mohou vést k non‑adherenci v léčbě. Toto riziko může být výraznější u dětí a adolescentů a je tedy nezbytné bolest minimalizovat, zejména při nedostupnosti léčivých přípravků (LP) obsahujících vedle benzathin PNC G další složku zmírňující bolestivost. Předkládaný text popisuje na základě publikované literatury dva postupy, které mohou bolest snížit, a to i u pediatrické populace. Jednak smísení dvou dostupných monokomponentních LP obsahujících benzathin a prokain PNC G, a jednak použití roztoku lidokainu pro rekonstituci...

Familiární hypercholesterolémie u dětí

Familial hypercholesterolemia in children

MUDr.Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 224-227

Ordinace PLDD, Brno Familiární hypercholesterolémie je závažné geneticky podmíněné onemocnění, výrazně zvyšující kardiovaskulární riziko. Časná diagnostika a intenzivní léčba mohou předčasné manifestaci aterosklerotických změn zabránit. U většiny dětí s dyslipoproteinémií stačí pouze úprava výživových a pohybových zvyklostí k normalizaci koncentrací lipidů a lipoproteinů v séru. Indikace k zahájení farmakologické léčby je přísně individuální, rozhoduje o ní specialista po zvážení všech rizik.

Udržovací léčba akné

Maintenance therapy of acne

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 230-236

Akné je polymorfní zánětlivá choroba pilosebaceózní jednotky. Klinické projevy se zpravidla opakují roky, a akné se proto dnes považuje za chronické onemocnění. Dnešní strategie léčby zahrnuje indukční fázi následovanou fází udržovací. Udržovací léčba (maintenance therapy) může být definována jako pravidelné užívání vhodného léčebného prostředku k zabezpečení remise akné. Udržovací léčba, zjednodušeně řečeno, zahrnuje léčbu mikrokomeda. Základem terapie jsou tedy komedolytické preparáty, především lokální retinoidy. Jako alternativa retinoidů může být užita kyselina azelaová. Benzoylperoxid je vhodný v kombinaci s lokálními retinoidy zejména...

Poruchy příjmu potravy

Eating disorders

PhDr.František Krch, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 238-239

Nemocní s mentální anorexií, bulimií nebo záchvatovitým přejídáním představují velmi rozsáhlou a vnitřně diferencovanou skupinu s rozdílnou komorbiditou a dynamikou rozvoje problému. V tomto kontextu lze snadno učinit určitý, omezeně platný závěr a zobecnit ho. Zabývat se poruchami příjmu potravy proto vyžaduje respekt jak k charakteru problému, který se týká narušení základní lidské potřeby, tak k individuálním, věkovým a sociálním zvláštnostem nemocného. Článek si klade za cíl představit poruchy příjmu potravy jako srozumitelný problém, připomenout významné souvislosti jeho rozvoje a nastínit možnosti léčby.

Sdělení z praxe

Od diagnózy abscedující parotitidy k Bartonellóze

Cardiac function in hypertensive patients with metabolic syndrome and microalbuminuria

MUDr.Jana Stejskalová, MUDr.Helena Strmeňová, RNDr.Jana Doležílková, RNDr.Andrea Holečková, MUDr.Radoslava Tomanová, MUDr.Pavel Vantuch

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 248-250

Regionální lymfadenitida patří v pediatrii mezi jednu z nejčastějších klinických obtíží přivádějící pacienta do ordinace lékaře. Diferenciální diagnostika je rozsáhlá a mnohdy složitá, neboť etiologie procesu nemusí být vždy benigního charakteru, obezřetnost je v tomto případě na místě. „Felinóza neboli Nemoc z kočičího škrábnutí“ je řazena k méně častým příčinám lymfadenopatie, nicméně ani tuto diagnostickou jednotku nelze opomíjet, zejména v případě subakutního průběhu onemocnění. Jak už název napovídá, infekce se přenáší zejména kočičím škrábnutím či kousnutím. Onemocnění má ve většině případů lokalizovaný charakter, avšak...

Recidivující spontánní pneumotorax u adolescenta

Recurrent spontaneous pneumothorax in adolescent

MUDr.Kateřina Navrátilová, MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Josef Chudáček, Ph.D., prof.MUDr.František Kopřiva, CSc.

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 252-255

Kazuistika pojednává o 14letém chlapci od 12 let věku sledovaném s diagnózou Marfanův syndrom, který byl přijat na Dětskou kliniku pro příznaky dušnosti, kašle a bolesti na hrudi. Stav byl uzavřen jako primární spontánní pneumotorax a byl vyléčen pomocí hrudní drenáže s aktivním hrudním sáním. Tři dny po propuštění z nemocniční péče se u chlapce vyskytla recidiva spontánního pneumotoraxu se stejnými příznaky. CT vyšetření prokázalo buly v apexu pravé plíce, po konzultaci s pneumologem a chirurgem byla provedena bulektomie a pleuroabraze pomocí videoasistované torakoskopie, které zabrání v budoucnosti recidivám pneumotoraxu v dané lokalizaci....

Neobvyklá perinatální infekce - kampylobakterová enteritida

Unusual perinatal infection - campylobacter enteritis

MUDr.Eva Branšovská, MUDr.Magdalena Čadová, prof.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D., doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D., MUDr.Tamara Bergerová, Ing.Helena Šebestová

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 256-258

Campylobacter patří k nejčastějším původcům bakteriálních enteritid u dětí. V odborných publikacích je tato infekce nejčastěji uváděna jako zoonóza. V kazuistice je prezentován vzácný případ 3denního novorozence ukazující to, že existují i méně obvyklé cesty nákazy.

Pro sestry

Osm let zkušeností s celoplošným novorozeneckým screeningem sluchu v Pardubicích

Eight years of experience with full neonatal hearing screening in Pardubice

Mgr.Jana Škvrňáková, Ph.D., Mgr.Renáta Burešová, Mgr.Eva Hlaváčková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 263-266

Účelem screeningu a rescreeningu sluchu u novorozenců je včasné odhalení sluchové vady a v případě potřeby zahájení korekce sluchu. Autoři prezentují metodiku screeningového vyšetření sluchu v Pardubické nemocnici a počty vyšetřených novorozenců za osmileté období. Z celkového počtu vyšetřených novorozenců 12 633 byla diagnostikována středně těžká až těžká vada sluchu u 25 dětí. Na výběrovém souboru 500 novorozenců byl statisticky prokázán vztah klinického stavu a četnosti nevýbavných TEOAE u fyziologických a rizikových novorozenců.

Klinickoradiologická diagnóza

Poranění pankreatu cyklistickými řídítky u dětí

Bicycle handlebar injuries of pancreas in children

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Tomáš Malý, Ph.D., MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 260-262

Poranění o cyklistická řídítka patří mezi nejčastější příčiny úrazů břicha u dětí. Včasná diagnóza a optimální péče bez zbytečného prodlení může pomoci snížit morbiditu poraněných nitrobřišních orgánů. Děti s tupým poraněním břicha řídítky vyžadují léčbu s velkou pečlivostí. Popisujeme kazuistiku mladé dívky po úrazu na kole, při kterém utrpěla prudký náraz řídítek pod levý žeberní oblouk. Dívka byla přijatá na pozorování a prvotní vyšetření. Byla peritoneální a postupně došlo ke zvýšení hladiny sérové pankreatické amylázy a lipázy na hodnoty 3,57 μkat/l a 16,37 μkat/l. Axiální CT vyšetření prokázalo podélnou rupturu pankreatu....

Přednemocniční neodkladná péče

Faktory závažnosti popáleninového úrazu v dětském věku

Factors severity of burn injury in childhood

MUDr.Robert Zajíček, Ph.D., MUDr.Ivana Grosová, MUDr.Hubert Šuca

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 240-243

Zajištění adekvátní přednemocniční péče dětského pacienta s popáleninovým úrazem je závislé na posouzení šesti základních prognostických faktorů: mechanizmu úrazu, procenta popálené plochy, věku, lokalizace, stupně popálení a anamnestických dat. Z etiologického hlediska rozdělujeme termická traumata na opaření, popálení, chemické zranění a úraz elektrickým proudem. Procento popálené plochy je možno posoudit dle tabulek nebo pomocí palmárního pravidla. Hloubka postižení se dělí do tří základních stupňů, nejzávažnějšími lokalizacemi jsou ruce, obličej, krk a genitál. Z hlediska krátkodobé prognózy je klíčový vztah věku a rozsahu popálení. Základní...

Informace

Příspěvek k problematice pravidelného očkování nedonošených dětí v České republice

Considerations on the issue of regular vaccination of premature infants in Czech Republic

doc.MUDr.Petr Zoban, CSc., doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D., MUDr.Veronika Horáková, MUDr.Jitka Škovránková

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 244-247

Autoři připravili přehledový článek o stávajících informacích v odborné literatuře o imunokompetenci nedonošených dětí a možných nežádoucích účincích vakcinace ve skupině nedonošených dětí. Doporučují diferencovaný přístup k zahajování vakcinace nedonošených dětí podle stupně prematurity a aktuálního somatického stavu. Přílohou článku je Stanovisko České neonatologické společnosti a České společnosti alergologie a klinické imunologie k pravidelnému očkování nedonošených dětí. Autoři na základě shromážděných poznatků a klinických zkušeností nenalezli důvod v ČR měnit fungující, účinný systém pravidelného očkování velmi a těžce nedonošených...


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.