Pediatrie pro praxi, 2016, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Můj přítel Yiannakis - praktický pediatr

MUDr. Josef Gut

Pediatr. praxi 2016; 17(5): 271

Přehledové články

Infekce močových cest u novorozenců - diagnostika a léčba

Urinary tract infections in neonates - diagnosis and management

MUDr.Jakub Zieg, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(5): 276-278

Příznaky infekce močových cest u novorozenců mohou být velmi nespecifické. Diagnostika se opírá o chemické a kultivační vyšetření moči, dále se provádějí vyšetření obvyklá při podezření na novorozeneckou sepsi. Správný odběr vzorku moči je naprosto zásadní, použití sběrných močových sáčků je vzhledem k vysokému riziku kontaminace nevhodné. Základem léčby je časné podání parenterálních antibiotik spolu s udržováním přiměřené hydratace. K odhalení vrozených vad uropoetického traktu se využívá neinvazivní ultrazvukové vyšetření. Názory na indikaci provedení mikční cystografie novorozencům po první atace akutní pyelonefritidy, u kterých ultrazvuk...

Současný pohled na retinopatii předčasně narozených dětí

Current perspective on retinopathy of prematurity

MUDr.Anna Zobanová

Pediatr. praxi 2016; 17(5): 279-284

Retinopatie nedonošených dětí (ROP) je závažné vazoproliferativní onemocnění sítnice, které se v současné době omezuje už jen na kategorie dětí narozených před 32. gestačním týdnem nebo s porodní váhou nižší než 1 500 g. Za skutečně ohroženou skupinu považujeme děti s extrémně nízkou porodní váhou pod 1 000 g. ROP je celosvětově považována, hned vedle hypoplazie optických nervů, za jednu ze dvou hlavních příčin těžkého zrakového postižení u dětí. Při současných znalostech o etiologii a průběhu ROP není cílem léčby ROP pouhé zachování ležící sítnice, ale dosažení takového výsledku, kdy sítnice dovoluje normální či téměř normální zrakovou ostrost....

Časná výživa a dlouhodobé zdraví

Early nutrition and lifelong health

MUDr.Blanka Zlatohlávková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(5): 286-290

Koncept „vývojových počátků zdraví a nemoci“ předpokládá, že časný vývoj jedince programuje zdraví i riziko vzniku chorob v dospělosti procesy vývojové plasticity, které umožňují vznik různých fenotypů z jednoho genotypu v reakci na signály z prostředí. Významným faktorem programování je časná výživa. Nepřiměřená intrauterinní i postnatální výživa ovlivňuje celoživotní zdraví jedince i dalších generací. Preventivní opatření snižující náchylnost k nepřenosným chorobám, zejména obezitě a s ní souvisejícím nemocem, jsou nejúčinnější v období nejvyšší plasticity, během reprodukčního cyklu člověka, kam patří těhotenství a kojení. Základním...

atopická dermatitída

The skin microbiome, new knowledge, atopic dermatitis

MUDr.Hana Zelenková, Ph.D., MBA

Pediatr. praxi 2016; 17(5): 291-295

Human Genome Project mal za cieľ prečítanie sekvencií celej jadrovej DNA človeka. V súčasnosti je známa sekvenácia viac ako tisíc ľudských genómov, kvalifikované odhady určujú počet na 20 488 génov. V databáze sú zahrnuté gény „priemerného jedinca“ daného druhu, pretože k analýze sú použité vždy vzorky z mnohých ľudí. Každá bunka ľudského tela nesie naše genetické dedičstvo a tvorí tzv. prvý genóm. Mikrobióm (mikroflóra) je ekologické spoločenstvo komenzálnych, symbiotických a patogénnych mikroorganizmov, ktoré sa delia s človekom o jeho telesný priestor. Mikrobióm je pre ľudský organizmus mimoriadne dôležitý a výrazne ovplyvňuje...

Skryté vady patra jako příčina velofaryngeální insuficience

Occult cleft palate as the cause of velopharyngeal insufficiency

MUDr.Olga Košková, MUDr.Jitka Vokurková, Ph.D., PaedDr.Václav Baslík, MUDr.Pavel Horník

Pediatr. praxi 2016; 17(5): 296-298

Submukózní rozštěp patra a vrozeně krátké měkké patro s nebo bez rozštěpu čípku patří mezi méně časté příčiny velofaryngeální insuficience – nedostatečnosti patrohltanového uzávěru. Jejich diagnostika je obtížnější než u klasických rozštěpů, avšak jejich projevy a následky na vývoj řeči jsou podobně závažné. Pro úspěšnou léčbu těchto vad je nezbytné včasné stanovení diagnózy a spolupráce plastického chirurga s klinickým logopedem a ORL lékařem. Jak pacienti se submukózním rozštěpem, tak i s vrozeně krátkým měkkým patrem ve spojení s klinickými projevy velofaryngeální insuficience, jsou na Oddělení dětské plastické chirurgie Fakultní...

Kožní nemoci u dětí a výběr povolání

Skin diseases in children and occupational choice

MUDr.Daniela Humhejová

Pediatr. praxi 2016; 17(5): 300-305

Autorka se zabývá přehledem nejčastějších onemocnění kůže u dětí a dospívajících s ohledem na výběr povolání. Upozorňuje na význam a správné načasování výběru zaměstnání a koníčků a rizika způsobená nesprávnou volbou. V článku je uveden přehled nejčastějších kožních nálezů a jejich vztah k volbě povolání (relativní a absolutní kontraindikace), dále je vysvětlena terminologie kožních nemocí souvisejících s pracovním zařazením, systém prevence a řešení kožních nemocí z povolání.

Sdělení z praxe

Problematika trichotillománie v dětském věku

Problems of trichotillomania in childhood

MUDr.Martina Bienová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(5): 319-321

Pro trichotillománii (TTM) je typické chronické vytrhávání vlasů, které vede k viditelnému úbytku vlasů a tvorbě alopetických ložisek. Pacienti si vytrhávají vlasy nejčastěji ze kštice, ale i ochlupení z dalších lokalit, jako jsou řasy, obočí nebo pubická oblast. Trichotillománie je obsesivně-kompulzivní porucha, která se může vyskytnout v kterémkoliv věku, ale nejčastěji se projeví v dětství s maximem ve dvou věkových skupinách – u předškoláků a na začátku puberty. Úkolem dermatologa je určit správnou diagnózu, léčba patří do rukou psychologa a psychiatra. Základní léčebnou metodou je psychoterapie, v některých případech v kombinaci...

Péče komunitní porodní asistentky o šestinedělku s poporodní depresí

Midwifery care of women in puerperium with postpartum depression

Mgr.Eva Hendrych Lorenzová, doc.PhDr.Mária Boledovičová, Ph.D., Mgr.Lucie Kašová

Pediatr. praxi 2016; 17(5): 322-325

2Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Poporodní deprese patří k závažnému onemocnění, které ovlivňuje jak zdraví ženy, tak dítěte, ale i fungování celé rodiny. Toto onemocnění bývá však paradoxně v praxi často pozdě diagnostikováno a jeho léčba bývá složitá a nekomplexní. Autorky zde předkládají případ těžké poporodní deprese, kdy žena po porodu musela být hospitalizována na oddělení psychiatrie a o novorozence se musela v domácím prostředí postarat užší rodina. Cílem předložené kazuistiky je upozornit na závažnost onemocnění poporodní deprese a všímat si širších souvislostí, které se k onemocnění a léčbě...

Klinickoradiologická diagnóza

Časná diagnóza duodenální atrézie: prenatální ultrazvukový důkaz

Early diagnosis of duodenal atresia: prenatal ultrasonic evidence

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Vladimír Mišuth, MUDr.Tomáš Malý, Ph.D., MUDr.Petr Polák, CSc., MUDr.Jiří Hyjánek, Ph.D., MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2016; 17(5): 326-329

Duodenální atrézie je nejčastějším typem fetální střevní atrézie. Prezentujeme klinický případ vzácného prenatálního sonografického obrazu duodenální atrézie u 29týdenního nezralého novorozence, u kterého byl ve 22. týdnu těhotenství prokázán rozšířený žaludek s dilatací duodena a polyhydramnion. Po porodu rentgenové vyšetření potvrdilo dilataci žaludku i duodena: s nálezem klasického znaku „double-bubble“. Po stabilizaci metabolizmu vody a elektrolytů podstoupilo dítě nekomplikovanou duodenoduodeno-anastomózu s dobrým definitivním výsledkem.

Ve zkratce

Farmakoterapie kašle ve zkratce

Pharmacotherapy of cough in a nutshell

doc.PharmDr.Jan Juřica, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(5): 306-311

Článek tabelární formou rekapituluje typy kašle z pohledu symptomatologie a dále podává přehled léčiv produktivního i suchého kašle. Mukoaktivní léčiva lze klasifikovat na expektorancia, mukolytika, mukokinetika a mukoregulační látky dle vlivu na složení a množství produkovaného sputa. Antitusika jsou členěna na centrálně a periferně působící. V článku jsou prezentovány klíčové farmakologické vlastnosti každé látky, resp. extraktů léčivých rostlin. V závěru článku jsou přehledně sumarizovány základní farmakoterapeutické přístupy v léčbě suchého a produktivního kašle. Kombinace antitusik a mukoaktivních látek postrádají logiku a nejsou doporučovány.

Původní práce

Možnosti podpory kojení (laktačního poradenství) z pohledu laické i odborné veřejnosti

The possibilities of support for breastfeeding (lactation counselling) from the perspective of lay and professional public

doc.PhDr.Andrea Pokorná, Ph.D., PhDr.Miloslava Kameníková, PhDr.Vlasta Dvořáková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(5): 313-317

Laktační poradenství je významnou součástí efektivní péče v pediatrii. Cílem studie realizované v roce 2015 bylo zhodnotit organizaci laktačního poradenství v devíti nemocnicích s titulem Baby-Friendly Hospital a v jednom z největších perinatologických center v České republice, zhodnotit názory matek (n = 241) a zdravotnických pracovníků (n = 114) na význam a podporu kojení. Výsledky prokázaly, že názor na význam kojení je ovlivňován vzděláním matek a předchozí zkušeností s kojením (p < 0,05), naopak absolvování předporodních kurzů ani způsob vedení porodu názor na význam kojení nemají vliv. Názory na významné informace o kojení se mezi matkami...

Komentář

Komentář k „Příspěvku k problematice pravidelného očkování nedonošených dětí v České republice” a ke „Stanovisku České neonatologické společnosti k očkování nedonošených dětí”

MUDr. Daniel Dražan, MUDr. Tomáš Nečas, MUDr. Miroslav Toms

Pediatr. praxi 2016; 17(5): 330-334


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.