Pediatrie pro praxi, 2016, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Kdo bude hlídat hlídače?

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 339

Přehledové články

Novinky v léčbě zánětlivých střevních onemocnění u dětí

News in treatment of inflammatory bowel diseases in children

MUDr.Katarína Mitrová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 344-347

Zánětlivá střevní onemocnění, ke kterým řadíme Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu, mohou negativně ovlivňovat zdravý vývoj i kvalitu života dítěte. Nízký věk v době diagnózy bývá spojen se závažnějším průběhem onemocnění a vyšší mírou komplikací. Díky správně indikované a časné léčbě lze předejít strukturálním a nezvratným změnám střeva.

Psychiatrická problematika u předčasně narozených dětí

Psychiatric issues of children born preterm

MUDr.Tereza Michálková Grézlová, MUDr.Daniela Marková, doc.PhDr.et PhDr.Radek Ptáček, Ph.D., MUDr.Michal Goetz, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 348-352

Děti narozené předčasně jsou ve zvýšeném riziku psychiatrických poruch, především neurovývojových a behaviorálních. Pozornost věnovaná této zdravotní oblasti je však výrazně menší v porovnání se somatickou stránkou. Cílem tohoto článku je shrnout nejvýznamnější poznatky studií zaměřených na duševních zdraví této rizikové skupiny, informovat o probíhajícím výzkumném projektu u sledované populace dětí s velmi nízkou porodní hmotností a načrtnout koncept psychologicko-psychiatrické péče o děti s těžkou perinatální zátěží vycházející z komplexního uchopení problematiky dítěte a rodiny.

Hematurie jako příznak

Hematuria as symptom

MUDr.Josef Gut

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 353-356

V přehledovém článku jsou podány podněty pro úvodní úvahu pediatra nad pacientem s hematurií ve snaze zorientovat se v rozsáhlém seznamu příčin.

Poruchy puberty u dívek

Disorders of puberty in girls

MUDr.Ingrid Rejdová, MUDr.Jana Kadlecová

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 358-361

Puberta je velmi složitý proces, řízený osou hypotalamus – hypofýza – ovarium. Jakákoliv odchylka na této ose může způsobit poruchu dospívání, která může být ve smyslu urychlení nebo opoždění. U dívčí předčasné puberty se objevují známky dospívání před 8. rokem. U opožděné puberty chybí známky dospívání po 13. roce (1). Jejich terapie je velmi důležitá, vyžaduje mezioborovou spolupráci pediatrů, endokrinologů, gynekologů a závisí na vyvolávající příčině.

Seboroická dermatitida v ambulanci pediatra a obvodního lékaře

Seborrheic dermatitis at paediatrician’s and general practice

MUDr.Kateřina Radoušová

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 362-366

Seboroická dermatitida (synonyma seboroický ekzém, dysseboroická dermatitida, morbus Unna, seborrhoides Brocqe, eczematides Darieri, eczéma flanellaire) se řadí mezi velmi častá kožní onemocnění postihující oblasti kůže bohaté na mazové žlázy a intertriginózní oblasti. Vyskytuje se až u 2/3 kojenců v období mezi 3. týdnem a 3. měsícem po porodu a v dospělé populaci se výskyt odhaduje na 3–5 %. Zvláštní skupinu pacientů tvoří pacienti HIV pozitivní, u nichž se vyskytuje až v 85 % a může být i prvním projevem možné HIV pozitivity. Více jsou postiženi muži. Onemocnění má recidivující subakutní až chronický průběh s polymorfními kožními projevy.

Potraviny živočišného původu - zdroj endokrinních modulátorů

Food of animal origin - the source of endocrine disruptors

MVDr.Jiří Drápal, Ph.D., MVDr.Jiří Bureš

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 367-369

Sdělení se týká problematiky použití veterinárních léčivých přípravků (především syntetických hormonů), včetně zákazu jejich použití jako stimulátorů růstu hospodářských zvířat, uvádí též možné případy aplikace veterinárních léčiv s účinkem na endokrinní regulaci. Zvláště podává informace o systému monitorování přítomnosti reziduí a kontaminantů v potravinách a surovinách živočišného původu prováděného veterinární správou.

Sdělení z praxe

Pár zlaťáků za karnevalovou masku…

For a few gold a carnival mask...

MUDr.Tereza Farová, MUDr.Karel Chytrý, MUDr.Štěpánka Čapková

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 372-374

Kazuistika popisuje případ šestiletého chlapce, který byl přijat k hospitalizaci na dětské oddělení pro progresi exantému na kůži. Pacient byl nejprve ošetřen u svého praktického lékaře, kterým byla pro susp. alergickou reakci doporučena terapie antihistaminiky. Následně, ještě tentýž den, byl přijat na JIP dětského oddělení pro rozsáhlý, zarudlý exantém na kůži těla s výraznou bolestivostí. V klinickém obraze dominovala vyjma postižení kůže i hustá, nazelenalá sekrece z nosu. Cílem této kazuistiky je poukázat na akutní, závažné, infekční kožní onemocnění s poměrně rychlým zlepšením celkového stavu pacienta při včasném zahájení adekvátní terapie.

Léčba velmi hluboké popáleniny u půlročního kojence

Treatment of very deep burns in a six-month infant

MUDr.Radomír Mager, MUDr.Břetislav Lipový, Ph.D., MUDr.Ivan Suchánek, MUDr.Jana Bartošková

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 375-378

V průběhu posledních desetiletí dochází u popáleninového traumatu k posunu charakteru mechanizmu popálení a rovněž ke změnám uvnitř jednotlivých věkových skupin popálených. Podobně jako ve vyspělých západních zemích v současné době naštěstí ubývá rozsáhlých popálenin u dětské populace. Ovšem na druhou stranu stále přibývá lehčích popálenin, především opařenin. Průměrný věk popálení se také snižuje. Dominujícím popálením jsou opařeniny u dětí v raném batolecím věku, zejména u chlapců (1). V následující kazuistice představujeme ovšem popáleninu, která se vymyká uvedeným skutečnostem. Jednalo se o velmi hlubokou kontaktní popáleninu u půlroční...

Tyreotoxická periodická paralýza

Thyrotoxic periodic paralysis

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Dana Novotná, Ph.D., MUDr.Helena Schneiderová, MUDr.Jan Papež, MUDr.Martin Jouza

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 379-382

Draslík je iont, který se v organizmu za normálních podmínek nachází především intracelulárně, přitom přibližně 80 % jeho tělesného množství je v buňkách kosterní svaloviny. V udržování homeostázy draslíku mezi intracelulární a extracelulární tekutinou proto kosterní svalovina sehrává významnou úlohu. Tyreotoxická periodická paralýza (TPP) je potencionálně fatální a vzácnou komplikací hypertyreózy a je charakterizována svalovou slabostí a hypokalemií. Hodnoty acidobazické rovnováhy jsou při TPP normální, průvodním nálezem bývá hypomagnezemie a hypofosfatemie. Pro diagnózu TPP je nezbytné stanovit hladiny hormonů štítné žlázy v krvi. Je uveden...

Pro sestry

Podat dítěti dudlík či nepodat?

To give a pacifier to an infant or not?

Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 387-389

Článek zmiňuje potřebu dítěte sát nejenom z důvodu výživy, ale také z důvodu sebeuklidnění, sebeuspokojení nebo tišení bolesti. K tomu mu lze podat dudlík, jehož výhody a nevýhody jsou v článku zdokumentovány na základě dřívějších zahraničních šetření. Z toho také můžeme usuzovat, že v západních zemích se s problematikou podat dítěti dudlík či nepodat již vypořádali, kdežto u nás jsme teprve někde na začátku. Zatím převažuje názor dudlík nepodat a hlavním důvodem je, že se dítě nenaučí sát z prsu. Proto jsou v článku zmíněny i další výhody a nevýhody podání dudlíku, včetně doporučení, která vydaly americké asociace pediatrů, dětských zubařů...

Historie pediatrie a vzdělávání dětských sester v České republice

The history of paediatrics and education of pediatric nurses in the Czech republic

Bc.Zdeňka Tručková, doc.Ing.Iva Brabcová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 390-393

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče Cílem předkládaného příspěvku je popsat historii dětského lékařství a vzdělávání dětských sester v České republice od konce 19. století po současnost. Výzkumná studie je zpracována jako teoretická přehledová práce. K naplnění cíle bylo použito kvalitativní výzkumné šetření s využitím techniky sekundární analýzy relevantních zdrojů. Při vyhledávání informací o zkoumané problematice bylo čerpáno z odborných, vědeckých publikací a české legislativy. Péče o děti má v České republice dlouholetou tradici. Již v roce 1888 byla otevřena Dětské nemocnice Na křižovatce v Praze. Od té doby došlo...

Klinickoradiologická diagnóza

Aspirace stopky nektarinky u batolete: opožděná diagnóza

Nectarine stalk aspiration in a toddler: delayed diagnosis

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D., MUDr.Stanislav Losse, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 384-386

Asfyxie po vdechnutí cizího tělesa je vedoucí příčinou nezaviněného úmrtí dětí mladších než 4 roky. Bronchoskopie zůstává zlatým standardem pro diagnostiku i vyjmutí cizích těles z dýchacích cest. Velikost, tvar, povrch a struktura cizího tělesa hraje klíčovou roli při jeho odstraňování. Z mnohých příčin může být diagnóza opožděná. Prezentujeme kazuistiku aspirace stopky nektarinky do pravého spojného bronchu 18měsíčního dítěte a náš postup při jejím opožděném odstranění.

Komentáře

Oprava k článku „Akutní selhání a poškození ledvin u dětí“, autor: Zaoral T., Klinika dětského lékařství, LF OU a FN Ostrava, který byl uveřejněn v časopise Pediatrie pro praxi, č. 1/16, ke kontinuální aplikaci furosemidu

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 394

Ptáte se - odpovídáme

Ptáte se - odpovídáme

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 370

Orbis Pictus Medicus

Bohnovy noduly

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Barbora Špičáková

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 371


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.