Pediatrie pro praxi, 2017, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Redakce

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 3

Přehledové články

Hnisavé meningitidy u dětí

Purulent meningitis in children

MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Jana Kozáková, MUDr. Věra Lebedová, Ing. Helena Šebestová

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 8-11

Spektrum bakterií, které v České republice působí u dětí hnisavé meningitidy se v průběhu posledních desetiletí změnilo v závislosti na zavádění očkování proti onemocněním způsobeným Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae b a Neisseria meningitidis. Tato bakteriální agens před zavedením uvedených očkování převažovala, v současné době se jejich podíl výrazně snížil. Hlášení EPIDAT z roku 2015 ukazují 10 případů hnisavých meningitid u dětí pod 5 let věku, z toho 9 potvrzených případů u dětí pod 1 rok věku, žádný případ nebyl smrtelný. V roce 2015 bylo v programech surveillance zjištěno u dětí pod 5 let věku 21 invazivních pneumokokových...

Současné možnosti léčby kašle u dětí

Current treatment options for cough in children

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 12-17

Kašel je nejčastějším příznakem u dětí, pro který rodiče vyhledají lékařskou péči. Podle doby trvání se kašel dělí na akutní (< 3 týdny), protrahovaný (3–4 týdny) a chronický (> 4–6 týdnů). Většina dětí s akutním kašlem má virovou infekci horních dýchacích cest. Článek podává přehled o léčivých účinných látkách a léčivých přípravcích v terapii suchého i produktivního kašle u dětí.

Plochá noha u dítěte

Paediatric flat foot

MUDr. Petr Teyssler, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 18-21

Plochá noha je v dětském věku častým nálezem, jen malá část z celkového počtu dětí s tímto nálezem však potřebuje aktivní léčbu. Daná problematika zahrnuje celou škálu klinických nálezů a přístup k terapii je volně podle jejich závažnosti. Ortopedické vložky jsou hojně nadužívaným prostředkem léčby, operační léčba je naopak často podceňovanou modalitou. Při volbě správné metody léčby je nutné vycházet z důkladného klinického vyšetření a znalosti fungování lýtkového svalstva a vztahů kostí a vazů účastnících se na udržení klenby nohy.

Použití neregistrovaných léčiv na příkladech v pediatrii

Unlicensed drug use in examples from paediatric practise

PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D., PharmDr. Josef Malý, Ph.D., Mgr. Milan Vegerbauer, PharmDr. Petra Thomson

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 22-26

Počet používaných léčivých přípravků (LP), které nejsou registrovány v České republice, neustále narůstá. Zvýšená potřeba používat tyto LP plyne z mnoha důvodů, zejména z výrobních a distribučních. V pediatrii se přidružuje i náročnost provedení klinických hodnocení. Proces minimalizace lékových pochybení s sebou také nese zvýšené nároky na dodržování zásad správného používání neregistrovaných LP jak ze strany pacientů a jejich blízkých, tak zdravotnických pracovníků. Cílem předkládaného článku je shrnout management použití neregistrovaných LP v rámci mimořádného dovozu, specifického léčebného programu a tzv. off-label použití a u každé z těchto...

Záněty středního ucha u dětí – omyly při diagnostice a léčbě

Otitis media in children – practice essentials

MUDr. Martin Formánek, MUDr. Debora Jančatová, MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 32-35

Autoři se věnují problematice zánětů středního ucha jako velmi častým onemocněním u dětí. Zvláštní pozornost je věnována akutním a recidivujícím akutním zánětům středního ucha a sekretorickému zánětu středního ucha. Jsou probrány nejčastější příznaky, možnosti léčby a také časté omyly týkající se těchto onemocnění.

Virové střevní infekce – virové gastroenteritidy

Viral intestinal infections – viral gastroenteritides

MUDr. Petra Rainetová

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 44-49

Virové střevní infekce (akutní gastroenteritidy – AGE) jsou po respiračních infektech nejčastější příčinou infekčních onemocnění, a to celosvětově. Specifická prevence vakcinací je dostupná pouze u rotavirů, terapie je především symptomatická. Rozvoj molekulárně biologické diagnostiky, která zahrnuje všechny významné virové vyvolavatele gastroenteritid, vede k přesnějšímu monitoringu a následně i hlášení těchto infekcí.

Současné možnosti léčby atopického ekzému

Current possibilities of treatment of atopic eczema

MUDr. Štěpánka Čapková

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 106-110

Atopický ekzém (AE) je chronické, zánětlivé kožní onemocnění. I přes intenzivní výzkum příčiny AE zůstávají nejasné a ve své podstatě jsou zřejmě multifaktoriální. Mezi různými možnostmi léčby pomáhá kožní hydratace, která zlepšuje bariérovou funkci, ulevuje od svědění a snižuje spotřebu lokálních kortikosteroidů. Proto by se měla stát základní léčbou. Ke komplexnímu přístupu patří i znalost a eliminace zhoršujících faktorů. Standardní dermatologická péče je potřebná, když základní léčba nezlepšuje uspokojivě příznaky AE. V poslední době se věnuje větší pozornost proaktivní léčbě pomocí pravidelné intermitentní aplikace lokálních kortikosteroidů...

Umělá mléčná kojenecká výživa – současná doporučení

Infant formulas – current recommendations

MUDr. Eva Karásková

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 186-189

Kojení je nejvhodnější formou výživy kojence. V případě, že kojení není možné, je nutné podat umělou mléčnou formuli. Článek podává přehled jednotlivých typů přípravků dostupných u nás, jak pro zdravé děti, tak pro děti s gastroezofageálním refluxem, s alergií na bílkovinu kravského mléka nebo pro nezralé, neprospívající novorozence a kojence.

Sdělení z praxe

Narůstající dyspnoe a tachypnoe jako hlavní příznak vzácné kritické vrozené srdeční vady

Progressive dyspnea and tachypnea as the major symptoms of the rare critical congenital heart defect

MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MUDr. Pavla Flodrová, MUDr. Petr Hecht, MUDr. Patrik Flodr, Ph.D., MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 52-55

Autoři prezentují kazuistiku kojence, u něhož byla ve 4 týdnech věku na základě narůstající dyspnoe a tachypnoe a následně se objevujícího šelestu diagnostikována mnohočetná primární stenóza plicních žil ústících do levé síně jedním společným kmenem. Dítě podstoupilo dvakrát bezstehovou plastiku plicních žil. Po přechodném zlepšení klinického stavu vždy došlo k opětovnému zhoršení klinického stavu se známkami závažné postkapilární plicní hypertenze, která nakonec vedla ve věku 7 měsíců k úmrtí pacienta. Stenóza plicních žil je relativně vzácné onemocnění manifestující se zpravidla v kojeneckém věku. V patogenezi se uplatňuje nekontrolovatelná...

Vzácný případ chlapce s diagnózou LAL-D

The rare case of boy with diagnosis LAL-D

MUDr. Lenka Ťoukálková

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 56-58

Vzácné střádavé onemocnění LAL-D (lysosomal acid lipase-deficiency) je autozomálně recesivně dědičné. Dříve se označovalo jako Wolmanova choroba nebo CESD (cholesteryl ester storage disease). Tyto formy se od sebe liší jen jinou aktivitou kódovaného enzymu, jehož zbytková aktivita je odpovědná za tíži a dobu nástupu příznaků. Onemocnění je výrazně poddiagnostikováno. Do nedávné doby nebyla známa účinná léčba. To se ale změnilo a ERT (enzyme replacement therapy) kyselou lipázou přináší novou perspektivu. Diagnostické markery jsou zejména: 1. Porucha lipidového spektra, vysoký celkový cholesterol, vysoký LDL cholesterol, nápadně nízký cholesterol...

Streptococcus pyogenes jako příčina syndromu toxického šoku

Streptococcus pyogenes as a cause of toxic shock syndrome

MUDr. Radka Drápalová, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., MUDr. Lenka Šigutová, MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 59-63

Syndrom toxického šoku je závažné onemocnění, v jehož etiologii se může uplatnit Streptococcus pyogenes. Na počátku se manifestuje nespecifickými příznaky, a proto na něj není v diferenciální diagnostice často pomýšleno. Je uvedena kazuistika osmileté dívky se syndromem toxického šoku, která byla přijata na dětské oddělení s bolestí pravé dolní končetiny a febriliemi. Při ultrazvukovém vyšetření bylo v měkkých tkáních pravé hýžďové oblasti prokázáno ložisko velikosti 6,5 x 5 cm nejasné etiologie. Stav pacientky se během několika hodin od přijetí rozvinul do obrazu šokového stavu s multiorgánovým postižením. Z hemokultury a tekutiny získané při...

Pro sestry

Potřeby onkologicky nemocných dětí z perspektivy dětí a rodičů

The needs of children with cancer – A view from the perspective of the children and the parents

Mgr. Andrea Filová, PhDr., Lucie Sikorová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 67-70

Onkologické onemocnění v dětském věku významně modifikuje potřeby dětí, preference jednotlivých potřeb a rovněž i jejich naplnění. Cílem našeho šetření byla identifikace potřeb onkologicky nemocných dětí včetně jejich saturace/naplnění a vnímání těchto potřeb rodiči dětí s onkologickým onemocněním. Výzkumný soubor byl tvořen 50 dětmi a 70 rodiči, kteří byli hospitalizováni nebo přítomni na ambulanci ve vybraných zdravotnických zařízeních Olomouckého kraje bez uvedení konkretizace daného zařízení, a dále rodiči a dětmi sdružujícími se v nadačním fondu Šance onkoláčkům. Šetření probíhalo formou nestandardizovaného dotazníku, který mapoval biologické,...

Klinickoradiologická diagnóza

Dospívající dívka se zvracením, nevolností, bolestí břicha a úbytkem hmotnosti jako projevy těhotenství

Female teenager presenting with vomiting, nausea, abdominal pain and weigh loss as a manifestation of pregnancy

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Jaroslava Mikulášová, MUDr. Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 64-66

Sedmnáctiletá dívka byla vyšetřena pro několik týdnů trvající občasné bolesti břicha, které byly doprovázeny zvracením, nevolností a úbytkem na hmotnosti. I když pacientka původně popřela možnost sexuální aktivity, těhotenství bylo následně potvrzeno. Gravidita byla diagnostikována na základě kombinace klinických příznaků, sonografického nálezu a sérové hladiny humánního choriového gonadotropinu.

Firemní informace

Lactobacillus fermentum v podpoře zdraví matky a dítěte

MUDr. Martin Gregora

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 71-74

Lactobacillus fermentum hojně zastoupený v mikrobiotě mateřského mléka, je probiotikum, které na sebe poutá pozornost. Příznivě ovlivňuje složení střevní mikroflory a střevní imunitní systém. U kojenců užívajících L. fermentum byl prokázán nižší výskyt gastrointestinálních i respiračních infekcí oproti kontrolní skupině. Významného protizánětlivého efektu L. fermentum lze využít k prevenci a léčbě mastitidy u kojící ženy. Při jeho podávání byl prokázán lepší klinický efekt než při klasické léčbě antibiotiky. Vyšší podíl L. fermentum ve střevní mikroflóře dětí s normální hmotností oproti obezním je skutečnost, která otvírá další potenciální možnosti...


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.