reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 2 / 2017

Dítě s opožděným vývojem řeči – čekat do třetího roku, nebo zahájit péči v raném věku?

Syndrom Dravetové v pediatrické praxi

Strategie léčby intraartikulárních poranění kolenního kloubu u dětí a adolescentů

Synechia vulvae infantum

Nejčastější lékové alergie u dětí

Podvýživa u obézních dětí

Necrobiosis lipoidica

Meningokoková meningitida u novorozence komplikovaná subdurálními efúzemi

Kdy může/nemůže rodič odmítnout léčbu dítěte
XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie Kongres pediatrů a dětských sester 12. -13. května 2017

V tradičním květnovém termínu se v Olomouci uskuteční naše největší setkání pediatrů a dětských sester XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie. Odborný program pro účastníky připravuje vedení Dětské kliniky FN v Olomouci. Přednášky se zaměří tentokrát na problematiku neuroinfekcí, na posuny v léčbě dětí s DMO, nové přístupy k vážně nemocnému novorozenci, nové pohledy na staré nemoci a samozřejmě zajímavé kazuistiky z praxe. Paralelně probíhá i sesterská sekce a večer je pro účastníky připraveno i zajímavé hudební vystoupení. Těšíme se na společné setkání v hotelu Clarion v Olomouci.
Dětská neurologie - Ošlejšková H. a kol.

Motivací vzniku stručné učebnice speciální dětské neurologie bylo znovu povzbudit zájem mladých lékařů o obor dětské neurologie a začínajícím mladým kolegům usnadnit erudici a přípravu k atestaci. Učebnici připravil kolektiv autorů z několika pracovišť a jejím obsahem jsou nejdůležitější oblasti speciální dětské neurologie. I když znalosti z ní získané bude třeba doplnit samostudiem z dalších zdrojů, kterých je dnes k dispozici nespočet, všichni autoři pevně věří, že se stane malou vstupní bránou vaší přípravy.Z posledního čísla

Vybrané články

Bohnovy noduly

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Barbora Špičáková

Poruchy autistického spektra - 2. díl

doc.MUDr.Iva Dudová, Ph.D., Mgr.Markéta Mohaplová

Druhá část přehledového článku o poruchách autistického spektra shrnuje diagnostický postup a diagnostické nástroje dostupné v ČR. Zmiňuje klíčovou roli dětského lékaře pro identifikaci časných příznaků a ranou diagnostiku. Doplňuje psychologickou diagnostiku jako důležitou součást komplexního vyšetřovacího procesu. Podává základní údaje o průběhu a prognóze a strategii farmakoterapie poruch autistického spektra. Na závěr uvádí doporučení zejména pro praktické lékaře pro děti a dorost, jak postupovat při preventivních prohlídkách či při podezření na poruchu autistického spektra kdykoliv během dětského věku.

Primární hyperoxalurie

MUDr.Dagmar Uvírová

Předkládáme kazuistiku 4,5leté dívky, která byla přijata na naše oddělení pro infekci močových cest. Překvapivý nález hyperechogenních papil na UZ ledvin vedl k rozšíření vyšetření a nakonec k diagnóze primární hyperoxalurie 1. typu.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.