reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 3 / 2017

Primární bolesti hlavy u dětí

Afty, recidivující afty u dětí, jejich klinický obraz, diagnostika, terapie

Význam různých druhů sacharidů v dětské výživě

Časné a pozdní kožní projevy po očkování

Spinální svalová atrofie – diagnostika, léčba, výzkum

Zkušenosti pediatrů s poskytováním péče u dětí s deficity ve vývoji řeči a jazykových schopností - pohledy z praxe

Od retardace růstu k transplantaci ledviny

Informovanost chlapců ve věku 15-19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat




XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie Kongres pediatrů a dětských sester 12. -13. května 2017

V tradičním květnovém termínu se v Olomouci uskuteční naše největší setkání pediatrů a dětských sester XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie. Odborný program pro účastníky připravuje vedení Dětské kliniky FN v Olomouci. Přednášky se zaměří tentokrát na problematiku neuroinfekcí, na posuny v léčbě dětí s DMO, nové přístupy k vážně nemocnému novorozenci, nové pohledy na staré nemoci a samozřejmě zajímavé kazuistiky z praxe. Paralelně probíhá i sesterská sekce a večer je pro účastníky připraveno i zajímavé hudební vystoupení. Těšíme se na společné setkání v hotelu Clarion v Olomouci.




Dětská neurologie - Ošlejšková H. a kol.

Motivací vzniku stručné učebnice speciální dětské neurologie bylo znovu povzbudit zájem mladých lékařů o obor dětské neurologie a začínajícím mladým kolegům usnadnit erudici a přípravu k atestaci. Učebnici připravil kolektiv autorů z několika pracovišť a jejím obsahem jsou nejdůležitější oblasti speciální dětské neurologie. I když znalosti z ní získané bude třeba doplnit samostudiem z dalších zdrojů, kterých je dnes k dispozici nespočet, všichni autoři pevně věří, že se stane malou vstupní bránou vaší přípravy.



Z posledního čísla

Vybrané články

Bohnovy noduly

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Barbora Špičáková

Záněty zevního genitálu u dětí - balanitida, epididymitida, orchitida

MUDr.Oldřich Šmakal, Ph.D.

Diagnostika a léčba zánětu předkožky je snadná. Většina balanitid ustoupí po koupelích penisu v roztoku s antiseptickými účinky a po lokální aplikaci antibiotické (ATB) masti, nutnost celkového podávání antibiotik je výjimečná. Zánětlivé postižení nadvarlete nebo varlete je nutno odlišit od jiných nejčastějších příčin akutního skrota – torze přívěsku varlete a nadvarlete nebo od torze spermatického funikulu. Antibiotická léčba epididymitidy je indikována u pacientů s pyurií, s prokázanou vývojovou vadou urotraktu a u adolescentů. Mikční cystouretrografie by měla být provedena jen při ultrazvukovém podezření na vývojovou anomálii nebo při zachycené pyurii. Parotická orchitida je nejčastější komplikace příušnic u adolescentů. Léčba je vedena nesteroidními antiflogistiky, klidovým režimem, chlazením zevního genitálu. Při podezření na komplikující bakteriální infekci je nutné podání antibiotik. Léčba kortikoidy nezmenší nebezpečí atrofie varle a vývoje patologického spermiogramu.

Auxologické parametry aneb Jak správně měřit a vážit

RNDr.Daniela Zemková, CSc.

Měření a vážení jsou jednoduché metody k získání základních údajů o růstu a stavu výživy. Pro svou jednoduchost jsou občas podceňovány, ačkoliv při správném hodnocení mohou auxologické údaje upozornit na závažná zdravotní rizika. Autorka shrnuje pokyny, jak měřit při preventivních prohlídkách dětí a mládeže a jak vyhodnocovat auxologická data. Důležitá je dostupnost aktuálních referenčních dat.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.