reklama

Z posledního čísla

Vybrané články

Dítě s opožděním ve vývoji řeči – čekat do třetího roku, nebo zahájit péči v raném věku?

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Cílem této přehledové studie je informovat praktické lékaře pro děti a dorost o významu včasné diagnostiky u dětí s opožděním ve vývoji řeči a jazykových schopností. Jsou zde uvedeny dvě skupiny dětí, které jsou rizikové z hlediska vývoje řeči a jazykových schopností – děti s identifikovatelným rizikem a děti potencionálně rizikové. Příspěvek upozorňuje na přínos včasné diagnostiky a možnosti intervence s akcentem na terapeutické strategie, vycházející se sociopragmatické vývojové teorie.

Auxologické parametry aneb Jak správně měřit a vážit

RNDr.Daniela Zemková, CSc.

Měření a vážení jsou jednoduché metody k získání základních údajů o růstu a stavu výživy. Pro svou jednoduchost jsou občas podceňovány, ačkoliv při správném hodnocení mohou auxologické údaje upozornit na závažná zdravotní rizika. Autorka shrnuje pokyny, jak měřit při preventivních prohlídkách dětí a mládeže a jak vyhodnocovat auxologická data. Důležitá je dostupnost aktuálních referenčních dat.

Faktory závažnosti popáleninového úrazu v dětském věku

MUDr.Robert Zajíček, Ph.D., MUDr.Ivana Grosová, MUDr.Hubert Šuca

Zajištění adekvátní přednemocniční péče dětského pacienta s popáleninovým úrazem je závislé na posouzení šesti základních prognostických faktorů: mechanizmu úrazu, procenta popálené plochy, věku, lokalizace, stupně popálení a anamnestických dat. Z etiologického hlediska rozdělujeme termická traumata na opaření, popálení, chemické zranění a úraz elektrickým proudem. Procento popálené plochy je možno posoudit dle tabulek nebo pomocí palmárního pravidla. Hloubka postižení se dělí do tří základních stupňů, nejzávažnějšími lokalizacemi jsou ruce, obličej, krk a genitál. Z hlediska krátkodobé prognózy je klíčový vztah věku a rozsahu popálení. Základní anamnestická data jsou nedílnou součástí komplexního zhodnocení úrazu.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.