reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 4 / 2017

Nejčastější vady páteře u dětí školního věku

„Staré“ a „nové“ laboratorní znaky novorozenecké sepse

Časté chyby v diagnostice kožních onemocněni v ambulanci pediatra

Rotaviry známé i neznámé

Morální distres lékařů a sester při pediatrické péči

Zvracení a průjem v dětském věku – jak může pomoci lékarník

Nejčastější purpura s trochu jiným začátkem

Vysokonapěťová elektrotraumata mladistvých, stále aktuální téma
Pozvánka: PEDIATRIE PRO PRAXI - IV. kongres pediatrů v Brně; 6. – 7. 10. 2017

Zveme Vás na IV. kongres Pediatrie pro praxi v Brně, který se bude konat 6.-7. října v Hotelu International. Pro všechny účastníky si pan prof. Doležel, spolu se svými spolupracovníky z Pediatrické kliniky FN Brno, připravil mnoho zajímavých témat. Program je tentokrát zaměřený na revmatologii, vzácná onemocnění, oftalmologii, gastroenterologii a oblíbené kazuistiky. Druhý den začneme opět interaktivním hlasováním a dáme prostor i netradičnímu soudnímu lékařství. Věříme, že Vás nabitý brněnský kongres osloví a těšíme se na setkání v Hotelu International. Více informací na stránkách kongresu.
Pozvánka: PEDIATRIE PRO PRAXI - III. kongres pediatrů v Praze; 20. – 21. 10. 2017

Zveme Vás na III. kongres pediatrů v Praze, který se bude konat ve dnech 20.-21.října 2017.

Letošní třetí ročník kongresu Pediatrie pro praxi v Praze si přichystal pro účastníky dvě změny, o nichž doufáme, že povedou ke spokojenosti posluchačů. První změnou je místo konání kongresu, který se přesunul do prostorů Hotelu Duo a druhou je posunutí termínu konání na pátek a sobotu. Na základě anket z minulých ročníků jsme letos zaměřili programové bloky na ortopedii, psychiatrii a infekce. Souběžně s kongresem pediatrů bude probíhat kongres praktických lékařů a program druhého dne bude pro obě odbornosti společný. Představí témata titritid a CRP a právní problematiku ve zdravotnictví. Podrobnější informace o kongresu můžete sledovat na webových stránkách kongresu, kde bude program postupně aktualizován. Více informací na stránkách kongresu.Z posledního čísla

Vybrané články

Informovanost chlapců ve věku 15–19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat

Bc. Jana Nespalová; 1, Mgr. Alena Machová; 2

Nádory varlat patří u dětí mezi vzácné typy maligních onemocnění, jejich výskyt se zvyšuje mezi 15.–19. rokem. Jsou řazeny
mezi nejlépe léčitelné nádory dospělého věku. V ČR je ročně diagnostikováno cca 400 případů, výskyt nádorů varlat se zvyšuje.
Onemocnění je vyléčitelné, je-li včasně diagnostikováno. Pravidelné preventivní prohlídky omezí progresi onemocnění a sestra
u PLDD (praktický lékař pro děti a dorost) má nezastupitelnou úlohu v jeho prevenci. Cílem výzkumu bylo zjistit informovanost
chlapců ve věku od 15 do 19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat. Byl použit kvantitativní výzkum, metoda dotazování
a technika nestandardizovaného dotazníku. Z výsledků vyplynulo, že více než 75 % chlapců neví, co zahrnuje prevence
nádorového onemocnění varlat. Samovyšetření varlat pravidelně provádí 20,5 % dotazovaných. Po zpracování dat pomocí
parametrického testu ANOVA jsme učinili závěr, že věk respondentů nemá vliv na znalost prevence nádorového onemocnění
varlat a ani na provádění samovyšetřování varlat. Druhým cílem bylo zmapovat úlohu sestry u PLDD v prevenci nádorového
onemocnění varlat u chlapců. Byla použita technika rozhovorů. Respondentky měly základní informace o problematice nádoru
varlat a uváděly, že v ordinacích PLDD se provádí kontrola varlat. Odbornou literaturu k tomuto tématu doporučují zřídka. Výzkum
poukazuje na velmi nízkou informovanost chlapců o prevenci nádorového onemocnění varlat. Sestry by se měly zaměřit
na pečlivější edukaci pacientů i rodičů.

Osm let zkušeností s celoplošným novorozeneckým screeningem sluchu v Pardubicích

Mgr.Jana Škvrňáková, Ph.D., Mgr.Renáta Burešová, Mgr.Eva Hlaváčková, Ph.D.

Účelem screeningu a rescreeningu sluchu u novorozenců je včasné odhalení sluchové vady a v případě potřeby zahájení korekce sluchu. Autoři prezentují metodiku screeningového vyšetření sluchu v Pardubické nemocnici a počty vyšetřených novorozenců za osmileté období. Z celkového počtu vyšetřených novorozenců 12 633 byla diagnostikována středně těžká až těžká vada sluchu u 25 dětí. Na výběrovém souboru 500 novorozenců byl statisticky prokázán vztah klinického stavu a četnosti nevýbavných TEOAE u fyziologických a rizikových novorozenců.

Význam různých druhů sacharidů v dětské výživě

MUDr. Eva Kudlová, CSc.

Vzhledem k doporučovanému množství tuků a bílkovin ve stravě by sacharidy měly doplnit příjem energie na potřebné
množství, a proto být jejím hlavním zdrojem, a to zejména ve formě polysacharidů, protože vysoká spotřeba volných cukrů
je spojována zvláště s vyšším rizikem vzniku zubního kazu a obezity. Nízký příjem vlákniny je u dospělých spojován s vyšším
rizikem řady onemocnění a některé studie poukazují na vliv konzumu vlákniny na zdraví také u dětí. Pestrá strava s postupně
se zvyšujícím množstvím zeleniny, ovoce, brambor, potravin z obilovin a luštěnin zajistí dětem dostatečné množství sacharidů,
a pokud je alespoň část potravin z obilovin celozrnných, pokryje i potřebu vlákniny.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.