reklama

POZVÁNKA NA IV. KONGRES PEDIATRŮ V HRADCI KRÁLOVÉ

Hradec Králové si našel již své pevné místo v setkání všech příznivců dětského lékařství před začátkem léta. Kromě samotného kouzla města vás chceme zaujmout i kvalitním odborným programem. Ve spolupráci s Dětskou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové si pro všechny účastníky doc. MUDr. Skálová, Ph.D. se svými spolupracovníky připravila lákavá témata. Program se tentokrát zaměřuje na dětskou nefrologii a urologii, akutní stavy u dětí, kardiologii, pneumologii. Druhý den bude opět společný se všeobecnými lékaři pro dospělé, kde budou přednesena témata o infekcích, poruchách příjmu potravy, vzácných onemocněních a na závěr je zařazen diskuzní blok o zdravotnickém právu. Pokud Vás zaujme hradecké setkání pediatrů, poznamenejte si termín 26. - 27. května. Těšíme se na setkání s vámi v samotném centru města, v hotelu Nové Adalbertinum.
Připravujeme do Pediatrie pro praxi 3 / 2017

Primární bolesti hlavy u dětí

Afty, recidivující afty u dětí, jejich klinický obraz, diagnostika, terapie

Význam různých druhů sacharidů v dětské výživě

Časné a pozdní kožní projevy po očkování

Spinální svalová atrofie – diagnostika, léčba, výzkum

Zkušenosti pediatrů s poskytováním péče u dětí s deficity ve vývoji řeči a jazykových schopností - pohledy z praxe

Od retardace růstu k transplantaci ledviny

Informovanost chlapců ve věku 15-19 let o prevenci nádorového onemocnění varlatZ posledního čísla

Vybrané články

Potřeby onkologicky nemocných dětí z perspektivy dětí a rodičů

Mgr. Andrea Filová, PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Onkologické onemocnění v dětském věku významně modifikuje potřeby dětí, preference jednotlivých potřeb a rovněž i jejich naplnění. Cílem našeho šetření byla identifikace potřeb onkologicky nemocných dětí včetně jejich saturace/naplnění a vnímání těchto potřeb rodiči dětí s onkologickým onemocněním. Výzkumný soubor byl tvořen 50 dětmi a 70 rodiči, kteří byli hospitalizováni nebo přítomni na ambulanci ve vybraných zdravotnických zařízeních Olomouckého kraje bez uvedení konkretizace daného zařízení, a dále rodiči a dětmi sdružujícími se v nadačním fondu Šance onkoláčkům. Šetření probíhalo formou nestandardizovaného dotazníku, který mapoval biologické, psychosociální i spirituální potřeby. Pro statistické vyhodnocení byl použit mediánový test a dále neparametrické testy – chí-kvadrát test, Fisherův exaktní test a Wilcoxonův pořadový test pro dva výběry. Byly nalezeny nedostatky v identifikaci a saturaci potřeb dětí s onkologickým onemocněním ve všech dílčích oblastech potřeb. Rodiče a děti mají odlišný pohled z hlediska preference i saturace jednotlivých potřeb. Výsledky by měly vést ke zkvalitnění ošetřovatelské péče a především k uspokojování nalezených deficitních potřeb onkologicky nemocných dětí.

Informovanosť žien o bondingu

Mgr.Lucia Mazúchová, PhD., PhDr.Mgr.Simona Kelčíková, PhD., Bc.Patrícia Vasiľková

V minulosti pojem bonding nebol známy, aj keď už určite dávno prirodzená túžba žien bola mať dieťa po pôrode blízko seba. Cieľom štúdie bolo zistiť aká je informovanosť žien o bondingu. Štúdie sa zúčastnilo 2001 žien (vek 29,96 rokov ± 5,34 rokov), ktoré rodili v období za posledné tri roky. Metódou zberu údajov bol dotazník. Zistili sme, že väčšina žien bola pred pôrodom informovaná o bondingu (48,43 % dostatočne a 41,88 % čiastočne). Preukázala sa nedostatočná zdravotnícka osveta. Zistili sme štatisticky významný vplyv veku, vzdelania, plánovania dieťaťa na informovanosť žien o bondingu. Informovanosť žien o bondingu a ich záujem o podporu bonding po pôrode stále rastie. Je však ešte potrebná informovanosť o bondingu aj zo strany zdravotníckych profesionálov, pretože ich kompliancia je dôležitá pri vytváraní podmienok na podporu bondingu po pôrode a ich vzdelávanie v tejto problematike je dôležité pri uskutočňovaní serióznej edukácie matiek o bondingu.

Současné možnosti léčby atopického ekzému

MUDr. Štěpánka Čapková

Atopický ekzém (AE) je chronické, zánětlivé kožní onemocnění. I přes intenzivní výzkum příčiny AE zůstávají nejasné a ve své podstatě jsou zřejmě multifaktoriální. Mezi různými možnostmi léčby pomáhá kožní hydratace, která zlepšuje bariérovou funkci, ulevuje od svědění a snižuje spotřebu lokálních kortikosteroidů. Proto by se měla stát základní léčbou. Ke komplexnímu přístupu patří i znalost a eliminace zhoršujících faktorů. Standardní dermatologická péče je potřebná, když základní léčba nezlepšuje uspokojivě příznaky AE. V poslední době se věnuje větší pozornost proaktivní léčbě pomocí pravidelné intermitentní aplikace lokálních kortikosteroidů (TKS) nebo lokálních inhibitorů kalcineurinu (topických imunomodulátorů – TIM) ve snaze předejít novému vzplanutí. Nově se objevily cílené biologické léky, které se zdají být slibnou léčbou.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.