Pediatrie pro praxi, 2006, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Potřebujeme ještě pediatrii?

prof. MUDr. Jan Lebl CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 2: 63

V mladší době kamenné, v jeskyních lovců mamutů, činila kojenecká úmrtnost dle kvalifikovaných odhadů 50 %, tedy 500 promile. V roce 1662 se jen jedno ze čtyř dětí narozených v Londýně dožilo věku 26 let a ještě v roce 1840 zemřelo 50 % dětí před 21. narozeninami. V průmyslových městech severní Anglie byla situace ještě smutnější: jen polovina dětí se dožila 12 let. Sideropénie, rachitis, tuberkulóza byly mezi dětmi ubikvitní. Na těchto základech začala vznikat pediatrie. Pediatři se stali bojovníky za zlepšení životních podmínek dětí i za zdravotnické programy s cílem eradikovat nejzávažnější nemoci dětského věku.

Přehledové články

Kontaktní dermatitidy

Contact dermatitis

MUDr. Alena Machovcová MBA

Pediatr. pro Praxi, 2006; 2: 68-73

Kontaktní dermatitidy (iritační nebo alergická) jsou kožní onemocnění, která se mohou vyskytovat v celé populaci včetně dětské. Jsou vyvolány působením látek exogenního původu za spolupůsobení dalších faktorů. Klinický obraz bývá rozmanitý, průběh může být akutní, subakutní nebo chronický. Diagnóza je syntézou pečlivé anamnézy, klinického obrazu a provedených vyšetření (epikutánní testy). Prevencí vzniku kontaktních dermatitid je dodržování zásad ošetřování kůže, eliminace vyvolávajících faktorů, včasná léčba a vhodná volba zaměstnání vzhledem k jiným dermatózám (např. atopickému ekzému).

Helicobacter pylori a gastrointestinální projevy u dětí

H. pylori-related gastrointestinal disorders in childhood

doc. MUDr. Josef Sýkora Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2006; 2: 74-79

H. pylori je důležitý gastroduodenální patogen. Epidemiologie, patogenetické mechanizmy, symptomatologie, diagnostika a léčebné možnosti v dětském věku jsou shrnuty z praktického hlediska.

Alergická rýma

Allergic rhinitis

doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2006; 2: 80-90

Prevalence alergické rýmy se v posledním desetiletí zvyšuje zvláště v dětské populaci. Její současná klasifikace je založena na hodnocení intenzity a trvání obtíží a jejich vlivu na kvalitu života pacienta. Nosní příznaky u alergické rýmy vznikají působením celé škály mediátorů na různé receptory. Svědění a kýchání jsou vyvolány drážděním zakončení senzorických nervů, hypersekrece reflexně aktivací cholinergních vláken parasympatiku.

Pneumokokové infekce v dětském věku

Streptococcus pneumoniae

MUDr. Zuzana Blechová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 2: 91-95

Streptococcus pneumoniae je nejčastějším původcem běžných infekcí respiračního traktu, ale způsobuje též závažná invazivní onemocnění s mortalitou až 23 %. Záchytnost invazivních pneumokoků je však poměrně nízká. Současně narůstá jejich rezistence vůči běžně používaným antibiotikům. Pro prevenci invazivních infekcí ohrožených dětí od 2 měsíců je dostupná konjugovaná sedmivalentní vakcína.

Sdělení z praxe

Růstové grafy v ordinaci PLDD

MUDr. Helena Letáková

Pediatr. pro Praxi, 2006; 2: 106-108

„Růst je indikátor zdraví jedince i zdraví populace a růstová problematika je svého druhu pilířem pediatrie“, tolik citace z úvodní kapitoly příručky Růst 2, programu pro sledování růstu dětí od autorů Petra Lesného a Hany Krásničanové. Program Růst 2 ve své ordinaci denně využívám již řadu let. Při první návštěvě novorozence, současně s rodinnou anamnézou, zaznamenávám i výšku matky a otce.

Retrospektivní studie výskytu SIDS v ČR během období 1999-2004

MUDr. Eva Matějů, MUDr. Peter Kováč

Pediatr. pro Praxi, 2006; 2: 109-113

Autoři prezentují první orientační pohled na problematiku SIDS (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome – syndrom náhlého úmrtí kojenců) v rámci celé České republiky za 6leté období – v letech 1999–2004. Za uvedené období se podle statistických údajů v České republice vyskytlo 115 úmrtí na SIDS a jeho incidence byla 0,207 na 1000 živě narozených dětí.

Pro sestry

Povinnosti dětské sestry v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

Eva Vejrostková

Pediatr. pro Praxi, 2006; 2: 99

Ordinace dětského lékaře je místo, kde se děti­ a jejich rodiče poprvé setkávají se sestrou a lékařem, kteří se snaží o to, aby se co nejvíce zbavily strachu z vyšetření. Základní povinností sestry je proto příjemné vystupování a trpělivost.

Vývoj dítěte a jeho potřeby pro fyzické a psychické zdraví (Montessori pedagogika ve zdravotnictví)

Hana Mokrá

Pediatr. pro Praxi, 2006; 2: 100-101

Tento článek promlouvá k nám rodičům, zdravotníkům a všem dospělým lidem. Vybízí nás k soustavnému vzdělávání, ochotě odhalovat principy života a poznávat zákonitosti dětského vývoje. Stát se trpělivými pozorovateli a rozpoznat, co nám dítě říká svou nemocí a vzdorem. Porozumět projevům dítěte a nabídnout mu připravené prostředí, vývojové pomůcky odpovídající senzitivnímu období a náš změněný výchovný přístup. Dítě dospělého bohatě odmění. Vybuduje zdravou, harmonickou a tvořivou osobnost, která pracuje ve prospěch celku a ozdravuje celou společnost. Nezapomeňme! Prvním a nedůležitějším učitelem je rodič.

Přednemocniční neodkladná péče

Popáleninové úrazy u dětí

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 2: 96-98

Autor uvádí základní poznatky o patofyziologii popáleninového úrazu u dětí, zabývá se tříděním popáleninových úrazů a jejich léčbou, především s důrazem na postup v přednemocniční péči.

Klinickoradiologická diagnóza

Bolesti zad jako první příznak benigního osteoblastomu hrudní páteře

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jiří Bučil, MUDr. Marie Šimková, MUDr. Petr Vácha, MUDr. Zuzana Buriánová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 2: 102-104

Autoři popisují kazuistiku 11letého chlapce, který byl pro náhle vzniklou spastickou diparézu dolních končetin odeslán na naše pracoviště s podezřením na míšní lézi v oblasti Th páteře. MR vyšetření prokázalo expanzi v oblasti oblouků Th 11–12 s propagací do epidurálního prostoru. Neurochirurgickou exstirpací nádoru nedošlo k narušení statiky páteře. Histologické vyšetření potvrdilo benigní osteoblastom. Doplněním anamnézy bylo zjištěno, že chlapec byl již před půl rokem vyšetřován pro opakované bolesti zad, které byly dávány do souvislosti s nadměrnou fyzickou zátěží (aktivně hrál hokej).

Informace a komentáře

Očkování dětí v ČR a plánované změny očkovacího kalendáře

MUDr. Hana Cabrnochová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 2: 114

Je nesporným faktem, že očkování patří mezi nejlépe fungující nástroj prevence. Bohužel tento fakt je nutné stále opakovat, neboť onemocnění, proti kterým dosud očkování provádíme, nejsou již tak častá a neprobíhají tak akutně, aby došlo k ohrožení života, a to vše právě důsledkem úspěšně prováděné vakcinace.

Touha po rodině

MUDr. Pavel Biskup

Pediatr. pro Praxi, 2006; 2: 117

Často se setkávám s velkými rozpaky nad tím, jak vlastně náhradní rodinná péče v Čechách funguje. Nejasnosti mají jak laici, tak i profesionálové, které péče o děti živí. Pokusím se, na klasické kazuistice bezdětného páru, který touží po dítěti, ­čtivě ukázat, jak cesta k dítěti v náhradní rodinné péči vypadá.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.